Mer til arbeid mot vold mot barn

Stortingsrepresentant Guri Melby (V), Foto: Thomas Lien

Regjeringen foreslår å øke potten til arbeid mot vold mot barn og unge i neste års budsjett. Mandag besøkte Venstres Guri Melby Strekkoden barnehage i Oslo. Barnehagen har tatt i bruk SNAKKE, ett av verktøyene som skal gjøre det enklere for barnehageansatte å prate med barn om vold og overgrep.

– Venstre setter barn først, og jeg er glad for at regjeringen tar barn og unge på alvor ved å stadig plusse på tilskuddene til arbeidet mot vold og overgrep, sier Melby.

67 millioner ekstra

Arbeidet har høy prioritet, og Regjeringen er godt i gang med å følge opp opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Neste år vil den samlede satsingen for 2018 – rundt 825 mill. kroner – videreføres. I tillegg styrkes potten med ytterligere 67 millioner kroner.

Melby er fornøyd:

Guri Melby i Strekkoden barnehage, her med bl.a. utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) og barneminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Lovise Gangnes/TV2

– Neste år settes det blant annet av mer penger til forebygging og foreldrestøttende arbeid. Målet er jo at ingen barn skal utsettes for vold eller overgrep. Da er det helt nødvendig å legge inn innsatsen så tidlig som mulig.

Kompetanse og forebygging prioritet

Melby er også opptatt av at de som jobber med barn skal ha bedre kompetanse på vold og overgrep, slik at barna det gjelder blir sett:

– Det er veldig spennende å se hvordan de ansatte i Strekkoden barnehage bruker SNAKKE for å ta opp et så vanskelig, men viktig tema med barna. Framover må flere voksne tørre å ta praten. Med de nye digitale verktøyene lærer de seg hvordan de kan gjøre det på en god måte. Nå testes slike samtaleverktøy ut i flere barnehager over hele landet. målet er å avdekke vold og overgrep tidligere. De ansatte trenger denne kompetansen, avslutter Melby.

Slik foreslår Regjeringen å bruke de 67 millionene i økt satsing neste år:

 • 22 mill. kroner til det foreldrestøttende arbeidet, særlig rettet mot minoriteter
 • 5 mill. kroner til støtteverktøy i kommunene som skal gjøre det lettere å oppdage og følge opp utsatte barn
 • 4 mill. kroner til å forebygge vold og overgrep i folkehelsearbeidet
 • 19 mill. kroner til behandlingstilbudet til personer som er dømt for seksuelle overgrep
 • 17 mill. kroner til innsatsen mot mobbing

I tillegg videreføres altså satsingen på 825 millioner fra 2018.

Helhetlig innsats

Venstre, KrF og Regjeringen prioriterte også arbeidet mot vold mot barn i forrige periode. Her er et utvalg av det som har blitt gjort de siste fem årene:

 • Det har vært en satsing på over en milliard kroner på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som spiller en viktig rolle i å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner.
 • For at helsetjenesten skal gi bedre hjelp til voldsutsatte og voldsutøvere, har vi bevilget over 15 mill. kroner til kompetanseheving.
 • Gjennom fagfornyelsen skal vi sikre at temaer knyttet til kropp og respekt for andre sine grenser er en del av opplæringen i barnehage, ungdomsskolen og videregående opplæring for å forebygge seksuelle overgrep.
 • Godt foreldreskap forebygger vold, og tilskuddsordningen til foreldrestøttende tiltak er økt med over 27 mill. kroner. I 2019 foreslår regjeringen å styrke foreldrestøttende tiltak med ytterligere med 22 mill. kroner.
 • Kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep er blitt en del av rammeplanen for ulike lærerutdanninger, og inngår nå også i felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene.
 • Antallet tilrettelagte avhør av barn som er gjennomført på Statens barnehus har økt med 138 prosent fra 2013 til 2017.
 • I 2018 er etterforskning i saker som gjelder vold og overgrep mot barn styrket med 40 mill. kroner. I tillegg kommer 11 mill. kroner til internettrelaterte overgrep mot barn og 45 mill. kroner til arbeid i digitale rom og mot seksuallovbrudd.
 • Familievernet, som behandler familier som lever med vold og andre utfordringer, er styrket med over 160 mill. kroner i regjeringsperioden.
 • Vi har tydeliggjort ansvaret for arbeidet mot vold og overgrep i helselovene.
 • Vi har økt bevilgningen til arbeidet mot mobbing slik at samlet bevilgning i 2018 er på om lag 100 mill. kroner. I 2019 foreslår regjeringen å styrke innsatsen ytterligere med 17 mill. kroner.