Venstre vil ha en bedre SFO som favner alle

Foto: iStock

Skolefritidsordningene er for mange barn en del av det helhetlige skoletilbudet, og Venstre mener derfor det er viktig å stille kvalitetskrav til tilbudet både lokalt og nasjonalt og innføre gratisordninger som gjør at alle barn får mulighet til å delta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**


Uttalelse vedtatt på Venstres landsstyremøte i Oslo, 9.-10. februar 2019

SFO er en viktig arena for lek, læring, sosialisering og utvikling. Stoltenberg-utvalget, som nylig kom med sin rapport, framhever også SFOs betydning for å utjevne forskjeller mellom jenter og gutter, der særlig tiltak som bedre leksehjelp og mer fysisk aktivitet, kan være positivt for mange gutter. Venstre mener det både bør være rom for aktiviteter som støtter opp under undervisningen på skolen og fritidsaktiviteter i regi av idrettslag, korps, kulturskole eller lignende i tillegg til fri lek.

Høy pris i mange kommuner bidrar i følge evalueringen til å stenge ute en del barn fra familier med lav inntekt. SFO-prisen varierer fra 0 til 4070 kroner for en omregnet fulltidsplass. De fleste SFO-er ligger mellom 1500 og 3000 kroner. Flere kommuner har ulike former for moderasjonsordninger, men mange barn opplever likevel å bli ekskludert fra å delta på grunn av dårlig økonomi. Venstre mener derfor at regjeringen må prioritere å etablere en ordning med gratistilbud på ettermiddagen for barn i lavinntektsfamilier.

Det er foreldre som ikke har råd til å ha ungene sine i SFO. Prøveprosjektet med gratis SFO i Oslo, Trondheim, Stavanger og Drammen har vært en stor suksess med økt deltakelse. Det viser at foreldre fra lavinntektsfamilier ønsker å ha barna i SFO, men at de ikke har hatt råd tidligere. Det er på tide å se på gratis kjernetid i SFO og inntektsgradert betaling for barn i lavinntektsfamilier.

NTNU har nylig gjennomført en nasjonal evaluering av SFO, som viser at det er store variasjoner i kvaliteten på SFO-tilbudet. Innholdet og organiseringen av SFO varierer fra kommune til kommune. Det gjør også kvaliteten. Enkelte steder har SFO klare pedagogiske planer, ordningen fylles med godt pedagogisk innhold for barna og tilbudet virker inkluderende. Andre steder er SFO preget av å være det evalueringen beskriver som “oppbevaringsplasser” der barna får tilsyn. Flertallet av foreldre mener barna deres trives på SFO, men foreldre av barn med særskilte behov er mindre fornøyde med SFO enn øvrige foreldre.

Evalueringen finner at manglende føringer fra sentralt hold gjør at ordningen får store variasjoner. Venstre mener derfor det haster med å innføre en nasjonal rammeplan for SFO som legger noen overordnede føringer og målsetninger for ordningen. Det skal fortsatt være stort rom for lokale variasjoner i den enkelte kommune.

Venstre vil:

  • Ha gratis opphold på SFO for barn i lavinntektsfamilier.
  • Stille krav til pedagogisk kompetanse i SFO.
  • Sikre at alle som trenger det får leksehjelp gjennom SFP eller andre lokale tilbud.
  • Prioritere tid til fysisk aktivitet.
  • Ha særskilte vurderinger av tilbudet til barn med spesielle behov.
  • Ha nasjonal rammeplan for SFO med tydelige føringer som sikrer kvalitet i tilbudet, men med rom for lokale variasjoner med hensyn til innhold og pris
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**