Uttalelse: Ny regjeringsplattform for et grønnere og mer bærekraftig samfunn

Venstres tre statsråder: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, kulturminister Trine Skei Grande, og minister for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø., Foto: Liv Aarberg

Målet for Venstre i en ny regjering er at folk skal få leve frie og selvstendige liv i et raust samfunn som tar vare på naturen, satser på skolen og skaper nye arbeidsplasser. Slik er vi på lag med framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Venstre har en sterk tro på at mennesker som blir gitt frihet og tillit også tar ansvar for fellesskapet. Fellesskap handler om å stille opp for hverandre, både i nærmiljø, nasjonalt og internasjonalt.

Et godt samfunn bygges nedenfra. Vi vil spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn mulighet til å styre sin egen hverdag, og til å forme sin egen framtid. Muligheter for alle og friheten til å leve egne liv sikres bare gjennom et rettferdig og bærekraftig velferdssamfunn hvor evner og innsats teller mer enn bakgrunn og opprinnelse. Venstre vil ha et samfunn med mangfold, hvor det er plass til alle. Vi ønsker et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk, hvor alle har mulighet til å lykkes.

Globale utfordringer, som klima og migrasjon, krever globale løsninger, og Venstre mener Norge må jobbe aktivt for mer internasjonalt samarbeid.

Ta vare på naturen

Venstres hovedprioritet i regjeringsforhandlingene er å kutte klimagassutslipp. Skal verden lykkes med å begrense oppvarmingen ned mot 1,5 grader, må de globale utslippene kuttes ned mot null innen midten av århundret og deretter ha negative utslipp. Med rikelig tilgang til grønn fornybar energi har Norge en unik mulighet til å være et foregangsland. Som en stor eksportør av fossil energi har vi et moralsk ansvar for å gå i front i den grønne omstillingen. Norsk klimapolitikk må ha mål om å kutte utslipp raskest mulig, utvikle teknologiske og sosiale løsninger som gjør det mulig for verden å nå nullutslipp, bidra til at Norge når nullutslipp før midten av århundret og omstille norsk økonomi. Denne omstillingen må også bidra til en utvikling som sikrer det biologiske mangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn.
Politikken må forsterkes slik at det lønner seg å velge miljøvennlig, og samtidig må det legges til rette for at alle kan lykkes i nullutslippssamfunnet.

Venstre vil:

 • At Norge skal være et nullutslippssamfunn i god tid før 2050. For å nå dette målet må det norske 2030-målet økes til minst 55 prosent kutt innenlands.
 • Gjennomføre en nullutslippsutredning som kommer med helhetlige forslag til tiltak og virkemidler for å få utslippene ned til null innen 2050.
 • Innføre et sterkere institusjonelt rammeverk rundt norsk klimapolitikk med et uavhengig klimaråd, rapportering på klimakonsekvenser av alle politiske vedtak og styrking av klimabudsjetteringen i statsbudsjettet.
 • Lage en nasjonal plan for omstilling av lokalsamfunn og yrkesgrupper som kommer dårlig ut av det grønne skiftet og bidra til at de skal lykkes med omstillingen.
 • Ha en gjennomgående CO2-avgift på 1000 kr per tonn.
 • Etablere nye virkemidler som f.eks. en MiljøFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN-ordningen, der både kutt i kWh og i kg redusert CO2 premieres for både privat næringsliv og i offentlige anskaffelser.
 • Åpne for at Statens pensjonsfond utland kan investere i unoterte aksjer og fornybar energi.
 • Øke støtten til fornybar energi i utviklingsland og til klimafinansiering gjennom FN.
 • Utrede en avgift som legges på forbruk med stort miljøavtrykk, som motsvares med andre avgiftslettelser.
 • Øke støtten til forskning på nullutslippsteknologi.
 • Oppskalere ordninger som Enova og Nysnø.
 • Sørge for at miljøvennlige innkjøp alltid blir prioritert i offentlige anskaffelser
 • Teste ut fullskala karbonfangst og –lagring (CCS) i samarbeid med næringslivet

En petroleumspolitikk i tråd med Paris-målet

Dersom verden skal kutte utslipp raskt nok til å begrense oppvarmingen ned mot 1,5 grader vil verdens etterspørsel etter fossil energi falle raskt frem mot 2050.

Venstre vil:

 • Innføre permanent vern mot petroleumsaktivitet i sårbare og særlig verdifulle områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark, iskanten, polarfronten, særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Barentshavet og Barentshavet nordøst.
 • gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen.
 • avskaffe ordningen med konsesjonsrunder og begrense bruken av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)

Klassisk naturvern

Sammen med klimaendringene er tapet av biologisk mangfold en av de største truslene verden står overfor. En av de viktigste driverne for tapet i biologisk mangfold er arealendringer.

Venstre vil:

 • Flytte planavdelingen tilbake til klima- og miljødepartementet.
 • Innføre avgift på gruveavfall.
 • Øke bestandsmålene for de store rovdyrene.
 • Verne 10 % av alle naturtyper og 7 % av naturverdiene.
 • Følge opp naturmangfoldsmeldingen.

Sats på barn, unge og kunnskap

En god og trygg oppvekst gjør barn bedre rustet for å møte hverdagen og framtida. Derfor er barnehage og skole viktige arenaer for å gi barn trygghet på sin egen verdi, kunnskap og respekt for hverandre. Skolen er vårt viktigste instrument for å gi alle barn like muligheter, utjevne sosiale forskjeller og forebygge fattigdom.

Venstre vil fortsette satsningen på utdanning og videreutdanning av lærere fordi lærerne er avgjørende for om skolen oppfattes som god. For å kunne møte hver elev ut fra sine behov og evner, trenger lærerne større frihet. Det må lønne seg å ta videreutdanning og det må bli enklere å gjøre karriere i klasserommet.

SFO/AKS er en viktig del av skolehverdagen for svært mange av de yngste barna. Venstre er derfor opptatt av å styrke kvaliteten gjennom rammeplaner og sikre at alle barn får delta gjennom en ordning med gratis kjernetid for barn i lavinntektsfamilier, tilsvarende ordningen vi har innført i barnehagene.

Venstre mener at skolestarten for seksåringer bør bli mer fleksibel. Det bør bli enklere med utsatt eller fremskutt skolestart, og kommunene bør få større mulighet til å prøve ut nye modeller for fleksibel skolestart. Barn har krav på en opplæring som er tilpasset egne forutsetninger og ferdigheter, og bør i større grad få mulighet til å starte på skolen når de er modne for det.

Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker. Skolene må ha spesialpedagoger, logoped og psykologisk kompetanse tilgjengelig for å jobbe med elevene. Tiltak må settes inn så tidlig som mulig.

For at elever skal være motiverte og ha mulighet for å utvikle sine sterke sider og interesser må skolen i større grad tilpasse seg elevene, og ikke omvendt. Venstre vil legge til rette for at elever og studenter kan få et bredere tilbud av valgfag, og at flere elever og studenter får anledning til å starte opp sin egen gründerbedrift.

For mange ungdommer dropper ut av videregående før de er ferdige. Mange ungdommer slutter på skolen av grunner som ikke har noen med undervisningen å gjøre. De kan ha utfordringer med psykisk sykdom, vanskelige hjemmeforhold, rusproblemer og liknende. Venstre er opptatt av at disse ungdommene skal få tilpasset undervisning og nødvendige støttetiltak.

Venstre vil:

 • Gjøre skolestarten mer fleksibel.
 • Styrke kvaliteten i SFO gjennom en nasjonal rammeplan.
 • Innføre gratis kjernetid i SFO/AKS for lavinntektsfamilier.
 • At spesialpedagogisk undervisning skal gis av pedagoger.
 • At skoler skal ha tilgang på viktig spesialkompetanse, som for eksempel spesialpedagoger, helsesykepleiere, logopeder og psykologer.
 • At elever og studenter skal ha bedre mulighet til å starte opp egen bedrift.

Skape arbeidsplasser for framtida

Gode rammevilkår for næringslivet er en forutsetning for å kunne ta vare på og etablere nye, bærekraftige og trygge arbeidsplasser.

Venstre vil bruke trepartssamarbeidet aktivt for å få til omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Slik sikrer arbeid og økonomisk trygghet for alle. Venstre ønsker også å stimulere til sirkulærøkonomi, med god miljøprofil og arbeidsplasser.

Små og mellomstore bedrifter utgjør en stor del av både norsk økonomi og tilgangen på arbeidsplasser. Med den store økonomiske omstillingen vi står overfor, er vi avhengige av at folk både tør og kan satse på å starte egne virksomheter i årene framover. Derfor må det bli enda enklere å starte egen bedrift.

Dagens arbeidsliv er i endring, og vi trenger et fleksibelt videreutdanningssystem som gir folk muligheten til kunnskapspåfyll og relevant videre- og etterutdanning.

Venstre vil:

 • Sikre tilgang på risikovillig kapital, tilgang på relevant kompetanse, forenklinger i startfasen og målrettet skattelettelser i den første og krevende oppstartsperioden
 • styrke opsjonsordninger og ordningen med skattefradrag for investeringer i oppstartsbedrifter
 • legge bedre til rette for folkefinansiering som en mulighet for å finansiere mindre bedrifter i oppstartsfasen
 • fjerne arbeidsgiveravgiften for småbedrifter i oppstartfasen, og innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende etter modell fra minstefradraget for lønnsmottakere.
 • styrke gründeres sosiale rettigheter, og gradvis likestille selvstendig næringsdrivendes sykelønnsvilkår med vanlig ansatte
 • utvide retten til dagpenger i oppstartsfasen fra ett til tre år slik at den økonomiske risikoen fra å gå fra lønnet arbeid til å starte for seg selv blir mindre.
 • etablere KompetanseFUNN, som gir bedrifter fradrag for kostnader ved å videreutdanne egne ansatte.

Frihet for alle

Alle mennesker er ulike, men alle mennesker er like mye verdt. Livsstil, kjønn, etnisitet, legning eller bakgrunn endrer ikke menneskers likeverd, og i et liberalt samfunn har alle like rettigheter og muligheter. Venstres politikk tar utgangspunkt i den sosiale liberalismen, og vi vil alltid kjempe for frihet, toleranse og likeverd.

Venstres mål er å skape frihet og muligheter for alle. Individet skal på godt og vondt være fritt til å ta egne valg, så sant det ikke går på bekostning av andre. Samtidig skal vi har et sikkerhetsnett som fanger opp dem som trenger hjelp.

Venstre har gjort regjeringen og Norge rausere og mer liberalt. Vi sikrer en bedre og mer verdig behandling av sårbare mennesker. Gjennom en mer liberal innvandringspolitikk og en kommende rusreform, sikrer vi at vi tar vare på de som trenger det aller mest. Likevel gjenstår det flere viktige kamper å kjempe.

Retten til å bestemme over sin egen kropp, retten til privatliv og retten til å søke om beskyttelse fra forfølgelse er truet. Venstre vil aldri gir seg i kampen for at friheten skal gjelde for alle – overalt.

Venstre vil:

 • Sikre kvinners rett til selvbestemt abort, og ikke gå med på noen endringer i dagens abortlov som medfører innskrenking i kvinners rettigheter.
 • Ta bedre vare på mennesker som er på flukt fra krig og nød. Norge bør ta i mot det anbefalte antallet kvoteflyktninger fra FN, gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt og oppheve praksisen med midlertidig opphold for barn.
 • Gjennomføre en rusreform som gjør at mennesker som sliter blir møtt med hjelp, og ikke straff. En slik reform må sikre økt verdighet for de som trenger det.
 • Sikre personvernet i en digital hverdag. Venstre vil derfor si nei til innføring av digital masseoveråking, og arbeide for å redusere overvåkningen av norske borgere.
 • Styrke skeives rettigheter og slå ring om retten til å velge og å være annerledes.

 

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 8.-9. desember 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**