Frihet eller trygghet – kan vi velge begge?

Hvis Storebror ser alt du gjør, væpner seg og tar bort dine menneskerettigheter. Er du da
trygg eller ufri?

De siste dagers ordskifte om sikkerhet og menneskerettigheter har aktualisert George
Orwells Storebror-analogi igjen. Venstre står åpenbar milevis fra Frp i synet på Storebrors
rolle i samfunnet. Det ser ut som om Frp mener at Storebror gjør deg trygg. Venstre mener
at Storebror gjør deg ufri og dermed også utrygg.

Partiet Venstre har det frie mennesket i sentrum for sin ideologi. Partiets politikk legger til
grunn troen på fred, frihet, handel, sameksistens, likeverd og menneskeverd. Dette står i
sterk kontrast til Fremskrittspartiets frykt- og trygghets-retorikk.

Mindre menneskeverd
Fremskrittspartiet vil blant annet sette til side menneskerettigheter for å kunne internere
flere flyktninger og asylsøkere, bare basert på en mistanke eller ideologisk antagelse om at
de kan utgjøre en fare for landet. Fremskrittspartiet hevder at dette vil gjøre norske borgere
tryggere.

Vi i Venstre mener at en internasjonal standard for menneskeverd og menneskerettigheter
er et av de viktigste virkemidlene for å sikre at alle folk har lik rett på frihet. Vi mener retten
til frihet er like for alle mennesker uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, religion, hudfarge,
seksualitet, kjønn eller annet som kan gi grunnlag for å skape skiller i befolkningen.

Mange trenger beskyttelse
Venstre mener derfor at man må legge til grunn samme standard for menneskerettigheter,
menneskeverd, samme behov for fred og frihet også for folk som er i Norge fordi de flykter
fra sitt hjemland. Folk flykter fra sine hjemland av forskjellige årsaker. I vår tid er den største
gruppen mennesker på flukt fra krig og ufred i sine hjemland.

Disse har behov for beskyttelse, fred og frihet innenfor rammene av den internasjonale
standard for menneskeverd og menneskerettigheter. Dette gjelder selv om de skulle falle
utenfor de særnorske og ganske ekskluderende asylreglene. Det er en feilslutning at alle
som faller utenfor de snevre kriteriene i asylloven automatisk utgjør en trussel mot noen.

Asylreglene skaper skiller
Asylreglene har sitt opphav i en annen sikkerhetspolitisk situasjon enn den vi har i dag. De er
overmoden for revisjon dersom vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon skal kunne ta vare
på mennesker på flukt på en human og god måte.

Fremskrittspartiets frykt-retorikk bidrar i denne situasjonen bare å skape et skille mellom
nordmenn og ”de andre” samt å skape frykt mellom folkegrupper. Denne typen splitt og
hersk-politikk assosieres vanligvis med ytterpunktene i politikken og ligger normalt et godt
stykke fra moderne norsk politikk.

Redusert ytringsfrihet
Fremskrittspartiet vil også etablere et digitalt grenseforsvar, som vil medføre at
myndighetene har tilgang til å lese og se alt norske borgere skriver og gjør på nett.
Fremskrittspartiet argumenterer med at dette vil gjøre oss tryggere.

Vi i Venstre vil si at dette er å ta fra oss friheten til å tenke og ytre oss uten at noen
myndigheter blander seg opp i det. Dette er å betrakte som Storebror hentet rett ut fra
George Orwells dystopiske roman med tittelen 1984. Det digitale grenseforsvaret tar bort en
stor del av vår ytringsfrihet og kikker helt inn i privat-sfæren til samtlige nordmenn. Venstre
mener at vi her betaler for slik ”trygghet” ved å gi fra oss frihet.

Våpen skaper frykt
Justisminister Per Willy Amundsen har den siste tiden også blandet seg inn i denne
diskusjonen og argumentert for at bevæpning av politiet vil gjøre oss tryggere, til tross for at
erfaringer fra andre land viser det motsatte.

Fra Venstre i Vest-Lofoten vil vi gjerne uttrykke at Fremskrittspartiet ved sin frykt- og makt-
retorikk flytter seg ideologisk et godt stykke mot høyre. Vi har over lengre tid observert at
politikken i Europa har flyttet seg markant mot høyre og fått tydelige fascistiske og
nasjonalistiske undertoner.

Absolutt trygghet er umulig
Norge er i denne sammenheng intet unntak. Slike utspill fra Frp som jeg her har referert, er
et uttrykk for samme type politiske understrømninger. Det er skremmende.

Som svar til ytterste høyre i Fremskrittspartiet vil jeg gjerne si som Per Fugelli: ”Det er bare
en måte å bli trygg på: Vi må inngå samliv med fare. Vi må godta at det forferdelige kan skje.
Hvis vi forventer null risiko og total beskyttelse, blir vi evig redde. Absolutt trygghet er
umulig.”

Frihet for folk er det ledende idealet i det sosialliberale Venstre. Godt valg.

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**