Med gratis kjernetid i barnehagene gjør barna det bedre på skolen

Stortingsrepresentant Guri Melby (V), Foto: Thomas Lien

En fersk rapport fra SSB viser at gratis kjernetid i barnehagen gjør at barna presterer bedre på skolen. Det er særlig positive resultater for gutter og for barn fra familier der mor ikke er i lønnet arbeid eller fra familier med lav inntekt.

Stortingsrepresentant Guri Melby mener resultatene viser at Venstres prioritering av gratis kjernetid i barnehagene i alle våre budsjettforhandlinger med regjeringen har vært både viktig og riktig.

– Med gratis kjernetid sørger vi for at barna som trenger det mest får tilbud om barnehageplass. Ordningen omfatter barn i ulike lavinntektsfamilier, men vi ser at den treffer særlig godt barn i familier med innvandrerbakgrunn og at den derfor har en svært viktig integrerende effekt. Barn med innvandrerbakgrunn har ofte et større behov for språkstimulering og språkopplæring, og med tett oppfølging i barnehagene får de et bedre utgangspunkt når de starter på skolen, sier Melby.

Venstre fikk innført ordningen med gratis kjernetid i barnehagene i 2015. Ordningen ble først innført for fire- og femåringer, og senere fikk vi utvidet til treåringer. Venstre har også utvidet ordningen ved å heve inntektsgrensen flere ganger. Med Venstre i regjering foreslås det nå å utvide ordningen til å omfatte toåringene. 11.300 flere barn inkluderes i ordningen og til sammen 45 100 barn vil neste år få tilbud om gratis kjernetid i barnehagen.

Rapporten fra SSB viser at barn som har hatt gratis kjernetid gjør det bedre på nasjonale prøver på 5.trinn enn tidligere årskull fra samme bydeler som ikke hadde tilgang på gratis kjernetid. Barn som har hatt gratis kjernetid gjør det også bedre enn barn med innvandrerbakgrunn fra andre bydeler som ikke hadde gratis kjernetid. Videre fremgår det av rapporten at barn som har hatt gratis kjernetid er i mindre grad fritatt fra nasjonale prøver enn barn med innvandrerbakgrunn fra bydeler som ikke hadde gratis kjernetid. Det er fordi lærerne vurderer at barna har tilstrekkelig norskferdigheter til å delta.

Les mer på SSBs nettsider

Bakgrunn:
SSB gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en longitudinell studie i perioden 2017–2023 der man følger skolegangen til fire årskohorter barn med innvandrerbakgrunn fra bydeler som hadde gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. Barna er født i årene 2004–2007.

Første delrapport kom høsten 2016, der ble barnas resultater på kartleggingsprøver i norsk og regning på 1.-3. trinn sammenlignet med resultater for barn med innvandrerbakgrunn fra bydeler som ikke hadde tilbud om gratis kjernetid. SSB fant at gratis kjernetid-barna skåret høyere på kartleggingsprøvene på 1., 2. og 3. trinn i både lesing og regning. Dette gjaldt særlig for jenter, barn av mødre som ikke er i lønnet arbeid og barn fra familier med lav inntekt. For majoritetsbarn var det ingen forskjeller mellom bydelene. Dette tyder på at gratis kjernetid bidro til bedre resultater for barna med innvandrerbakgrunn.

Første delrapport kom 1. desember 2016. Den viste at disse barna skårer bedre på kartleggingsprøver i norsk og regning i både 1., 2. og 3. klasse sammenlignet med barn med innvandrerbakgrunn fra bydeler som ikke hadde gratis kjernetid.

Andre delrapport viser resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn, og tyder på at den positive virkningen av gratis kjernetid ser ut til å holde seg.