Nye regioner gir bedre samferdsel der folk bor

Regionreformen gir fylkene mulighet til å tenke helhet innen kollektivtrafikk, vei og fly., Foto: Kåre Pettersen

Gruppelederne i fylkestinget for Venstre i Vestfold og Telemark, Kåre Pettersen og Olav Kasland, har skrevet en kronikk hvor de forsvarer regionreformen. Regionreformen er en mulighet til å unngå stadig mer statlig konsentrert makt, hevder de.

Enigheten om de nye regionene mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp vil bety overføringer av nye oppgaver og arbeidsplasser. Et viktig område er vei, fly og kollektivtrafikk. Regionene får større ansvar, og det vil bety bedre tjenester i vår region.

Fylkene har ansvaret for kollektivtrafikken i dag. Denne løsningen har fungert bra siden folk som bor i regionene best kjenner hvor skoen trykker. Nå flyttes flere samferdselsoppgaver ut. Statens vegvesen har ansvar for vedlikehold av fylkesveiene. Med reformen blir det nå regionene selv som skal prioritere de viktigste vegstrekningene og nivået på vedlikeholdet. Det nye regionene får også ansvar for hvilke flyruter på kortbanenettet det skal brukes penger på,

Kåre Pettersen

Helhet
Når regionene nå får et større og viktigere ansvar og myndighet på hele samferdselsfeltet, så gir dette regionen mulighet til å tenke helhet innen vei, fly og kollektivtrafikk. Dette er et eksempel på nye oppgaver som betyr noe for folk, der beslutninger nå skal tas lokalt.

Enigheten i Stortinget om overføring av oppgaver til nye og større regioner er viktig. Det gjeldet flere områder, som næringsutvikling, landbruk, forskning, folkehelse, kompetanse og integrering, miljø og kultur. Regionreformen er en mulighet til å unngå stadig mer statlig konsentrert makt. Kjernen i Venstres engasjement for regionreformen er ønsket om desentralisering, derfor er det uforståelig at enkelte partier motsetter seg muligheten til mer lokalt ansvar.

Mer lokalt ansvar
Regionreformen har resultert i den mest omfattende nytegningen av fylkeskommunale grenser siden fylkeskommunen ble etablert. IT gjør at vi i dag kommuniserer på en helt annen måte enn da fylkeskommunen ble etablert. I tillegg forventer innbyggerne et stadig mer sofistikert fylkeskommunalt tjenestetilbud. Fysiske avstander betyr mindre, mens sterke fagmiljøer betyr mer enn før. Gjennom en årrekke har gamle strukturer blitt brukt som unnskyldning for økt maktkonsentrasjon i hovedstaden. Den unnskyldningen finnes det ikke lenger noe belegg for. Den nye regioninndelingen åpner døren for reell desentralisering av makt.

Olav Kasland

Viktig arbeid gjenstår
Oppgaveoverføringen er avgjørende for at reformen skal lykkes. Regioninndelingen har nå gitt oss muligheten til å overføre tunge oppgaver til fylkeskommunen. Hagen-utvalget har levert sin anbefaling av oppgaver som bør flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå. 19. oktober legger regjeringen fram sitt forslag.

Da gjenstår et viktig arbeid i Stortinget. Alle partier bør støtte opp om en overføring som resulterer i flere beslutninger blir tatt lokalt. Vi kan ikke la angsten for det ukjente og nye stoppe overføringen av makt fra staten til regionene. Hvis det skulle skje vil resultatet bli en maktsentralisering ingen i Norge er tjent med.