Venstre vil ha en fullverdig utredning om fortsatt bruk av Ullevål og umiddelbar bygging av Aker sykehus

Ullevål sykehus
Venstre vil ha en fullverdig utredning om fortsatt bruk av Ullevål og umiddelbar bygging av Aker sykehus, Foto: Bo Valentin - flic.kr/p/fgnn96( CC BY-ND 2.0)

Uttalelse vedtatt på Venstres landsstyremøte i Oslo, 9.-10. februar 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Sykehusutbyggingen er en sak av stor nasjonal betydning, både helsemessig og økonomisk sett. Samlet investeringsbehov for de fire utbyggingsprosjektene i Oslo Universitetssykehus (OUS), nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet, ny sikkerhetsavdeling på Ila, nytt Aker sykehus og tilbygg på Rikshospitalet på Gaustad – samt vedlikehold av gammel bygningsmasse til nytt står ferdig – er beregnet til 59 milliarder kroner.

I planene er sykehusdriften ved Ullevål sykehus forutsatt lagt ned og tomten solgt for ca. 7 milliarder kroner. Det knytter seg stor faglig motstand, både fra legenes, sykepleiernes og psykologenes organisasjoner til utbyggingsforslaget.

I følge ekstern kvalitetssikrer for prosjektet, PricewaterhouseCoopers slås det fast at det knytter seg «betydelig usikkerhet til investeringskostnadene og de driftsøkonomiske gevinstene (ved byggeprosjektene).

Denne usikkerheten vil igjen kunne påvirke økonomisk og finansiell bæreevne for prosjektene. Det ligger også til grunn en betydelig effektivisering av driften ved OUS i perioden 2019-2027, samt gevinstrealisering fra andre prosjekter i OUS, for å sikre økonomisk bærekraft for prosjektene. Å realisere dette vil kreve mye av OUS i årene som kommer.»

I debatten om utbyggingsprosjektet er det også risiko knyttet til:

  • De miljømessige konsekvensene av høyden og omfanget av bygningene på Gaustad-området
  • Beredskapssituasjonen ved OUS, herunder oppbrytningen av det faglige miljøet på Ullevål, i særdeleshet knyttet til traumebehandlingen og omfanget av de forutsatte store effektiviseringsgevinstene ved driften ved OUS
  • Inntektsgrunnlaget for de velfungerende ideelle sykehusene i Oslo, Lovisenberg og Diakonhjemmet
  • Overføringen av pasientgrupper fra OUS til Oslo Kommune
  • Reguleringen av områdene (Ullevål og Gaustad) og Riksantikvarens holdning til de foreliggende planene
  • Befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet, herunder situasjonen på Akershus Universitetssykehus (Ahus)
  • Situasjonen for Universitet i Oslo som i henhold til utbyggingsplanene må forvente en betydelig økning i husleien til OUS
  • Inntektspotensialet knyttet til salg av tomtearealene på Ullevål der Riksantikvaren kan fremme innsigelser
  • Realiseringen av andre viktige sykehusprosjekter i Helse SørØst, spesielt nytt sykehus i Innlandet
  • Splitting av fødeavdelingen og nyfødtintensiven der den store fødeavdelingen er planlagt lagt til Aker mens nyfødtintensiven er planlagt lagt til Gaustad

Før en fatter beslutning i et slikt stort og komplekst prosjekt må beslutningsgrunnlaget være best mulig. Venstre mener derfor det må igangsettes en fullverdigkonsekvensutredning av fortsatt sykehusdrift på Ullevål.

På grunn av behov for avlastning av Ahus, som i dag har et pasientgrunnlag som ligger mer enn 60% over det sykehuset er bygget for, mener Venstre det umiddelbart bør legges til rette for et nybygg på Aker – for bydelene Alna, Stovner og Grorud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**