Flere tilstedeværende fedre med tredelt permisjon

Guri Melby
Guri Melby , Foto: Thomas Lien

I sommer innførte regjeringen tredelt foreldrepermisjon, som betyr 5 uker mer i mors og fars egne kvoter. Nå vedtas også en tredeling av permisjonen for de som er hjemme litt lenger, med 80 prosent lønn. Dette er særlig viktig for far, som får bedre mulighet til å være hjemme sammen med barnet den første tiden, knytte bånd og ta sin del av omsorgsansvaret.

Av Guri Melby og Grunde Almeland, stortingsrepresentanter for Venstre

Å slippe far til hjemme er viktig, ikke minst for barnet. Psykologforeningen har uttalt at tredeling er, «et universelt forebyggende tiltak som kan bidra til å fremme barn og unges psykiske helse. Forskningslitteraturen indikerer sterkt at begge foreldrenes deltakelse i første leveår har vesentlig betydning for at barnet skal utvikle seg best mulig». Det er også et tiltak som legger til rette for at kvinners betydning og plass i samfunnet er større og viktigere enn bare som «fødemaskin». Når far bidrar hjemme, får mor bedre muligheter til å komme tilbake i arbeidslivet, og til å bidra i samfunnet på andre måter enn ved bare å være mor.

De fleste ønsker seg ikke tilbake til 50-tallssamfunnet der mor forventes å være hjemme, og far i jobb.

Guri Melby og Grunde Almeland

Tilpasset den moderne familien

De fleste ønsker seg ikke tilbake til 50-tallssamfunnet der mor forventes å være hjemme, og far i jobb. Selv om det ikke fantes så mange formelle hindre for at kvinner kunne ta utdannelse og ha karriere, var det likevel slik at holdningene i samfunnet holdt mange tilbake. Nå leer heldigvis ingen et øyelokk om kvinner tar høy utdannelse eller ønsker å jobbe fulltid, selv om de har barn. Innføringen av fedrekvoten i 1993 har gitt plass til far ved stellebordet og kjøkkenbenken. Men ingen av stedene er vi helt i mål.

Grunde Almeland og Guri Melby

Møter motstand

Når far og mors kvoter styrkes, tas ukene fra fellesperioden, som er til fri fordeling. Fortsatt er det mye fleksibilitet i ordningen, all den tid en tredel fremdeles er fellesperiode, som kan tilpasses hver enkelt families behov.

Enkelte som argumenterer imot tredeling har spurt om vi tror at far er så kuet at han ikke tør kreve deler av fellesperioden fra sin kone eller arbeidsgiver. Vi tror både fedre og mødre er friere enn tidligere, men at mange likevel undervurderer hvor sterke forventningene er til å fylle en viss rolle. Far skal være ganske sterk for å orke å stå opp mot sjefen som ikke ser poenget med at far skal ta mer enn kvota si. Statistikk viser at få menn velger å ta ut permisjon av fellesperioden, og at det nettopp er forhold på jobben som er hovedårsaken til at det er vanskelig. En del møter også motstand hjemme, og da er diskusjonen kanskje enda vanskeligere.

Farsrollen like viktig

Så er spørsmålet: hvorfor er jobb et så godt argument for far, men ikke for mor? I 2018 må vi kunne forvente at barnet og foreldrerollen skal være like viktig for begge to. Den moderne kvinnen er ingen hjemmeværende fødemaskin, men er i de aller fleste tilfeller likevel en god mor. Den moderne mannen er ikke bare en økonomisk familieforsørger, han er også en likeverdig omsorgsperson.

Den moderne kvinnen er ingen hjemmeværende fødemaskin, men er i de aller fleste tilfeller likevel en god mor.

Guri Melby og Grunde Almeland

Mye feilinformasjon

Den siste tiden har det versert mye feilinformasjon rundt tredelingen av foreldrepermisjonen. Noen hevder at dette fører til at far nå er forbeholdt flere uker fødselspermisjon enn mor. Det stemmer ikke. Etter fødsel er far og mor likestilt, og i de fleste tilfeller vil mor ta ut hele eller mesteparten av fellesperioden, altså rundt to tredeler av permisjonstiden. I tillegg får hun tre uker før termin, som tidligere. Det er viktig å ha i bakhodet at det er bred støtte for en styrket fedrekvote blant småbarnsforeldre. Nav gjorde en stor undersøkelse på fedrekvoten i fjor som viste at over 80 prosent mener det skal være en fedrekvote. I snitt mente mødrene fedrekvoten skulle være på 13,2 uker, mens fedrene ville ha 15,2. Mer pappaperm er heller ikke noe nytt, for med tredeling er kvotene bare én uke lenger enn den var under de rødgrønne.

Må legges bedre til rette for amming

En utfordring vi har fått tilbakemelding om, og som bekymrer oss, er at mange nye mødre opplever at det ikke er mulig å amme på jobb. Kvinner har rett til å bruke så lang tid de trenger på å amme på arbeidsplassen i babyens første leveår, og én time skal man også ha betalt for. En del arbeidsplasser gir to timers ammefri med lønn. Når noen likevel opplever at arbeidsgiver ikke legger til rette for dette, fører de gjerne til at de slutter å amme før det er nødvendig. Vi mener at arbeidsgivere må ansvarliggjøres, og det er allerede stilt et spørsmål til arbeidsministeren om temaet. Fremover bør det å amme barnet sitt på jobb, bli langt vanligere.

Vi har nå fått en generasjon med omsorgsfulle og tilstedeværende pappaer

Guri Melby og Grunde Almeland

En generasjon gode fedre

Vi har nå fått en generasjon med omsorgsfulle og tilstedeværende pappaer, og fedrekvoten har vært en viktig bidragsyter til nettopp dette. Heldige barn som har fått oppleve dette! Dersom vi nå kutter i fedrekvoten, tar vi ett skritt tilbake, og aksepterer fortellingen om at kvinnene skal ha hovedansvaret for barna, mens far holdes utenfor. Det vil være negativt både for mødre og fedre – og den største taperen vil være barna.