Alt starter i skolen

«Alt starter i skolen,» sier Eli Taugbøl og Venstre, Foto: Venstre

Alt starter i skolen.

Den aller beste «investering» vi som samfunn kan foreta oss, er nettopp å investere i kvalitet i barnehager og grunnskoler. Dette er våre viktigste fellesarenaer og blir derved også våre viktigste institusjoner.

Skolen er Venstres hovedsak i valgkampen.

Vi vil sette inn en lang rekke tiltak for å skape den beste skolen. Venstres løfter til barn, lærere og foreldre er at alle elever skal sees, alle elever skal løftes og alle elever skal utfordres. For egen del vil jeg føye til: Alle elever skal oppleve å mestre.

Derfor vil Venstre Innføre en rett til kvalifisert lærer for alle barn innen 2020

I dag underviser over 10.000 personer i grunnskolen uten å oppfylle undervisningskravene i opplæringsloven. I tillegg er det ca. 3.500 i videregående skole. Samtidig er det 37.000 utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Det er nødvendig med flere lærere i klasserommene, ikke bare flere voksne.

Og Venstre vil at læreren må få mer tid til å være lærer .

Gode lærere er det aller viktigste for elevenes læring. Venstre vil la lærerne bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati. Vi vil sammen med lærerne gjennomgå lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet. Læreren må få mer tid til hver enkelt elev. For å veksle inn tid fra byråkrati og psykososiale oppgaver til læring og tilstedeværelse for elevene, må det bli ytterligere satsing på skolehelsepersonell, større metodefrihet, mindre omfattende læreplaner, mindre omfattende rapportering og kontroll – og økt bruk av ny teknologi.

Venstre vil at norsk skole skal få enda dyktigere og enda mer motiverte lærere.

En god lærer kan faget sitt, ser og inspirerer elevene sine. I inneværende stortingsperiode fikk Venstre i samarbeid innført rett til etter- og videreutdanning for lærerne, og lærerutdanningen ble utvidet til en 5-årig mastergrad. Denne satsingen vil vi følge opp ved å tilby mer praksis i studiet, mer lønn og bedre utdanningstilbud også for barnehagelærere. Lærere som tar etterutdanning og ikke-kvalifiserte som tar nødvendig tilleggsutdanning skal få økt lønn. Utdanning skal alltid lønne seg, også for lærere.

Venstre vil forsterke innsatsen tidlig i livsløpet.

Vi må sørge for at barn som faller utenfor, blir sett og får relevant hjelp tidlig. Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene relativt sent i skoleløpet i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god måte.

Dette er også bakgrunnen for at Venstre vil gi gratis barnehage og SFO til de som trenger det. Alle barn bør få mulighet til å delta uavhengig av foreldrenes økonomi. Og derfor har Venstre sammen med Krf og regjeringen sikret at et høyt antall barn har fått gratis kjernetid i i barnehage og SFO, samtidig som vi har sikret novemberbarns rett til barnehage.

Venstre går inn for et Gjennomgående IKT-løft i skolen og foreslår en uketime med IKT/koding i grunnskolen. Dette vil forutsette etterutdanningsprogram for lærer i IKT, program for praksisplass for IT-studenter i skolen og tilskuddsordninger til kommuner for nødvendige IKT-investeringer i skolen.

Venstres ambisjon er at den norske skolen skal bli blant verdens beste, både i å utvikle de faglige og de sosiale ferdighetene til elevene. Dessverre er det i dag slik at forskjellene mellom elevene øker underveis i utdanningsløpet. Å satse på kvalitet i en inkluderende grunnskole er et særdeles viktig tiltak for å utjevne sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller.

Signy Gjærum

Signy Gjærum (V)

Bystyremedlem i Skien

Leserinnlegg i Varden 29. juni 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**