To eller fire felts veiløsning?

En av flere løsninger Nøtterøy-Tønsberg, Statens Vegvesen
En av flere løsninger Nøtterøy-Tønsberg

Da Nasjonal Transportplan (NTP) ble vedtatt i Stortinget i juni i år ble det slått fast at all trafikkvekst skal foregå med kollektivtransport, til fots eller med sykkel. Dette er med andre ord ingen luftig visjon, men et uttalt mål. Det forplikter både Stortinget og oss som lokalpolitikere. Bakgrunnen kjenner alle – vi må redusere våre klimautslipp med 40% innen 2030 for å oppfylle Paris-avtalen. Det er det tolv år til. Det sier seg selv at dette er et løft som hele landet må delta i. Raskt.

Vi er alle enige i at trafikken gjennom Tønsberg sentrum er drepende på miljøet i byen og at det er på høy tid å få redusert forurensingen fra biltrafikken der. Men verken trafikken gjennom byen eller forurensingen var bakgrunnen for at staten ville akseptere bompengefinansiering av ny trafikkløsning for Tønsbergregionen. Det utslagsgivende argumentet var en risiko- og sårbarhetsanalyse – det kan ikke aksepteres at det bare er én fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy. På det første møte mellom Vegdirektoratet og berørte fylkes- og kommunepolitikere ble dette grundig slått fast.

To eller firefeltsløsning?
Det utredes nå om det skal bygges en to- eller firefelts vei gjennom Nøtterøy, altså en eller to tunneler à 4,3 kilometer fra Ramdal til Kolberg nord for Borgheim. Kostnaden for løsningen, slik som det ble vedtatt av Samferdselsdepartementet, er 2,5 milliarder kr (+/- 40 %). I tillegg kommer flere mindre prosjekter for å løse lokale utfordringer. I en helhetlig transportløsning ligger også en betydelig satsing på kollektivtrafikken.

Venstre har i denne prosessen ment at vi først burde legge til rette for økt kollektivtrafikk med egne traséer og økte avganger. Da vil behovet for en utvidelse av veikapasiteten bedre kunne synliggjøres. Det har vi, trist nok, ikke fått flertall for.

En artikkel i tb.no antyder at det er Venstre som vil ha en tofeltsvei for å dempe trafikkveksten. I ny NTP står det: Nullvekstmålet for personbiltrafikk gjelder i dag for alle byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. At Venstre mener en vei med motorveistandard gjennom Nøtterøy – tvert i mot vil innby til økt biltrafikk, burde ikke overraske noen. En tofeltsvei er mer enn tilstrekkelig for å lage kollektivfelter over Kanalbroa samtidig som store deler av trafikken fra øyene inn på E18, vil dirigeres utenom bykjernen.
Jordvernaspektet må heller ikke glemmes. Tunnelløsninger kan synes fristende i et slikt perspektiv, men veiene kommer også et sted ut av hullet i fjellet. Problemstillingen er særlig aktuell dersom den verst tenkelige løsningen på vestsiden av fjorden blir valgt – en vei over Smørbergjordene der fire i stedet for to felt vil legge beslag på svært produktiv jord og kulturlandskap.

Bypakka er ingen gavepakke
Den skal finansieres – ikke over offentlige budsjetter eller uttak fra Pensjonsfondet. Den skal betales av deg og meg. Vi er dessuten engstelige for at selve tunnelprosjektet, der ingen tillates å gå eller sykle, vil spise opp så store deler av budsjettet at ”myke” trafikkløsninger blir avspist med småpenger.

Bypakka forutsetter at vi skal få et betydelig bedre kollektivtilbud enn det vi har i dag. Fremtidens busstilbud vil høyst sannsynlig også være basert på mer individbaserte behov enn i dag. Kanskje blir det også slutt på at vi eier våre egne biler – at de eies av et kollektiv og brukes etter behov. Både samfunnsøkonomisk og privat er det selvsagt meningsløst at vi utstyrer oss med biler som står parkert det meste av tiden. Bilfabrikkene har allerede begynt planleggingen av slike løsninger. Bilkøene vil også reduseres ved at avstanden mellom kjøretøyene reduseres gjennom teknologiske – og sikrere systemer. Dessuten er det selvsagt mulig å spre trafikken gjennom differensiert bomprising – det kan bli dyrere å kjøre i rushtiden. Etter 1 år med rushtidsavgift i Bergen har reisetiden i rushtiden blitt halvert og biltrafikken redusert med 14%. De som er avhengig av å kjøre til jobben, kan kompenseres med billigere abonnementer.

I et slikt lys blir det meningsløst å planlegge for en firefeltsvei gjennom et område som i dag, i nasjonal forstand, ikke er preget av særlig mye kø. Vi vil at fremtidens Tønsbergregion skal skinne av myke trafikkløsninger, ikke av overdimensjonerte veiprosjekter.

Carl-Erik Grimstad, stortingskandidat for Vestfold Venstre
Kåre Pettersen, gruppeleder Venstre fylkestinget
Suzy Haugan, gruppeleder Tønsberg Venstre

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**