Bystyret: Stavanger godt igang med innovative anskaffelser

Venstres Jan Erik Søndeland i debatt om innovative anskaffelser, Foto: Per A. Thorbjørnsen

Bystyret behandlet i kveld forvaltningsrapporten om “Innovasjon ved offentlige anskaffelser“. I denne hadde revisor undersøkt hvordan det stod til med innkjøpene Stavanger kommune gjennomfører, og i hvilken grad man gjennom disse lykkes med å stimulere til økt innovasjon i næringslivet.

Venstre er tilfredse med at resultatene var lovende, og har forventninger til at de skal bli enda bedre i årene fremover. Jan Erik Søndeland (V) fremmet forslag i saken og holdt Venstres innlegg, som du kan lese i sin helhet her.

 

Ordfører,

Innovasjon og grunderskap er på mange måter hjertet av Venstres næringspolitikk, så det er nok ingen hemmelighet at vi alltid gleder oss veldig til å lese slike rapporter som dette, hvor vi får en status på hvordan vi ligger an i kommunen, og hva vi bør jobbe videre med.

For Venstre er målsetningen klokkeklar: Stavanger kommune skal være en fremoverlent offentlig innkjøper som gjennom sitt arbeid her både får gjennomført bedre innkjøp til seg selv, men samtidig også bidrar til å styrke innovasjonskraften i næringslivet vårt og med å brøyte vei og vise resten av kommune-Norge hvordan innovative anskaffelser kan gjøres.

Jan Erik Søndeland i næringsdebatt for Venstre under møtet i Stavanger bystyre, 23. april 2018.

Vi opplever nå at vi har kommet rimelig bra i gang, og det både positivt og spennende å lese at aktørene som er intervjuet i denne undersøkelsen, jevnt over er enige i at denne type anskaffelse gir bedre leveranser. Men, det er fortsatt en del arbeid foran oss. Det er naturlig, dette er jo noe helt nytt, og da må vi også forvente at det kanskje vil være behov for økt ressursbruk nå mens prosessene og metoder fortsatt er umodne.

I forvaltningsrapporten leser vi at Innkjøp har bistått avdelingene aktivt ifm de innovative anskaffelsene som er gjennomført. Når antallet, kompleksiteten og risikoen knyttet til de innovative anskaffelsene ventelig øker fremover, bør rådmannen vurdere nøye hvorvidt bemanningen på innkjøpsavdelingen er tilstrekkelig og evt må oppskaleres, f.eks for en midlertidig periode, frem til tilstrekkelig kunnskap og erfaring er opparbeidet ute i avdelingene. Det kan spare oss for både kostbare feilinvesteringer og gjøre at vi tidligere får realisert gevinster fra de innovative anskaffelsene vi får gjennomført. I tillegg kan vi få redusert risikoen for konkurransevridning og brudd på lovverk inkl likebehandling av leverandørene.

Ellers støtter Venstre alle de tiltakene revisor har forslått. Alle er disse fremgår gode og fornuftige å gjennomføre. Punktet om «prestasjonsmål og måleindikatorer/KPI’er for måling av forventede effekter» er sannsynligvis ikke det enkleste, men kan bli et uvurderlig verktøy dersom vi lykkes. Venstre håper derfor rådmannen vil legge ned et grundig arbeid og er veldig spente på å se hva han og administrasjonen kan få til her.

Venstre takker kontrollutvalget for initiativet til og arbeidet med denne rapporten, vi er fornøyde med administrasjonens arbeid så langt, og vi ser med spenning frem til oppfølgingsrapporten foreligger om er halvt år.

Til slutt fremmer jeg følgende oversendelsesforslag på vegne av Venstre:
Rådmannen bes i tråd med en forventet økning i volumet innovative anskaffelser vurdere behovet for økte ressurser i innkjøpsavdelingen, for å sikre muligheten til å gi tilstrekkelig bistand i avdelingene.

Takk ordfører.