UTTALELSE: VI MÅ REDDE ARTSMANGFOLDET I NORSKE VEIKANTER

Foto: Christian Pedersen

VI MÅ REDDE ARTSMANGFOLDET I NORSKE VEIKANTER

Pollinerende insekter er i tilbakegang over store deler av verden. Dette skjer også i Norge der forskere mener at 12 av 206 registrerte biearter kan være forsvunnet for godt.

Blomsterenger langs veier er gull for sommerfugler, biller og humler, og til glede for oss mennesker. Mange strekninger har veikanter som både er vakre og verdifulle for artsmangfoldet.

En rekke fylkeskommuner har besluttet at kantslått langs fylkesveiene utsettes til ettersommeren. Nå er det håp om at plantene rekker til å produsere frø for å sikre etterslekten. Veikantene er levested for en rekke planter, og slåtten i veikanten bør vente til godt ut i august. Miljødirektoratet har sagt juni ettersom ny kunnskap viser at et senere tidspunkt er mer relevant på̊ grunn av et økende tap av artsmangfold.

Veikantene utgjør siste rest av tidligere slåttemarker, og er en av de mest artsrike naturtypene vi har.

Grunnen til at mange av artene fra slåttemarka kan overleve i veikanten, er at kantene mange steder er tørre, næringsfattige og blir slått for å hindre at de gror igjen med kratt.

Det gir plantene de forholdene de trenger for ikke å bli kvalt av for eksempel hundekjeks, kraftige gras og busker. Artsrike veikanter er utsatt for mange trusler. Fremmede arter som lupiner, utbygging og utbedring av veien, sprøyting, oppdyrking og gjødsel er noen av truslene. For tidlig slått er en annen.

Telemark Venstre vil:

  • Utsette kantslått av alle veikanter til tidligst 15. august hvert år
  • Oppfordre stat og kommune til å plante pollinerende busker og hekker fremfor tujaer og lignende som ikke bidrar til å ta vare på artsmangfoldet
  • Sette strenge krav til hvilke sprøytemidler som blir brukt og hvor de skal brukes

Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Telemark Venstre 2. februar 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**