Uttalelse: Gi alle fedre rett til foreldrepermisjon

Illustrasjon: Aleutie Studio/creativemarket.com

Det er på høy tid å innføre selvstendig uttaksrett for foreldrepenger for fedre, basert på fars yrkesaktivitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Den 1. juli trådte nye permisjonsregler ved fødsel i kraft. Fra nå av er det 15 ukers foreldrepermisjon til begge foreldre. Utover dette har foreldrene 16 uker til rådighet i fellesskap. Denne tredelingen av permisjonen er en viktig seier for Venstre i regjering, og først og fremst er det en seier for norske barn som får mulighet til å få god tilknytning til begge sine foreldre i første leveår.

Men dessverre er det fortsatt slik at om far skal få lønnet permisjon, kreves det at mor var i lønnet arbeid i svangerskapet. Det stilles ikke tilsvarende krav til fars yrkesaktivitet eller utdannelse/studier for at mor kan ta ut sin del av foreldrepengeperioden. Selv om far i dag kan tjene opp rett til å ta ut foreldrepenger (selvstendig opptjeningsrett), har han ikke mulighet til å løse ut denne retten for seg selv uavhengig av mor (selvstendig uttaksrett). I dag kan en far ha betalt skatt og trygdeavgift i mange år uten å få mulighet til å ta ut fedrekvoten fordi ordningen er avhengig av mors inntjening.

Slik diskriminerer lovverket hvert år flere tusen menn som ikke får tatt ut foreldrepermisjon. Dagens praksis er en forskjellsbehandling ut fra kjønn, i strid med likestillingslovens bestemmelser. Og ESA har stilt spørsmål ved om den norske praksisen er i tråd med EUs likestillingsdirektiv. Land vi pleier å sammenligne oss med, som Sverige, Finland og Island, stiller ikke noe aktivitetskrav til mor for at far skal kunne ta ut permisjon.

I tillegg til at denne praksisen er en diskriminering av menn, så rammer det også svært skjevt sosialt. Blant familiene som ikke får pappapermisjon, er det overrepresentasjon av menn og kvinner med lav inntekt. Skjevheten rammer barna i familiene med lavest inntekt – kanskje de som trenger det aller mest.

Dagens system for foreldrepenger er utdatert, kjønnsdiskriminerende, og ikke til barns beste. Systemet i nåværende form motvirker likeverdig foreldreskap, sementerer gamle kjønnsroller, motvirker likestilling mellom kjønnene, og rammer barna. Foreldrepengesystemet må moderniseres i tråd med at far har fått en mye viktigere rolle i barnas liv. Det vil styrke likeverdig foreldreskap og omsorg, samt bidra til økt likestilling mellom kjønnene.

Norge har anledning til å være foregangsland for likestilling mellom kjønnene, ved å likestille også menn. Det er på høy tid å innføre selvstendig uttaksrett for foreldrepenger for fedre, basert på fars yrkesaktivitet.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte i Oslo, 8.-9. desember 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**