Noen punkter fra Venstres alternative budsjett

Marius Skeie

Noen punkter fra Venstres alternative budsjett

Næring:

Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter med færre enn fem ansatte de første tre årene, la selvstendig næringsdrivende beholde opptjente rettigheter til dagpenger inntil to år ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet, styrke sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende, gi fritak for arbeidsgiveravgift på nye lærlinger og øke tilskuddet med 5000 per kontrakt, øke bunnfradraget i formueskatten og beholde dagens reiselivsmoms på 10 % mot regjeringens forslag om økning til 12 %.

Miljø:

Venstre vil øke bevilgninger til skogvern og styrke forskning og satsing på fornybar teknologi, doble panten på båtvrak, øke tilskuddet til fredede kulturminner i privat eie og tilskuddet til tekniske og industrielle kulturminner.

Distrikt og kommune:

Venstre vil øke bevilgninger til flom- og skredvern, øke tilskuddet til bredbåndsutbygging, øke tilskuddet til kommunale gang- og sykkelveier, styrking av barnevernet, øke lærertettheten, bygge flere barnehageplasser, ha flere helsesøstre, et videreutdanningsløft for ikke-kvalifiserte i skolen, ha gratis barnehage for barn på asylmottak og ha billigere barnehage for alle med lav inntekt.

Kultur:

Venstre vil støtte opp om etableringen av Vinje-senteret, øke støtten til Noregs Mållag og Foreningen Norden, øke festivalstøtten og kunstnerstipendet samt øke filmincentivordningen—sistnevnte etter initiativ fra Tinn Venstre, slik at man kan produsere flere utenlandske filmer her i landet i årene som kommer.

Tinn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**