Venstreordførere er klare for inkluderingsdugnad

Venstres ordførernettverk
Venstres ordførernettverk, Foto: Venstre/Idunn Helle

Venstres 41 ordførere og varaordførere fra Longyearbyen i nord til Mandal i sør hilser velkommen inkluderingsdugnaden Regjeringen inviterer til i sin nye politiske plattform.
Lykkes vi med å løfte flere inn i arbeidslivet, skaper vi både bedre lokalsamfunn og et bedre liv for de som i dag faller utenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**


Det skriver Alfred Bjørlo, ordfører i Eid, og Olav Kasland, ordfører i Bø, i et innlegg i Aftenposten 25. januar.

Regjeringen har pekt på tre grupper som har spesielle utfordringer med å komme inn i arbeidslivet: Mennesker med funksjonshemming, ungdom uten fullført utdanning og enkelte innvandrer-grupper.

Det trengs et mangfold av løsninger og modeller for å lykkes med å løfte disse gruppene inn i arbeidslivet. Løsningene vil ikke være like i små og store kommuner. De må utvikles lokalt ut fra lokale forhold. Venstres ordførere og varaordførere mener derfor at norske kommuner kan spille en avgjørende rolle i å nå målet Regjeringen har blinket ut.

Mange kommuner, også kommuner der Venstre har ordfører eller varaordfører, har allerede har utviklet gode lokale modeller for inkludering som kan være til inspirasjon for andre. Vi ønsker å spre kunnskap om det vi har fått til lokalt, og motivere andre til å finne sine lokale modeller.

Vi vil særlig peke på at små kommuner kan oppnå minst like gode resultat som store i å lykkes med inkludering. Mange mindre kommuner som over lang tid har bygd opp kompetanse på å inkludere flyktninger i arbeidslivet, får nå ikke lenger får anledning til å gjøre det fordi bosettingen av flyktninger er sentralisert til færre kommuner. Det er svært uheldig. Regjeringen må sørge for å bosette flyktninger i årene framover også i mindre kommuner som har bygd opp gode system for det.

Små kommuner kan oppnå minst like gode resultat som store i å lykkes med inkludering

Venstres ordførernettverk

Vi forventer at Regjeringen som del av inkluderingsdugnaden gir norske kommuner, frivillige lag og organisasjoner frihet, fleksibilitet og økonomisk handlingsrom. Staten må gjennom NAV drive mindre sentral detaljstyring, og i stedet samarbeide på kommunene og frivillig-Norges premisser. Skal vi lykkes med integrering, må vi se ressursene under ett. Den samordningen bør staten sørge for at kommunene får gjøre i sine lokalsamfunn – også når det gjelder statlige ressurser.

Venstres ordførere og varaordførere støtter forslagene fra Regjeringen om å styrke ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, og å gjøre det lettere å få til samarbeid mellom offentlig sektor og ideelle og sosiale entreprenører.

Av: Alfred Bjørlo, ordfører i Eid og leder i Venstres ordførernettverk
Olav Kasland, ordfører i Bø og nestleder i Venstres ordførernettverk

Innlegget stod på trykk i Aftenposten 25. januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**