Venstre vil sikre marint verneområde i Oslofjorden

Drøbak akvarium, Foto: Anniken Holtnæs

Vil ha fortgang i arbeidet med en samlet verne- og forvaltningsplan. Etter initiativ fra Vestfold Venstre er det satt i gang en prosess for etablering av marine verneområder i Oslofjorden. Nå ber Venstre om fortgang i arbeidet med den formelle verneplanen for fjorden.

– Det var Venstre som i valgkampen i 2015 fremmet forslaget om etablering av marine verneområder og få på plass en forvaltningsplan i Oslofjorden. Forslaget fikk bred tilslutning i fylkestinget i Vestfold under budsjettbehandlingen i desember 2016, sier Venstres gruppeleder Kåre Pettersen. Han er tilfreds med at fylkestinget i juni 2017 fikk en foreløpig melding om status for arbeidet med fylkestingets vedtak.

For Venstre i fylket er ikke dette en ny sak. Både ved valgte i 2009, 2013 og i år har førstekandidatene hatt denne saken som en av hovedsakene i valgkampene.

– Fylkesrådmannen har så langt gjort en god jobb med å utrede fylkestingets vedtak om å utrede etablering av marine verneområder i Oslofjorden, understreker Pettersen. Han viser til at det er etablert faglige nettverk og pågår forskningsprosjekter som vil gi verdifull informasjon om status for Oslofjorden.

Rask fremdrift
– I Venstre er vi opptatt av at det blir en rask fremdrift og etablering av en formell prosess for etablering av marine verneområder i Oslofjorden. Berørte fylkeskommuner, fylkesmenn, kommuner og fagmyndigheter må bli enige om et felles løp. Vi må stille både faglige og økonomiske ressurser til disposisjon for det videre arbeidet.

Venstre vil utarbeide en samlet verneplan for Oslofjorden og etablere flere marine verneområder. Venstre vil blant annet verne området Breidangen – Horten – Bastøy – Larkollen – Slagentangen.

– Det er nødvendig å opprette marine verneområder i Oslofjorden. Formålet med verneområdene er å gjenoppbygge viktige fiskebestander og bevare det rike biologiske mangfoldet i området. Vi er den siste generasjonen som kan redde mangfoldet i Oslofjorden, sier Venstres stortingskandidat Carl-Erik Grimstad. Han legger til at Oslofjorden må sikres som en rik ressurs for friluftsliv og rekreasjon for en stor del av landets befolkning.

Strengere regulering
Ifølge Pettersen har forvaltningen av Oslofjorden sviktet. Derfor er det helt nødvendig med raske og omfattende tiltak.

– Vi vil arbeide raskt med saken, slik at marine verneområder kan opprettes de nærmeste årene. Vi har mye kunnskap om status for situasjonen i Oslofjorden og ytterligere kunnskap blir tilgjengelig gjennom forskningsprosjekt igangsatt i 2016, påpeker Pettersen og viser til kysttorskprosjektet.

Venstre foreslår strenge tiltak for å regulere fisket i Oslofjorden. De viktigste tiltakene i de marine verneområdene i indre Oslofjord er:

  • Forbud mot lysfiske og begrense bunnfiske og garnfiske gjennom regulering.
  • Forbud mot bruk av teiner/ruser (ev. unntak for fiske av krabbe ved bruk av teiner).
  • Fiske med snøre og stang tillatt, samt dørjing.

– Det er helt nødvendig å innføre strengere begrensninger av fisket i Oslofjorden. Det gjelder særlig det profesjonelle fisket, herunder lysfisket som må avvikles, understreker Kåre Pettersen.
Venstre forutsetter at det for de marine verneområdene utarbeides detaljerte bestemmelser. De marine verneområdene fastsettes endelig etter grundige faglige vurderinger.

Meget kritisk
Venstre fylkeslag i Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold har i flere år arbeidet med utforming av forslag til verneplan for Oslofjorden.

– Forskernes alarm viser at det kreves umiddelbar politisk handling.

Situasjonen er meget kritisk for flere fiskeslag. Forekomsten av kysttorsk ligger på et historisk bunnivå. Dette viser dessverre at fiskeriforvaltningen ikke i tide har lyttet til forskernes anbefalinger. Det er til syvende og sist et politisk ansvar, fremholder Kåre Pettersen.

Det er etablert tre nasjonale marine verneområder etter naturmangfoldsloven. Disse er: Saltstraumen i Nordland, Framvaren i Aust-Agder og Tauterryggen i Nord-Trøndelag. Venstre mener etablering av flere marine verneområder vil være en viktig oppfølging av stortingsmeldingen om naturmangfold. I meldingen er det forutsatt flere marine verneområder nettopp for å sikre artsmangfoldet.

Algeoppblomstring
Venstre mener algeoppblomstring i Oslofjorden de siste årene viser at forurensningssituasjonen er kritisk. Både kommunale kloakkutslipp og utslipp fra landbruket har negative konsekvenser.

– Forurensningssituasjonen innenfor det aktuelle området bør vurderes nærmere.

Det bør stilles krav om at kommunene foretar biologisk og kjemisk resing av all kloakk. Avrenning fra landbruket må vurderes nærmere, det gjelder særlig fra de største vassdragene, kommenterer Carl-Erik Grimstad.

Verneområde i Horten
Horten Venstre har gjennom flere år engasjert seg sterkt for å få opprettet et større marint verneområde.

– Vi mener området mellom Slagentangen i sør og Breidangen i nord peker seg ut som et særlig viktig verneområde. Historisk har det vært et meget rikt fiske av brisling, sild og makrell i dette området. Det samme gjelder gode forekomster av kysttorsk, hvitting og sei. Fortsatt har vi en god bestand av krabber, noe hummer og kreps (ved Bastøy), sier Eddy Robertsen.

Det foreslåtte marine verneområdet utenfor i Horten har blant annet viktige gruntvanns- og oppvekstområder, fra Eikestrand og sørover mot Åsgårdstrand, samt ved Bastøy (sørvest). Det er områder med ålegress og skjellbanker som bidrar til god vannkvalitet. Videre har området variert sjøbunn, stein og fjell, samt avsetninger etter siste istid. Drammenselva gir en meget tydelig strøm med stor gjødslingseffekt. I tillegg har Drammenselva en god stamme av laks og sjøørret. Venstre mener at Oslofjorden bør kunne sikres som en viktig nasjonal fjord for sjøørret.

Venstres gruppeleder i fylkestinget, Kåre Pettersen
Venstres gruppeleder i Horten, Eddy Robertsen
Venstres 1.kandidat ved stortingsvalget, Carl-Erik Grimstad

Arkivfoto. På befaring på Redningsselskapets nye kurs og konferansesenter i Horten. Fra venstre: Eddy Robertsen (V), Carl-Erik Grimstad (V), Børre Jacobsen (Redningsselskapet) og Kåre Pettersen (V)

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**