Budsjettavtale for bedre skole, flere arbeidsplasser og mer miljøvennlig transport

Skole, miljø og nye arbeidsplasser, i tillegg til sterkere satsing mot barnefattigdom, har vært Venstres viktigste saker i årets budsjettforhandlinger, Foto: Skjermskudd, NRK.no

Venstre og KrF har kommet til enighet med regjeringspartiene Høyre og Frp om statsbudsjett for 2018. Budsjettavtalen innebærer forsterket satsning på kunnskap i skolen, miljøvennlig transport og nye arbeidsplasser over hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Terje Breivik

Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

– Jeg er svært fornøyd med budsjettavtalen og at forhandlingene har vært konstruktive fra alle parter, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Skole, miljø og nye arbeidsplasser, i tillegg til sterkere satsing mot barnefattigdom, har vært Venstres viktigste saker i årets budsjettforhandlinger.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett var godt tilpasset den økonomiske situasjonen med fallende ledighet, økt vekst og stigende optimisme. Det var likevel nødvendig med forbedringer som vil bidra sterkere til den omstillingen vi skal gjennom, med økt satsing på klima- og miljøtiltak, skole og utdanning, gründere og nye bedrifter. Venstre har også arbeidet for like muligheter for alle gjennom flere målrettede fattigdomstiltak, spesielt rettet mot barn, sier Breivik.

– Derfor er jeg fornøyd med at vi har fått gjennomslag for en sterkere satsning på lærerne i skolen, for å ta bedre vare på miljøet, satsning på kollektiv og nye arbeidsplasser over hele landet, samt sterkere innsats mot barnefattigdom. I tillegg redder budsjettavtalen en rekke frivillige organisasjoner som gjør en viktig jobb i samfunnet, sier Breivik.

Bli med i Venstre

Satsning på skolen

– Skolen er den viktigste arenaen for å utjevne forskjeller og skape like muligheter for alle barn. Venstre har derfor prioritert et kompetanseløft for de lærerne som ikke har den nødvendige kompetansen i de fagene de underviser i. Vi styrker dessuten satsningen videreutdanning av lærere og bidrar til å modernisere skolen gjennom digitalisering og IKT, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Budsjettavtalen innebærer også en styrking av lærertetthet i grunnskolen.

– Det viktigste i skolen er at alle elever får gode, kvalifiserte lærere. Det blir en stor jobb å sørge for at vi får utdannet og kvalifisert tilstrekkelig med lærere for å oppfylle denne normen. Det må en dugnad til i alle landets kommuner, og Stortinget og regjeringen må også bidra så vi når målet, sier Trine Skei Grande.

Det settes som mål at det skal være maks 16 elever pr. lærer i 1.-4.-trinn og maks 21 elever pr. lærer i 5.-10.-trinn. fra høsten 2018. Målet er videre å endre dette i 2019 til 15 elever pr. lærer i 1.-4.-trinn og maks 20 elever pr. lærer i 5.-10.-trinn.

Venstres leder er også fornøyd med at budsjettavtalen gir en sterkere satsning på å bekjempe barnefattigdom og forebygging mot psykiske helseplager for unge.

– Kampen mot fattigdom er en av de viktigste frihetskampene vi tar. I budsjettforhandlingene har Venstre arbeidet for målrettede tiltak mot barnefattigdom. Vi hever inntektsgrensen for å få gratis kjernetid i barnehagen og får blant annet på plass flere helsesøstre mulighet for svømmeopplæring for flere barnehagebarn. Også er jeg spesielt fornøyd med at vi har fått til et løft for folkehøyskolene, som er veldig viktig for mange unge, sier Grande.

Utvalgte poster i budsjettavtalen:

 • Videreutdanning av lærere: 200 mill
 • IKT-tiltak i grunnskolen: 50 mill.
 • Utvidet satsning på programmering i skolen: 25 mill.
 • Styrke basisfinansieringen av UH-sektoren: 100 mill, hvorav 50 mill. øremerkes til digitalisering.
 • Tilskuddsordning mot barnefattigdom: 25 mill.
 • Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter: 10 mill.
 • Svømmeopplæring i barnehager: 30 mill .
 • Tilskudd til folkehøyskoler: 25 mill.
 • Heve beløpsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage for 3, 4 og 5-åringer til 535.500 kroner fra 1. august 2018: 24,8 mill.
 • Helsesøstre: 100 mill.

Ta vare på miljøet

– Å ta vare på klimaet er den viktigste kampen for å gi like muligheter til kommende generasjoner. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få ned Norges klimagassutslipp er å gjøre det enklere å velge miljøvennlig transport i hverdagen. Derfor er jeg glad for at vi har fått gjennomslag for å bygge ut infrastrukturen for miljøvennlige biler med flere ladestasjoner for el og hydrogen over hele landet, og forsterke satsningen på både tog og kollektiv i og rundt de store byene, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Venstre har i tillegg arbeidet for å styrke det klassiske naturvernet i budsjettet for neste år.

– Vi må ta bedre vare på sårbare dyrearter og naturtyper, og det er behov for både mer vern og bedre kunnskap om naturen vår. Våre gjennomslag i budsjettavtalen vil føre til at mer skog vernes og at mer myr restaureres, i tillegg til at vi får bedre kunnskap om det biologiske mangfoldet og kommunene får større mulighet til å kutte sine egne utslipp. Det vil både bidra til å nå Norges forpliktelser i Parisavtalen og gi bedre luft, renere hav og strender og en enklere reisehverdag for folk flest, sier Elvestuen.

Utvalgte poster i budsjettavtalen:

 • Belønningsordning for bedre kollektivtransport 100 mill
 • Jernbane, drift og vedlikehold 447,5 mill
 • Tilskudd til gang- og sykkelveier: 70 mill.
 • Innovasjon Norge, miljøteknologiordningen 100 mill
 • Infrastruktur for nullutslippsbiler gjennom Enova 100 mill
 • Forskningssentre for miljøvennlig teknologi, 15 mill
 • Økologisk grunnkart 20 mill.
 • Skogvern 75 mill.
 • Restaurering av myr 3 mill
 • Klimasats i kommunene: 50 mill.
 • Tiltak mot marin forsøpling 50 mill.
 • Tilskudd til truede arter og naturtyper 20 mill
 • Kunnskapsløft for havet 20 mill.

Nye arbeidsplasser over hele landet

Det er økende optimisme i næringslivet i store deler av landet, men fremdeles er det mange som står uten fast jobb. For å skape arbeidsplassene vi skal leve av i framtiden, mener Venstre det trengs en sterk satsning på innovasjon, kreativitet og kunnskap.

– Derfor har vi prioritert målrettede tiltak som bidrar til flere nye arbeidsplasser og en nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Vi vil satse på ordninger som gir resultater, bl.a. SIVA og Innovasjon Norges programmer, og forsterker særlig de ordningene som bidrar til å skape nye, varige arbeidsplasser i distriktene, sier Terje Breivik.

– Jeg er også fornøyd med at vi har fått fjernet noen av begrensningene som lå i regjeringens forslag til nye regler for opsjonsbeskatning. Ved å heve den maksimale fordelen betydelig, fra 30 000,- til 500 000,-, vil det bli et gunstigere alternativ til lønn for flere oppstartsbedrifter som har begrenset kapital i startfasen, sier Breivik.

Utvalgte poster i budsjettavtalen:

 • Bedriftsrettede programmer i distriktene: 20 mill. Gjelder bl.a. Næringshageprogrammet, Bioraffinerings-programmet og Mentortjenesten for gründere
 • Tilskudd til tiltak som forebygger ungdomsledighet: 10 mill. Gjelder bl.a. e-læringsplattformer og karrieresenter for ungdom.
 • SIVA inkubatorprogram: 50 mill.
 • Næringsrettet forskning: 50 mill.

 

– Med denne avtalen er et litt grått budsjett både grønnere, rausere og mer framtidsrettet. Det er blitt et budsjett som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen Norge er i, og som er på lag med framtida gjennom en tydelig prioritering av barn og unge, miljø og en nødvendig omstilling av næringslivet som vil skape nye arbeidsplasser, avslutter Breivik.

Andre poster i budsjettavtalen:

 • Pressestøtte: 25,7 mill.
 • Diverse kulturminnetiltak: 49 mill.
 • Tilskudd til rettshjelpstiltak: 20 mill.
 • Støtte til organisasjoner gjennom landbruksdepartementet: 30,5 mill
 • Tilskudd til studieforbund: 22,5 mill.
 • Jobbsjansen: 20 mill
 • Ta imot 1 000 flere kvoteflyktninger
 • Områdesatsning i Oslo: 10 mill
 • Forskings-, innovasjons- og utviklingskontrakter: 50 mill
 • To nye enheter i dyrepolitiet
 • Flom og skredforebygging: 100 mill
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging: 80,3 mill
 • Opptrappingsplan for rus: 75 mill

Meld deg på Venstres nyhetsbrev

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Dokumenter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**