Venstre er med på å danne en ny regjering

Venstre, Høyre og Frp har siden 2. januar forhandlet om en regjeringserklæring på Jeløya i Moss. 14. januar ble erklæringen offentliggjort av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande, etter behandling i partienes landsstyrer og stortingsgrupper., Foto: Mona Lindseth

Venstres stortingsgruppe har vedtatt å danne en ny regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. – Nå starter jobben med å ta Norge i en grønnere, rausere og mer sosialliberal retning, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Jeg er veldig glad for å kunne si at den regjeringserklæringen vi har forhandlet frem, er en erklæring som vil gjøre Norge til et grønnere, rausere og mer sosialliberalt land, sier Trine Skei Grande

De tre partiene har siden 2. januar forhandlet om en regjeringserklæring på Jeløya i Moss. 14. januar ble erklæringen offentliggjort av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande, etter behandling i partienes landsstyrer og stortingsgrupper.

– Jeg er stolt av å lede et parti som tar ansvar for fremtidige generasjoner, tar vare på naturen, gir alle barn muligheter til å lykkes i livet og som vil skape framtidas næringsliv og arbeidsplasser. Jeg vil at Norge også skal ha en regjering som tar det ansvaret, sier Grande.

– Jeg er stolt av å lede et parti som tar ansvar for fremtidige generasjoner, tar vare på naturen, gir alle barn muligheter til å lykkes i livet og som vil skape framtidas næringsliv og arbeidsplasser.

Trine Skei Grande

Hun trekker frem fire saker som hun er spesielt glad for å ha fått på plass:

 • Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden.
 • Gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager.
 • Rusreform etter modell fra Portugal.
 • Inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn.

– Jeg er veldig glad for å kunne si at den regjeringserklæringen vi har forhandlet frem, er en erklæring som vil gjøre Norge til et grønnere, rausere og mer sosialliberalt land, fortsetter hun.

Last ned «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre» (PDF)

Vil løse de store utfordringene

I regjeringserklæringen slås det fast at de tre største utfordringene Norge står overfor og som den nye regjeringen vil løse, er omstillingen av norsk økonomi, å oppfylle Norges klimaforpliktelser og å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Videre vil regjeringen sikre gode velferdsordninger, redusere fattigdom, særlig blant barnefamilier, og gjennomføre et integreringsløft.

– Norge og verden står overfor store utfordringer. Men vi har også de aller beste muligheter til å løse dem. Da trenger vi noen som tar ansvar og leder, politikere som vet hvor de vil, og som er villig til å gjøre jobben for å nå målene våre, sier Grande.

– De betyr at vi skal ta ansvar for at alle som bor og lever i Norge får mulighet til å skape seg gode liv, og for at alle barn får en trygg og god oppvekst. Det betyr at vi skal ta vare på miljøet og kutte klimautslipp i alle deler av samfunnet. Det betyr at du skal få bestemme selv hvordan du vil leve ditt liv, uansett hvor i landet du bor og hvor du kommer fra. Og det betyr at vi skal ta godt i mot mennesker som kommer til Norge på flukt, og hjelpe dem å skape seg en framtid her med en jobb å gå til og mulighet til å delta i fellesskapene våre, sier hun.

Godt samarbeid

Grande understreker at Venstre har fått betydelige gjennomslag i forhandlingene.

– Vi har fått gjennomslag for de sakene vi gikk til valg på: å få ned klimautslippene, å legge til rette for flere arbeidsplasser og bedre vilkår for gründere og småbedrifter, å sørge for en bedre skole for kunnskap og like muligheter med flere faglærte lærere og å sørge for at flere løftes ut av utenforskap og fattigdom gjennom en inkluderingsdugnad. Vi er også enige om at vi skal finne nye og gode løsninger på å bekjempe fattigdom blant barn, sier hun.

– Samtidig er det viktig å si at alle partiene har fått sette sitt preg på plattformen. Det er egentlig ingen av partiene som har vunnet og tapt de forskjellige sakene, vi har kommet frem til en enighet som jeg håper vi kan stille oss bak i fellesskap. Vi har hele tiden hatt en god og konstruktiv tone mellom oss, fortsetter hun.

Sterk klimaprofil

I tillegg til Grande, har Venstres nestledere Ola Elvestuen og Terje Breivik deltatt i forhandlingene. De er begge godt fornøyde med plattformen de tre borgerlige partiene har kommet frem til.

– Det er ingen tvil om at dette er en plattform med en sterk, borgerlig klimaprofil. Vi skal løse klimautfordringene våre i samarbeid med næringslivet og i et internasjonalt samarbeid med EU, for det er den eneste måten vi kan lykkes på, sier Elvestuen.

Han trekker spesielt frem ambisjonen om at så mye som mulig av klimakuttene våre skal tas hjemme, at elbilfordelene beholdes og at det skal etableres et Co2-håndteringsanlegg i Norge som spesielt viktige i klimapolitikken.

– Nå handler det om å gjennomføre de tiltakene som trengs for å nå målene våre. Venstre får en langt bedre mulighet til å gjennomføre politikken i praksis ved å gå inn i en ny regjering, sier Elvestuen.

Flere nye jobber

Også Terje Breivik understreker at næringslivet er spesielt viktig for å gjennomføre den omstillingen Norge skal gjennom.

– Vi må satse på og forsterke all den innovasjonen skjer i næringslivet og bygge oppunder den store skaperkraften som finnes der ute. Derfor er det viktig at vi skal gi gründere bedre sosiale rettigheter og forenkle regelverk og byråkrati for å gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser, sier Breivik.

I tillegg trekker han frem barnefattigdom som en spesielt viktig sak for Venstre.

– Å inkludere alle barn i fellesskapet er blant de viktigste oppgavene for framtida. Derfor er det viktig å gi barn i familier med lave inntekter mulighet til å gå i barnehage og SFO. Det er en frihetsreform helt etter Venstres hjerte, avslutter han.

Hold deg oppdatert via Venstres nyhetsbrev

Venstres 25 viktigste gjennomslag

 1. Ambisiøs miljø- og klimapolitikk (som bl.a. slår fast at norske klimagassutslipp med 40 % i ikke-kvotepliktig sektor, med ambisjon om å ta så mye som mulig av forpliktelsen nasjonalt)
 2. Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja , Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene i perioden
 3. Tredeling (tre like deler) av foreldrepermisjon
 4. Rusreform, inkl. oppmyking når det gjelder brukerrom og LAR
 5. Forbud mot pelsdyr
 6. Elbilfordeler (engangsavgift og mva) videreføres i hele perioden
 7. Differensiert oppholdsbetaling og gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager
 8. Forenkling for næringslivet: Ambisiøst mål om reduserte kostnader på 10 mrd. kroner i perioden
 9. Utvide videreutdanningstilbudet for lærer til flere fag
 10. Øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over 1 prosent av BNP
 11. Inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn
 12. Bedre sosiale rettigheter for gründere (pensjon spesielt)
 13. Gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak
 14. Momsfritak for e-bøker
 15. Følge opp NTP slik at balansen mellom vei og kollektiv opprettholdes i tråd med planen i 4-årsperioden og at målet om at alt nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler nås.
 16. Ingen nye utslippstillatelser for gruveavfall/sjødeponi i perioden, og utrede forbud mot nye sjødeponi i Norge.
 17. Ambisjon om å realisere fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge
 18. Lettere å få arbeidstillatelser for asylsøkere
 19. Vedtakstidspunkt skal legges til grunn for behandling av «oktoberbarna»
 20. Flere kvoteflyktninger (ut over doblingen i 2018)
 21. Gi kommunene større handlingsrom generelt og i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder spesielt
 22. Flat CO2-avgift på 500 kr/tonn for alle sektorer og som trappes opp i perioden
 23. 1 prosent av BNI til bistand
 24. Innføre dobbelt statsborgerskap
 25. Sette ned en personvernkommisjon

Last ned «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre» (PDF)

Organisering de neste dagene

De tre partilederne har foreløpig ikke begynt samtalene om hvordan departementene skal organiseres og hvilke statsrådsposter de ulike partiene skal ha. Sammensetningen av den nye regjeringen skal etter planen legges frem i løpet av den kommende uken.

– De siste tingene er jeg helt sikker på at kommer til å falle på plass på en god måte. Det er nødvendig med samarbeid for å oppnå resultater, og Venstre er på vårt beste når vi samarbeider for å finne løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor. Jeg gleder meg til å begynne på den store jobben å skape et grønnere, rausere og mer sosialliberalt Norge for framtida. For Venstre er på lag med framtida, og framtida skapes nå, avslutter Grande.

Bli med på laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**