Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre

Elin Berg Schmidt, Foto: Privat

– Vi har ikke bare et ansvar for vår tid, men også for å berede grunnen for kommende generasjoner, skriver Elin Berg Schmidt, 10. kandidat på Vestfold Venstres stortingsvalgliste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre verdsetter enkeltmenneskets frihet og kreativitet og tror på verdien av mangfold. Vi tror på verdien av valgmuligheter, og på ulike uttrykk for frihet og kreativitet for gründere, småbedriftseiere, kunstnere og kulturutøvere. Det gjør seg utslag i støtte til for eksempel skoler med alternativ pedagogikk, private barnehager og et mangfoldig kulturliv. Vi tror at en kombinasjon av statlig og privat virksomhet er det beste for å oppnå et både trygt, effektivt og dynamisk samfunn.
Den enkeltes frihet må balanseres av et iboende ansvar for fellesskapet og for de som faller utenfor.
Vi tror på en stadig forbedring, fornying og tilpassing av velferdsstaten. Det er på tide at de som skaper arbeidsplasser (selvstendig næringsdrivende, frilansere og gründere) også får sosiale ordninger på linje med de som er ordinære arbeidstakere. Det trengs en målrettet kamp mot barnefattigdom. Blant annet bør det bli gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier, så alle barn får mulighet til likt utgangspunkt i livet. Vi har ikke bare et ansvar for vår tid, men også for å berede grunnen for kommende generasjoner.

Venstres politikk innebærer langsiktige, generasjonsoverskridende perspektiv. Derfor er miljøsakene så viktige. Vi overforbruker naturressursene, produserer og slipper ut for mye klimagasser, forurenser luft og vann, bygger ned matjorda og begrenser artsmangfoldet. Vår generasjon må gjøre store og raske grep, blant annet for å holde temperaturen på kloden nede. Venstre har satt «det grønne skiftet» på dagsorden, vært pusheren for el-bilfordelene, jobber for stadig bedre kollektivtilbud (fikk satt ned togprisene), er et klassisk naturvern-parti, vil beholde ulven i vår natur og arbeider aktivt for jordvern og for et rent hav.

Å ha et langsiktig, generasjonsoverskridende perspektiv innebærer ikke bare å ta et ansvar for kloden, men også for menneskene som bor der. Respekt og empati for enkeltmenneskene som alle prøver å gjøre det beste ut av sine liv. Venstre holder fanen høyt for flyktninger og asylsøkere, for menneskeverdet. Vi har spesielt jobbet for rettighetene til de enslige mindreårige asylsøkerne.

Løsningene for verdens utfordringer ligger i å respektere hverandre som mennesker, at alle – både land og mennesker – gjør så godt de kan, og videreutvikling av globalt samarbeid. Venstre er på lag med framtida!

Elin Berg Schmidt, Re
10. plass på Vestfold Venstres stortingsvalgliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**