Venstre bekjemper barnefattigdom

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt., FOTO: Redd Barna/Søren Nilsen
Norge skal være et godt land å vokse opp i for alle barn. For Venstre er kampen mot barnefattigdom en av de viktigste liberale kampene for framtida.

Å vokse opp i fattigdom gir barn færre muligheter i livet, og gjør det vanskeligere å delta i fritidsaktiviteter, få venner i nærmiljøet og å skaffe seg en god utdannelse.

Fattigdom oppleves ekstra tungt når «alle» rundt deg har god råd. I et land der mange har høye inntekter, blir det også vanskeligere for de med dårlig råd å ta del i fellesskapene som er så viktige for oss alle, enten det er snakk om barnebursdager, SFO eller det lokale idrettslaget.

Derfor foreslår vår regjering i statsbudsjettet for 2019 en forsterket satsning mot barnefattigdom på til sammen 181 millioner kroner. Det betyr at vi nå vil bruke i underkant av 900 millioner kroner på målrettet bekjempelse av barnefattigdom. Regjeringen trapper opp innsatsen på barnehage, trygg bolig, trygge og gode bomiljøer, ferie- og fritidsaktiviteter og tettere oppfølging av barn som risikerer å falle ut av skolen.

Vi må bruke de gode tidene til å løse de store utfordringene Norge står overfor. I Jeløya-plattformen pekte vi på å redusere fattigdom som en av disse utfordringene. Det vi legger frem i statsbudsjettet er målrettet oppfølging av det vi lovet.

Regjeringen foreslår at ordningen med gratis kjernetid i barnehage blir utvidet til også å gjelde toåringer fra 1. august 2019. Dette vil bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. For å finansiere dette foreslår regjeringen en økning i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen på 50 kr fra 1. august 2019

Bostøtte skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å kunne bo trygt og godt. Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander ble styrket i 2016. Da ble grensen for godkjente boutgifter hevet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke bostøtten med ytterligere 60 mill. kroner.

Vi foreslår også 10 mill til et pilotprosjekt for å dekke utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier.

I Telemark tror vi disse tiltakene kan gi flere familier utvidet økonomisk alburom, og at en større gruppe barn og unge dermed vil være i stand til å ta del i flere aktiviteter i lokalsamfunnet.

For Venstre er det opplagt at barns bakgrunn ikke skal begrense deres muligheter for fremtiden. Derfor er kampen mot barnefattigdom en av våre hjertesaker, som vi gjennomfører i regjering.

Solfrid Rui Slettebakken

leder i Kragerø Venstre

og nestleder i Telemark Venstre

Leserinnlegg i Varden 06. oktober 2018