Revidert statsbudsjett 2018: Grønnere, rausere og mer sosialliberalt

Ola, Trine og Iselin
Den nye regjeringen ble onsdag 17. januar 2018 presentert på Slottsplassen. Venstreleder Trine Skei Grande er Norges nye kulturminister, og har med seg Ola Elvestuen som klima- og miljøminister og Iselin Nybø som minister for forskning og høyere utdanning., Foto: Liv Aarberg / Venstre

Regjeringen legger i dag frem sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2018 (RNB).
Det er det første budsjettforslaget Venstre har vært med på å lage etter at vi gikk inn i regjeringen, og inkluderer flere satsinger på skole, miljø og arbeidsplasser.

– Jeg er stolt av at regjeringen i dag kan legge frem et revidert budsjett for et grønnere, rausere og mer sosialliberalt samfunn, sier Venstreleder og kulturminister Trine Skei Grande.

Satsning på kunnskap

Venstre mener at framtidens arbeidsplasser ligger i kunnskapsøkonomien. Regjeringen har derfor satset tungt på forskning og høyere utdanning, ikke minst for å gjøre det enklere for unge mennesker å studere. Det er blant annet viktig å bygge nye studentboliger, slik at studenter ikke må være avhengig av generøse foreldre for å finne seg et sted å bo på studiestedet sitt.

– Studentboliger skal sikre studenter et rimelig og forutsigbart boligtilbud. Det er derfor viktig å bygge tilstrekkelig antall studentboliger, sier Iselin Nybø

– Studentboliger skal sikre studenter et rimelig og forutsigbart boligtilbud. Det er derfor viktig å bygge tilstrekkelig antall studentboliger. Vi vet hvor stort behov det er for studentboliger og jeg er glad for at Venstre i regjering nå leverer på det. At det også satses på forskning ved flere av landets universiteter og på digital videreutdanning er gode nyheter for norske studenter og arbeidstakere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Utdanning er ikke bare noe for ungdommen, men et livslangt løp. Derfor satser regjeringen på videreutdanning, slik at alle arbeidstakere kan omstille seg til en ny og digital hverdag.

Rent hav og lavere utslipp

Regjeringen har satt miljø og klima høyt på agendaen, blant annet ved å øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner for 2018. Regjeringen foreslår også å gå videre med karbonfangst og lagring. Dette inkluderer forprosjektering av Norcems fangstanlegg og eventuelt også av Fortum Oslo Varmes fangstprosjekt etter at nye opplysninger om prosjektet er vurdert av ekstern kvalitetssikrer. Regjeringen anbefaler ikke å videreføre prosjektet ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn grunnet lavt læringspotensial sammenlignet med de to andre aktørene og usikkerhet rundt andre forhold ved anlegget. Yara mener det ikke er industrielt fornuftig å videreføre deres prosjekt nå.

– Å få teknologi for fangst og lagring av CO2 er et langsiktig prosjekt som det er viktig at vi driver framover med styrke, sier Ola Elvestuen

– Å få teknologi for fangst og lagring av CO2 er et langsiktig prosjekt som det er viktig at vi driver framover med styrke. Det er ingen tvil om at Norge har tatt en lederrolle, og dette er også en Dette er en enorm mulighet for norsk industri for å utvikle ny teknologi som kan brukes over hele verden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Positive trender

Forslaget til revidert budsjett viser at det går bra med Norge. Arbeidsledigheten er lavere enn på tretti år, kommuneøkonomien viser trygg vekst og det blir stadig skapt nye arbeidsplasser.

– Det gir oss rom til å prioritere de som trenger litt ekstra hjelp for å komme seg i arbeid. Jeg er stolt over at en regjering med Venstre prioriterer tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for ungdom som sliter med å finne den første jobben, sier Trine Skei Grande.

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) med ca. 5 mill. kroner, tilsvarende 100 plasser i 2. halvår 2018 eller 50 plasser i gjennomsnitt for året. Dette kommer i tillegg til om lag 300 plasser i saldert budsjett for 2018.

– Kulturen er en av bærebjelkene i demokratiet vårt, og jeg er veldig glad for at vi kan styrke både satsingen på norsk film og på den gode journalistikken som utgis digitalt, sier Trine Skei Grande

Kultur er også en av budsjettvinnerne i regjeringens forslag til RNB. Satsningen kommer særlig innen idrett, film og digital journalistikk.

– Kulturen er en av bærebjelkene i demokratiet vårt, og jeg er veldig glad for at vi kan styrke både satsingen på norsk film og på den gode journalistikken som utgis digitalt. Det er også behov for mange nye idrettsanlegg rundt om i landet, og regjeringen foreslår derfor en tilleggsbevilgning på 100 mill. kroner til ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Basert på erfaringer fra tidligere år, vil en slik tilleggsbevilgning gi tilnærmet full innvilgelse av godkjent søknadsbeløp i 2018, sier Grande.

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen:

 • Veksten i norsk økonomi øker og er høyere enn normalt. Det er utsikter til at den positive utviklingen vil fortsette.
 • Bedriftenes konkurranseevne er betydelig styrket, blant annet som følge av svakere krone, lavere skatter og ansvarlige lønnsoppgjør. Over hele landet er bedriftene nå preget av optimisme og investeringsvilje, og ansetter flere.
 • Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter. Sysselsettingen øker markert, og den registrerte ledigheten er nå lavere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene.

Utvalg av satsninger i RNB:

 • 148 millioner kroner ekstra går til boligbygging og infrastruktur på Svalbard
 • Rammen og tilskudd til studentboliger økes med totalt 93,5 millioner kroner, slik at det er mulig å nå målet om 2.200 nye studentboliger.
 • Borgarting lagmannsrett får 15 nye utrederstillinger, i revidert blir det bevilget penger til ti av stillingene, mens de siste fem skal domstolen finansiere selv.
 • Det settes av 450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken over en periode på fem år.
 • Regjeringen myker opp reglene for ID-dokumenter og setter av 38 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å flytte 80 familier og 170 barn ut av asylmottak.
 • Regjeringen utvider ordningen med momsfritak for elektroniske medier til å gjelde digitale fagtidskrifter.
 • Regjeringen legger opp til å øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner for 2018.
 • Regjeringen foreslår å utvide ordningen med minoritetsrådgivere i skolen med 13 nye stillinger.
 • Reduserte alkoholavgifter for småskalabryggerier
 • 16,5 millioner kroner settes av til avansert norsk datasikring.
 • 17 millioner til tre tiltak for integrering. 10 av disse skal gå til frivillige organisasjoner, mens 3,8 mill. skal sikre flere minoritetsrådgivere på norske skoler.
 • X Games 2019 foreslås gitt 18 mill. kroner i statlig tilskudd
 • Filmfondet styrkes med 16 mill. kroner i 2018.
 • Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 100 mill. kroner til ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
 • Innføring av en forenklet beskatningsordning (kildeskatt) for utenlandske arbeidstakere på midlertidige opphold i Norge.
 • Bevilgning til kommunene på tilsammen 700 millioner kroner høsten 2018 øremerkes for å oppfylle lærernormen. Pengene finansierer om lag 2 300 lærere høsten 2018.
 • 10 millioner kroner til tiltak som kan bidra til å styrke rekruttering til grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7.
 • Det foreslås å øke bevilgningen til drift og vedlikehold med 30 mill. kr for å gjennomføre reparasjoner på tre riskveibruer i Troms og Finnmark.
 • Regjeringen foreslår å øke nødhjelp og humanitær bistand med 116 mill. kroner i RNB. Økningen vil primært gå til Jemen og Den demokratiske republikken Kongo.