Uttalelse: Gardermoen: Vekst i næringsliv og arbeidsplasser, ikke flytrafikk og utslipp

For Venstre er mobilitet et grunnleggende gode og viktig for menneskers frihet til leve gode og frie liv, men enkeltmenneskets frihet i dag må ikke gå på bekostning av våre etterkommeres frihet i framtida, derfor må vår frihet til å reise å bevege seg fritt ikke gå på bekostning av klima og miljø., Foto: iStock

Gardermoen er ikke bare en flyplass, men også en motor for næringsliv, næringsutvikling, innovasjon og arbeidsplasser for Øvre Romerike og for hele Østlandet. Da Oslo lufthavn Gardermoen ble vedtatt i 1992 og bygget i 1998 var visjonen at den skulle bli verdens mest miljøvennlige flyplass og at den skulle bidra til å skape vekst og arbeidsplasser i innlandet og på hele østlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Uttalelse fra Venstres landsstyremøte, 12. april 2018.

Derfor ble Norges første høyhastighetsbane bygget mellom Oslo og OSL, og derfor ble flyplassen bygget som trekonstruksjon. OSL var også først i verden med å tilby jet biodrivstoff til alle flyselskap i 2016 og Avinor og OSL har satt ambisiøse mål for å kutte i fossile klimagassutslipp fra egen aktivitet samt å øke kollektivandelen for reiser til flyplassen.

Reiser og miljø

For Venstre er mobilitet et grunnleggende gode og viktig for menneskers frihet til leve gode og frie liv, men enkeltmenneskets frihet i dag må ikke gå på bekostning av våre etterkommeres frihet i framtida, derfor må vår frihet til å reise å bevege seg fritt ikke gå på bekostning av klima og miljø.

Venstre vil at OSL og Gardermoområdet skal fortsette å ligge i tet og utvikle seg som verdens mest miljøvennlige flyplass og å være en motor for utvikling, næringsliv og arbeidsplasser for hele østlandet, og at vekst og utvikling på Gardermoen og i Gardermoområdet skal være bærekraftig og ikke gå på bekostning av klima og miljø.

Viktige arbeidsplasser

I dag er det ca 25 000 arbeidsplasser i Gardermoområdet, halvparten av dem knyttet driften av flyplassen og halvparten i tilknyttede næringer utenfor flyplassen. Gardermoen er også Norges viktigste trafikknutepunkt for innenlands og utenlands transport både av personer og gods med fly og tog, og lokale, regionale og nasjonale bussruter.

Det er potensiale for lokalisering av flere arbeidskraftintensive virksomheter ved kollektivknutepunktet OSL. Lokalisering av arbeidsplasser må henge sammen med en bærekraftig arealpolitikk der vern av natur, matjord og kulturminner ivaretas og en styrket kollektivtrafikk for arbeidsreiser i Gardermoområdet og på hele Øvre Romerike.

Miljø og luftfart

Luftfarten står for en betydelig del av klimagassutslippene, og det må en stor teknologisk omlegging til for å få redusert utslippene. På kort sikt kan bruk av biodrivstoff i fly bidra til å senke klimagassutslippene, og på lengre sikt kan elfly basert på batteri eller brenselcelleteknologi være mulig. Teknologisk utvikling av fly og flymotorer bedrer stadig effektiviteten, noe som også kan åpne for direkteflyginger som kan endre OSLs rolle som hub for flyvninger i inn- og utland.

Venstre vil stille krav om at luftfarten tar i bruk den beste tilgjengelige teknologien for å redusere utslippene. Venstre mener også at klimahensyn må ligge til grunn før det eventuelt blir bestemt at nye rullebaner skal bygges. Venstre sier nei til utbygging av rullebane 3 på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Nei til tredje rullebane

En ny rullebane vil øke både flytrafikken og klimautslippene kraftig. Norge har signert Paris-avtalen og skal oppfylle EUs klimamål. Økt flytrafikk er ikke forenlig med målsettingen om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Venstre har en ambisjon om å nå disse målene. Vi mener vi skylder våre barn og barnebarn å ta vare på den jordkloden vi har.

Også hensynet til jordvern, miljø og støy tilsier at vi ikke bør bygge en tredje rullebane på Gardermoen. En ny tredje rullebane på Gardermoen vil øke problemene knyttet til støy for tettstedene i nærheten av flyplassen, noe som har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Venstre vil legge stor vekt på dette og følge nøye opp de nye støykartene som kommer i 2018.

Flyrutene mellom Gardermoen og Trondheim, Stavanger og Bergen er blant de mest trafikkerte i Europa. Mange av disse korte flyreisene kan tas med jernbane om vi får et bedre tilbud med kortere reisetid. Det samme gjelder strekningene mot Stockholm og København. Vi skal få på plass de strekningsvise utredningene for jernbanen i Norge som Venstre forhandlet inn i Nasjonal transportplan, og som gir grunnlaget for realisering av høyfartsbane mellom de store byene i Sør-Norge og mot Stockholm og København. InterCity-utbyggingen er en start, og vi kan og må gjøre mer.

Den teknologisk utviklingen i transportsektoren går raskt, det kan derfor være andre bedre og mer miljøvennlige løsninger enn de vi ser i dag som vil være transportløsningene for framtida. For eksempel er det flere initiativ for testing av Hyperloop i våre naboland.

Venstre vil:

  • Si nei til tredje rullebane på Gardermoen
  • Stille krav om at luftfarten tar i bruk den beste tilgjengelige teknologien for å redusere utslippene.
  • Bygge høyfartsbaner mellom de store byene i Sør-Norge og mot Stockholm og København slik at en stor andel av disse reisene kan tas med tog.
  • Fortsette å utvikle Gardermoen som knutepunkt for fly, tog buss.
  • Vurdere å knytte Gardermoen til Kongsvingerbanen for å styrke både lokaltog, regiontog og godstransport innenlands og utenlands.
  • Styrke kollektivtilbudet både for flypassasjerer på vei til og fra Gardermoen og for arbeidsreiser til arbeidsplasser i Gardermoområdet.
  • At all byggevirksomhet og bakketransport på flyplassen skjer med nullutslippskjøretøy.
  • Legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff for fly basert på norske ressurser i nærheten av Gardermoen.
  • Alltid utnytte eksisterende rullebaner før det bygges nye.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**