Enighet om statsbudsjett for 2019

– Å gi alle barn en god skole som gir dem muligheter til å lykkes i livet er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for fremtiden., sier Abid Q. Raja, Foto: Baard Salvesen

Regjeringspartiene Venstre, Høyre og Frp har kommet til enighet med KrF om statsbudsjettet for 2019. Abid Raja har forhandlet om budsjettet på vegne av Venstre, og er godt fornøyd med resultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå får flertall for et grønt, raust og sosialliberalt budsjett, som prioriterer barn og barnefamilier, tar vare på miljøet og bidrar til å skape arbeidsplasser over hele landet. Det er budsjett for økt optimisme i næringslivet og hos privatpersoner, og et budsjett som tar viktige grep for fremtiden, sier Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja.

Grønt og raust

Statsbudsjettet for 2019 er et grønnere og rausere budsjett, helt i tråd med Venstres lovnader om å gjøre regjeringen grønnere, rausere og mer sosialliberal, da vi gikk inn i regjeringen i januar 2019. I budsjettavtalen har de fire partiene blant annet blitt enige om å styrke kommuneøkonomien, heve barnetrygden med 1000 kr i året pr. barn, og å øke støtten til en rekke frivillige organisasjoner.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå får flertall for et grønt, raust og sosialliberalt budsjett, som prioriterer barn og barnefamilier, tar vare på miljøet og bidrar til å skape arbeidsplasser over hele landet, sier Abid Q. Raja.

Satser på skolen, tar vare på naturen og skaper nye arbeidsplasser

Statsbudsjettet følger også opp de de viktigste områder og utfordringer fra Jeløya-plattformen og understreker betydningen av en nødvendig omstilling av Norge der regjeringen satser på skolen, tar vare på naturen og skaper nye arbeidsplasser.

Rekordsatsing på klima og miljø opprettholdes

– Budsjettavtalen innebærer at regjeringens opprinnelige rekordsatsing på klima og miljø både nasjonalt og internasjonalt opprettholdes og på noen områder forsterkes. Det samme gjør vår satsing på fattigdomsbekjempelse spesielt rettet mot barn, og vi slår fast at Norge skal ta imot hele 3 000 kvoteflyktninger i 2019, fortsetter Raja.

– Flertallet er enige om en politikk som legger til rette for omstilling og flere arbeidsplasser gjennom et løft for utdanning og forskning, målrettet skattelette og satsing på innovasjon, understreker han.

Regjeringens budsjettforslag: Et grønnere og rausere budsjett

Omstilling for vekst og nye arbeidsplasser

Å omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på, står sentralt i regjeringens økonomiske politikk. Det er også en hovedprioritet i skatte- og avgifts-politikken. Hensynet til bedriftenes konkurranseevne er en viktig grunn til at det nå er riktig å holde igjen på bruken av oljeinntekter.

Stor satsing på barn og unge

– Jeg er også glad for at KrF gjennom krevende men konstruktive forhandlinger har fått sette sitt preg på budsjettet, der en kraftig økning av barnetrygden er en av flere viktige seire for dem som også Venstre kan glede seg over, sier Raja.

Alle barn skal få oppleve en trygg og god oppvekst. Det er jeg glad for at dette budsjettet bidrar til, samtidig som vi tar vare på miljøet og bidrar til å skape nye arbeidsplasser.

Abid Q. Raja

I sitt forslag til statsbudsjettet for 2019 prioriterte regjeringen tiltak som gjør at elevene lærer mer og flere fullfører skolen, som tidlig innsats, bedre lærere og satsing på yrkesfag. I budsjettavtalen er satsningen på barn og unge ytterligere forsterket gjennom oppfylling av barnehagenormen og lærernormen.

– Alle barn skal få oppleve en trygg og god oppvekst. Det er jeg glad for at dette budsjettet bidrar til, samtidig som vi tar vare på miljøet og bidrar til å skape nye arbeidsplasser. Statsbudsjettet for 2019 blitt et svært godt for fremtiden som vi i Venstre er stolte av å være med på å vedta, avslutter Raja.

De økte satsingene i budsjettavtalen finansieres i hovedsak gjennom anslagsendringer på ulike utgifter og inntekter, økt utbytte fra det statlige selskapet Argentum og en utvidelse av skattegrunnlaget. I tillegg fjernes 350-kronersgrensen for avgiftsfri import fra 1.1.2020, noe som vil gi økte inntekter til staten fra og med 2020.

Dokumenter

Les hele avtalen her: tallforslag (PDF) og verbalforslag (PDF)

Utvalgte prioriteringer i budsjettavtalen:

  • Barnetrygden øker med 1000 kroner fra 1.3.2019
  • Øke minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4000 kroner fra 1.9.2019
  • Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten, 100 mill. kr
  • Øremerking av midler til lærernormen, 285 mill. kr.
  • Bemanningsnorm barnehage, 160 mill. kr.
  • MVA-kompensasjon for frivillige, 50 mill. kr.
  • 500 VTA-plasser
  • Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, Klimasats, 50 mill. kr.
  • Enova: Overføring til klima- og energifondet, 100 mill. kr.
  • Tilskudd til bredbånd i distriktene, 100 mill. kr.

Bli medlem i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**