Ny handlingsplan for friluftsliv

Det første bodet i Venstre sine distriktspolitiske prinsipp er at "politikk skal ALLTID omhandle heile landet".
Det første bodet i Venstre sine distriktspolitiske prinsipp er at "politikk skal ALLTID omhandle heile landet"., Foto: iStock

– Her er mange tiltak for å få flere ut i naturen, gi dem gode opplevelser, bedre folkehelsa og øke trivselen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Statsråden la tirsdag frem handlingsplanen som skal ivareta og utvikle arealer og motivere til friluftsliv.

Nasjonal database for friluftsliv

Regjeringen vil gi et løft for ferdselsårene i friluftslivet, og vil i 2019 starte et eget prosjekt, med formål å fremme et nettverk turstier i kommunene. Et viktig mål med prosjektet er at alle merkede stier og løyper skal legges inn i Nasjonal database for tur- og friluftslivsruter.

Elvestuen mener det er viktig å fortsatt verne om retten til å ferdes og oppholde seg i naturen:

– Friluftsliv og folkehelse går hånd i hånd, sier Ola Elvestuen

– Allemannsretten er en viktig del av norsk kultur og selve grunnlaget for det friluftslivet vi har i Norge. Handlingsplanen skal sørge for at det blir enda lettere for folk å komme seg ut i naturen i sitt nærmiljø, også i hverdagen, sier statsråden.

Arbeidet med tursti-databasen starter i 2019. Kartene over turstier skal også kobles til kollektivknutepunkter slik at veien ut i naturen blir enklere og tydeligere.

Forenkling og nye friluftslivformer
Ett av formålene med handlingsplanen, er å forenkle lovverket som regulerer friluftsliv. Slik kan det legges bedre til rette for nye friluftsformer, som eksempelvis terrengsykling, kiting og klatring i utmark. I dag lister friluftsloven opp hvilke ferdselsformer som kan utøves etter allemannsretten. Men fra neste år vil en ny endring – “generell adgang til ikke-motorisert ferdsel i utmark” – tre i kraft, som gjør at alle former for friluftsliv i utgangspunktet vil være lov. På denne måten sørger regjeringen for en oppdatert friluftslivspolitikk, der det åpnes det opp for nye friluftslivsformer.

Videreutvikling av tilbud for unge
Regjeringen vil også se nærmere på hvilke friluftslivstiltak for barn og unge som fungerer best, i barnehage, skole og skolefritidsordning. Det er mange typer aktivitetstilbud for barn og unge, og regjeringen vil undersøke nærmere hvilken type aktivitetstilbud som fungerer best og videreutvikle disse.

Kunnskap mot utbyggingspress
I mange fjellområder, særlig de som ligger i nærmest de største byene, er det mye bygging av hytter. Regjeringen har satt i gang med å få bedre kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn av hyttebyggingen i fjellområdene. Regjeringen vil innhente mer kunnskap om problemstillingen, og deretter ta stilling til om det skal utarbeides en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene. Regjeringen vil også vurdere å gi penger til fylkeskommunene, for å stimulere til regionale planer for fjellområder med stort utbyggingspress.

Les hele handlingsplanen for friluftsliv her