Uttalelse: Ja til oppgradering av eksisterende vannkraftverk, nei til vindmøller på Øyfjellet!

Rånåsfoss kraftverk , Foto: Sørum Venstre

Norge har et unikt utgangspunkt som Europas største vannkraftnasjon. Gjennom redesign og nye teknologiske løsninger er det mulig å oppnå en langt høyere økning i energiproduksjon for oppgraderingsprosjekter. Opprustning av eldre kraftverk uten store inngrep er målet. Ved oppgradering av eldre vannkraftverk vil en ofte kunne utvinne energi på en meget rimelig og enkel måte. Opprustinger av turbin og vannvei trenger ofte ikke ny konsesjonsbehandling, og de fleste av dem er ikke i strid med andre interesser, og er derfor enkle å realisere. Dagens beskatning vrir dessverre investeringer bort fra norsk vannkraft. Norge beskatter vannkraftnæringen på en slik måte at det hindrer oppgradering av verkene. Det er uholdbart i en tid hvor vi leter etter nye inntekter som varer utover oljealderen. Vannkraften er vår viktigste fornybarnæring, og en forutsetning for ren industri og trygg kraftforsyning i Norge!

Vindkraft på land har store konsekvenser for norsk natur. Naturinngrep, miljøødeleggelser, støy, lys, ødeleggelser av naturmangfold og reduserte naturopplevelser er vesentlige innvendinger. Landbasert vindkraft er arealkrevende og fører til store inngrep i naturen med sine brede veier, montasjeplasser, trafoer og kraftlinjer. Mange steder er vindmøller en betydelig trussel mot reindrift og samisk kultur. Selve vindmøllene, som nå er 150-200 meter høye, dominerer landskapet i mils omkrets. Nattens ro og naturlig lys forstyrres av støy og skyggekast fra de roterende møllevingene, og nattestid lyser vindmøllenes navigasjonslys. Flere steder er det stor folkelig motstand mot den innvirkningen på naturen som vindkraftutbyggingen på land medfører.

Nordland Venstre maner derfor til føre var-prinsippet ved fremtidig satsing på vindmøller på land, og sier ja til økt forskningsinnsats for å få til offshore vindkraft!

Denne uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres fylkesårsmøte 27.01.2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**