Færder Venstres program 2017

Foto: iStock

Færder Venstre ønsker en kommune hvor levende lokaldemokrati, ytringsfrihet og åpenhet i politikk og forvaltning er sentrale verdier. Vi setter folk først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre fra Tjøme og Nøtterøy er stolte over å ha vært en viktig pådriver for den kommunesammenslåingen vi nå går inn i. Tjøme og Nøtterøy har mye felles som gjorde det naturlig å gå sammen i en større region. To landlige kommuner med attraktive boområder, småskala næringsliv, populære hytte- og ferieområder, nasjonalpark, kultur, og flott natur. Kommunene har også mange sammenfallende utfordringer innen miljøsaker, arealdisponering, jordvern, og næringsutvikling. Med etableringen av Færder kommune vil vi stå bedre rustet til å møte utfordringene og utvikle det som gjør øyene i Færder til et godt sted å bo, arbeide og feriere.

Venstre er et sosialliberalt parti hvor et levende lokaldemokrati, ytringsfrihet og åpenhet i politikk og forvaltning er sentrale verdier. Færder Venstre vil at kommunen skal være åpen og transparent på alle nivåer. Vedtak skal fattes på grunnlag av objektive fakta, ikke personlige forbindelser. Åpenhet skaper tillit til lokaldemokratiet.

Miljø
Arealforvaltning er en av de største miljøutfordringene vi har i Færder. Det er et stort press på kystlinjen, og her må politikken være fast og fornuftig. Tidevannssonen har høyt biologisk mangfold. Den er viktig for fugl, og gyte- og oppvekstområder for fisk. Vi ønsker at naturmiljøet i Færder skal være mest mulig intakt og tilgjengelig for alle. Færder nasjonalpark er et særlig ansvar for kommunen. Det må legges til rette for arbeidsplasser og turisme, men vi må ivareta området for kommende generasjoner. Skjærgården rundt Færder kommune er kanskje Norges mest attraktive område for sjøbasert friluftsliv. Det må bevares som en verdi både for fastboende, ferierende og næringslivet. Kommunen må sikre seg god kunnskap om naturmangfoldet og de viktigste kultur, natur- og friluftsområdene må skjermes mot inngrep. Det bør gjennomføres en utvidet kartlegging av potensielt verneverdige bygninger og områder i kommunen. Vern av miljø omfatter også vern av materielle kulturverdier som bygninger og bomiljøer.

Færder Venstre vil:
• Føre en restriktiv areal- og strandsonepolitikk – en politikk som ivaretar vår unike natur og kultur.
• Revidere og oppdatere klima- og energiplanen.
• Utvide, tilrettelegge og gjøre kyststiene til attraktive friluftstilbud.
• Sikre adgang til strandsonen og andre friluftsområder. Etablere stier og parkeringsplasser.
• Legge til rette for sykkelutleie og kollektive transportløsninger.
• Etablere ladestasjoner på kommunens parkeringsområder.
• Være pådriver for flere gang- og sykkelstier.
• Arbeide mot gjengroing på øyene ved å legge til rette for beitedyr.
• Arbeide for lufteområder for hunder i båndtvangstiden.
• Ikke tillate etablering av private kunstige sandstrender.
• Arbeide for økt bevissthet knyttet til våre kulturminner og kulturvern.
• Arbeide for at nasjonalparken blir en ressurs for skolene og at nasjonalparksenteret får egen naturveileder.
• Arbeide for økt bruk av anleggene på Bolærne.
• Vurdere behovet for flere soner med redusert hastighet for båttrafikk i nasjonalparken av hensyn til friluftslivet og dyrelivet.
• Forby bruk av vannscooter i Færder kommune.
• Forby lysfisket både i- og utenfor nasjonalparken.
• Styrke Skjærgårdstjenesten.
• Styrke oljevernberedskapen i Ytre Oslofjord.
• Arbeide for overføring av hjemler for kontroll av hummerfisket fra fiskeridirektoratet til lokal oppsynsmyndighet.

Livskvalitet
Færder er og skal være et av de mest attraktive boområdene i landet. Alle innbygger i Færder kommune skal, uansett alder, fysisk og psykisk form, sikres gode velferds- tilbud.
Venstre går inn for å bygge en ny svømmehall i fellesskap med Tønsberg kommune forutsatt en lokalisering der dagens svømmehall ligger i kort avstand fra vår kommune. Et samarbeid med Tønsberg vil gi oss et anlegg av topp moderne standard, og gi reduksjon i driftsutgiftene.

Seniorene er viktige kulturbærere. Det store mangfoldet av lag- og foreningsaktivitet i denne generasjonen – knyttet til for eksempel kirken, humanitært arbeid, idrett, lokalhistorie, kunst, bridgeklubber m.m.- er viktige i lokalsamfunnet. På Tjøme og Nøtterøy holdes Frivillighetssentralen i stor grad i gang ved at seniorer hjelper seniorer. Færder har et aktivt kunst- og kulturmiljø med profilerte kunstnere og en rekke gallerier. Her ligger et uutnyttet potensiale i arbeidet med å profilere vårt lokalsamfunn. Bevaring og formidling av lokal kultur og tradisjon er viktig for vår identitet.

Færder Venstre vil:
• Arbeide for god tilrettelegging for funksjonshemmede.
• Ha gode ordninger for hjemmehjelp, hjemmesykepleie og brukerstyrte assistenter slik at folk kan velge hvor de vil bo.
• Ivareta lokale sykehjem og botilbud for personer med spesielle behov.
• I samarbeid med lokale initiativ som ”Løypegutta”, Tjøme Løpeklubb og grunneiere, arbeide for etablering av en lysløype i området ved ungdomsskolen på Tjøme.
• Stimulere det lokale idrettsmiljøet.
• Arbeide for et samarbeid med Tønsberg om en moderne svømmehall (50 m) lokalisert der dagens hall i Tønsberg ligger.
• Arbeide for gode gang- og sykkelveier og turstier.
• Utvikle et moderne bibliotek på Tjøme.
• Etablerer et allaktivitetshus i tilknytning til Tjøme sentrum.
• Stimulere og støtte det store mangfoldet av frivillig arbeid.
• Være positive til å ta imot flyktninger og asylsøkere innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Bidra til at lag og foreninger trekkes aktivt med i integreringsarbeid.

Arealpolitikk og boplikt
Vi bor på øyer og det er ikke ubegrenset med plass her. Vi må tenke oss godt om hva vi bruker arealer til. Grunnen til at mange finner det gode liv i Færder kommune, er at vi har de mange nære «100-meter skogene» rundt oss. De må vi ta vare på. Videre boligutbygging må i størst mulig grad skje ved fortetting. I Færder er det mange boområder med verneverdige bygninger og særegne miljøer. Disse verdiene må vi ta vare på for fremtiden. Samtidig må vi også ha tilgjengelig arealer til dem som vil starte næringsvirksomhet. Venstre mener boplikten på Tjøme, Brøtsø og Hvasser må videreføres. Selv om det er tilfeller hvor det spekuleres i smutthull og omveier, er det liten tvil om at boplikten bidrar til lys i vinduer også vinterstid i disse områdene hvor etterspørselen etter hytter er særlig stor. Landbruket og matjord må skjermes mot arealbeslag.

Færder Venstre vil
• Utvikle bo- og næringsområder på Veierland.
• Regulere forsvarets eiendom på Mågerø primært for nærings- og boområder i tillegg til natur- og friluftsområder.
• Ta initiativ til oppkjøp av tilgjengelige eiendommer som har stor verdi for natur- og friluftsliv.
• Gjøre det enklere for fastboende og hyttefolk å få gjennomført mindre tiltak der miljø- og friluftsinteresser ikke berøres.
• Ikke innføre eiendomsskatt.
• Ta initiativ til å etablere forpliktende retningslinjer for byggeskikk og stedstilpasning forankret i plan- og bygningsloven.
• Styrke kulturminnekompetansen i kommunen.

Samferdsel – Vestfjordforbindelsen
Venstre på Tjøme og Nøtterøy har kjempet for Vestfjordforbindelsen i en årrekke. For oss som bor på øyene er det liten tvil om at en vei over Vestfjorden vil åpne helt nye muligheter. Enten det er arbeidsmarked, eller reise til Torp og områder sørover og vestover, vil denne brua bety kortere avstand og tid spart. Kortere kjørestrekninger betyr mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensing. De nyeste trafikktellingene som er foretatt for å analysere trafikken inn mot Tønsberg sørfra, viser at en vestfjordforbindelse vil avlaste kanalbrua og trafikken gjennom Tønsberg betydelig. Når Bypakke Tønsbergregionen ikke vil inkludere Vestfjordforbindelsen i det videre utredningsarbeidet, viser det at øyenes behov ikke er ivaretatt. Færder Venstre ber Færder kommunestyre vedta at Vestfjordforbindelsen skal konsekvensutredes og realitetsvurderes på lik linje med de andre foreliggende alternativene. Ved et flertall i Færder for dette, vil det bli fremmet som et krav til Bypakka for et videre samarbeid om ny fastlandsforbindelse.

Færder Venstre vil:
• Arbeide for en konsekvensutredning og realisering av Vestfjordforbindelsen.
• Etablere flere gode og trygge gang- og sykkelveier.
• Arbeide for bedre og mer koordinerte kollektivforbindelser. Holdeplasser må få leskur og stativer for å låse sykler.
• Arbeide for en jernbanetrasé som ikke krysser kanalen over til Nøtterøy.
• Færder kommune skal være en foregangskommune for utvikling av moderne og miljøvennlige transportsystemer, som samarbeid mellom buss- og taxinæring, utprøving av shuttlebusser.

Næringsutvikling
God infrastruktur er en forutsetning for næringslivet. Venstres arbeid for en ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden er god næringspolitikk. Attraktive boområder og næringsområder er viktig for å tiltrekke seg etablerere. Rask gjennomføring av planene for Tjøme sentrum vil bidra til å beholde og tiltrekke arbeidsplasser på Tjøme. Landbruket i Færder kommune må sikres gode og stabile rammebetingelser. Venstre vil arbeide for å erstatte arbeidsplassene som forsvinner når Forsvarets virksomhet på Mågerø nedlegges.

Færder Venstre vil:
• Bidra til flere arbeidsplasser i Færder kommune gjennom blant annet å forsterke Gründerhusets posisjon som knutepunkt mellom det offentlige, og nye og etablerte virksomheter.
• Sikre landbruksnæringen har store og sammenhengende landbruksarealer som gir en lønnsom og effektiv næring.
• Bidra til gode IKT løsninger og muligheter for etablering av kontorfellskap.
• Styrke Færder kommunes posisjon som reiselivsdestinasjon.

Skoler og barnehager

Et godt og velutviklet skole- og barnehagetilbud er viktig for et hvert lokalsamfunn. Skoletilbudet på Tjøme og Nøtterøy må bestå også etter kommunesammenslåingen. Motiverte lærere med stor faglig og sosial kompetanse er nøkkelen til en bedre skole.

Færder Venstre vil:
• Styrke etterutdanningstilbudet for lærerne.
• Arbeide for at en større del av lærernes arbeidstid går med til elevrettet aktivitet.
• Styrke svømmeopplæringen.
• Forbedre det psykiske og fysiske helsetilbudet for skoleelevene på alle trinn.
• Arbeide for økt sikkerhet på skoleveiene.
• Utarbeide en felles kommunal standard for skolebibliotekene.
• Sikre god standard og godt inneklima i kommunale skolebygg og barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**