Et grønnere og rausere budsjett

På lag med framtida: Med Venstre i regjering har statsbudsjettet blitt mer grønt, raust og sosialliberalt. Dette er et budsjett for grønn omstilling, satsing på kunnskap og et løft for de svakeste i samfunnet. , Foto: iStock

– Det første statsbudsjettet som legges fram etter at Venstre gikk inn i regjering viser med all tydelighet at politikken er endret og at Venstre har stor påvirkning og store gjennomslag i regjeringens politikk og prioriteringer, sier Venstres leder og kulturminister Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Statsbudsjettet for 2019 er et grønnere og rausere budsjett, helt i tråd med Venstres lovnader om å gjøre regjeringen grønnere, rausere og mer sosialliberal, da vi gikk inn i regjeringen i januar 2019.

Forslaget til statsbudsjett følger også opp de de viktigste områder og utfordringer fra Jeløya-plattformen og understreker betydningen av en nødvendig omstilling av Norge der regjeringen satser på skolen, tar vare på naturen og skaper nye arbeidsplasser.

Last ned Satsbudsjettet 2019 ( gul bok)

Budsjett for framtida

– Et lite parti med stå-på-vilje kan vise at det gjør en stor forskjell i regjering. Det gjør vi med dette budsjettet, som jeg må innrømme at jeg er veldig stolt av., Sier Venstres leder Trine Skei Grande

– Et lite parti med stå-på-vilje kan vise at det gjør en stor forskjell i regjering. Det gjør vi med dette budsjettet, som jeg må innrømme at jeg er veldig stolt av. Det er et raust og grønt budsjett for framtida. Vi tar imot flere kvoteflyktninger. Vi øker kampen mot fattigdom med bl.a. ved å gi flere tusen barn rett til gratis kjernetid i barnehage. Vi trapper opp innsatsen for et rent hav. Venstres prosjekt er å satse på skolen, ta vare på naturen og skape flere arbeidsplasser i hele landet. Jeg er glad for at Norge har en regjering som tar dette ansvaret, sier Grande.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer en rekordsatsing på klima og miljø både nasjonalt og internasjonalt, en betydelig og målrettet satsing på fattigdomsbekjempelse spesielt rettet mot barn i lavinntektsfamiler, en rausere politikk som bl.a. innebærer at Norge vil ta mot 3.000 kvoteflyktninger i 2019 og en politikk som legge til rette for omstilling og flere arbeidsplasser gjennom et løft for utdanning og forskning, målrettet skattelette og satsing på innovasjon.

Den liberale ideologi er grunnmuren i vår politikk: der toleranse, mangfold, frihet, fellesskap, internasjonal solidaritet og framtidsoptimisme utgjør en felles retning for oss alle.

Abid Raja, Venstres finanspolitiske talsmann
– Vi har nå vært i regjering i 265 dager og jeg føler våre verdier i økende grad også preger regjeringens arbeid, sier finanspolitisk talsmann Abid Q. Raja.

Viktige verdier i regjeringssamarbeidet

– Det er regjeringserklæringen fra Jeløya i vinter som har lagt grunnlaget for det budsjettet vi legger fram i dag. Vi har tatt med oss viktige verdier inn i det blågrønne samarbeidet vi er en del av. Den liberale ideologi er grunnmuren i vår politikk: der toleranse, mangfold, frihet, fellesskap, internasjonal solidaritet og framtidsoptimisme utgjør en felles retning for oss alle. Vi har nå vært i regjering i 265 dager og jeg føler våre verdier i økende grad også preger regjeringens arbeid, sier finanspolitisk talsmann Abid Q. Raja.

Et grønnere budsjett


Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer. Regjeringen fører en ambisiøs klima- og miljøpolitikk og klimautslippene går nå ned. Klimautfordringen kan bare løses gjennom et globalt samarbeid, men også Norge må redusere egne utslipp.

– I budsjettet for 2019 foreslår regjeringen tiltak for å redusere klimagassutslippene både på kort og lang sikt. Vi foreslår en betydelig økning i satsing på klimavennlige transport¬løsninger, ENOVA spisses og styrkes økonomisk for å redusere klimautslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Bevilgningene til klima- og miljørettet bistand, herunder fornybar energi, klima- og skogsatsingen og arbeidet mot marin forsøpling økes med over 1 mrd. kroner. I tillegg kommer bl.a. økte satsinger på ny klimateknologi, fullskala CO2-håndtering og forskning innenfor klima, miljø og fornybar energi, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Venstre vil fremheve følgende viktige tiltak/gjennomslag

 • Økt satsing på jernbane, kollektivtransporttiltak og utbygging av gang- og sykkelveier i og rundt de største byene med over 3,5 mrd. kroner.
 • Spissing og styrking av ENOVA som virkemiddel for å redusere klimautslipp i ikke-kvotepliktig sektor (+ 344,5 mill. kroner)
 • Tiltak for å hindre marin forsøpling (+ 35 mill. kroner). Kommer i tillegg til en økning på 280 mill. kroner over UDs budsjett (totalt 400 mill. kroner årlig).
 • CO2-håndtering (forprosjektering av fullskala CO2-håndtering) Norcem og Fortum Oslo Varme) (+174,5 mill. kroner)
 • Dobling av investeringskapitalen i Nysnø Klimainvesteringer AS (tidligere Fornybar AS) som skal bidra til utslippsreduksjoner ved å investere i ny klimateknologi. (+ 200 mill. kroner)
 • Håndtering av atomavfall og atomanlegg (+ 280 mill. kroner)
 • Økt forskningsinnsats på klima- og miljøområdet
 • Styrking av flere ulike tiltak innenfor klassisk miljø- og naturvern, herunder 330 mill. kroner til opprydding etter kullproduksjon i Lunckefjell på Svalbard.

Et rausere budsjett


Regjeringens førsteprioritet i velferdspolitikken er å bekjempe fattigdom, særlig blant barne-familier, slik at færre faller utenfor. Regjeringen foreslår derfor en rekke tiltak for å gjøre hverdagen enklere for de som over tid lever i familier med lav inntekt.

Flere barn får rett til gratis kjernetid i barnehagen (Foto: iStock)

– Regjeringens førsteprioritet er å gi alle barn og unge kompetanse til å møte morgendagens arbeidsliv og dermed lik mulighet til å skape en bedre framtid for seg selv og sin familie. Å legge til rette for deltagelse i arbeidslivet står sentralt i arbeidet mot fattigdom og lavinntekt. Regjeringen har derfor tatt initiativ til en inkluderings¬dugnad for å bidra til at flere kommer i arbeid. Dette arbeidet følges opp med flere ulike tiltak i statsbudsjettet. Regjeringen foreslår også en rekke tiltak for å styrke integreringen av flyktninger og asylsøkere som har kommet til Norge med totalt 420 mill. kroner, sier Trine Skei Grande.

I tråd med Jeløyaplattformens intensjoner om økt antall kvoteflyktninger ved lav asylankomst foreslår regjeringen at antallet kvoteflyktninger økes til 3.000 i 2019. Inter¬nasjonalt vil regjeringen fremme økonomisk vekst og bekjempe fattigdom gjennom økt satsing på bl.a. næringsutvikling, landbruk og utbygging av fornybar energi. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til bistand med til sammen 2,5 mrd. kroner i 2019, slik at de totale bevilgningene fortsatt holdes på 1 pst. av BNI.

Frivillighet skaper lokalt engasjement, fellesskap, integrering og kulturell og demokratisk bevissthet. Regjeringen styrker derfor frivilligheten med om lag 130 mill. kroner i 2019.

Venstre vil fremheve følgende viktige tiltak/gjennomslag

 • 3.000 kvoteflyktninger i 2019
 • Bistand 1 pst av BNI, økning på 2,5 mrd. kroner
 • Gratis kjernetid i barnehager til 2-åringer i lavinntektsfamilier
 • Økt inntektsgrense = 6.500 flere barn får rett til gratis kjernetid i barnehage
 • Økt bostøtten til barnefamilier og andre store husstander (60 mill. kroner)
 • Styrket områdesatsing i byene (+ 40 mill. kroner)
 • Jobbsjansen (+ 55 mill. kroner)
 • Minoritetsrådgivere, styrket introduksjonsprogram, bedre norsklærere, mentorordning m.m. (+ 50 mill. kroner)
 • Økt satsing på frivillighet (+ 130 mill. kroner)
 • Halvparten av skattelettelsene i 2019 går til inntekter under 600.000 kroner

Satser på skolen


– Det viktigste vi kan gi barn og ungdom er en god utdanning. Barn lærer mer når de har det bra og en god skole er en skole der barna både trives, utfordres og utvikles. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Gode og kompetente lærere er viktig for at elevene skal mestre og lære, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

I statsbudsjettet for 2019 prioriterer regjeringen derfor tiltak som gjør at elevene lærer mer og flere fullfører skolen. Vi prioriterer tidlig innsats, bedre lærere og forsetter satsingen på yrkesfag.

Regjeringen foreslår også nye satsinger for å gi voksne påfyll av kompetanse gjennom livet gjennom kompetansereformen «Lære hele livet». Regjeringens mål med reformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Venstre vil fremheve følgende viktige tiltak/gjennomslag

 • Tidlig innsats i skolen (+ 200 mill. kroner)
 • 600 flere lærerspesialister og 250 nye studieplasser for spesialistutdanning for lærere (+ 37 mill. kroner)
 • Styrking av yrkesfagopplæringen (+ 30 mill. kroner)
 • Lære hele livet (+ 80 mill. kroner)

– Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

Abid Q. Raja, Venstres finanspolitiske talsmann

Skaper arbeidsplasser


Å omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på, står sentralt i regjeringens økonomiske politikk. Det er også en hovedprioritet i skatte- og avgifts-politikken. Hensynet til bedriftenes konkurranseevne er en viktig grunn til at det nå er riktig å holde igjen på bruken av oljeinntekter og at regjeringen foreslår et nøytralt budsjettopplegg for 2019.

– Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere, sier Venstres Abid Q. Raja.

Budsjettforslaget legger til rette for at størstedelen av de nye arbeidsplassene skal komme i private bedrifter. Kunnskap, forskning og utvikling bidrar til et mer konkurransedyktig næringsliv og til å skape nye, vekstkraftige næringer. Regjeringen prioriterer utbygging av vei og bane i hele landet, forskning, innovasjon og kompetanse.

Venstre vil fremheve følgende viktige tiltak/gjennomslag

 • Økte bevilgninger til FoU med 1,4 mrd. kroner (totalt 1,02 prosent av BNP i 2019)
 • Tre nye opptrappings¬planer for forskning på totalt 1,5 mrd. kroner i perioden 2019-2022, hvorav 800 mill. kroner skal gå til et teknologiløft og 450 mill. kroner til FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet.
 • Økt ramme for Innovasjon Norges innovasjonslåneordning med 300 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner. Det vil utløse mer kapital til innovative prosjekter i næringslivet.
 • Redusert selskapsskatt med 1 prosentpoeng (fra 23 til 22 prosent)
 • Aksjerabatten i formuesskatten økes fra 20 til 25 pst.
 • Grensen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende økes fra 6 til 7 pst (og likestilles dermed med «vanlige» arbeidstakere)

Bli med i Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**