Årsmøteuttalelse: Et kollektivtilbud for hele Vestfold

foto: Elisabeth Tønnesen / Kolumbus

Fylkesårsmøtet i Vestfold Venstre behandlet og vedtok 2. februar fem politiske uttalelser. Den følgende uttalelsen var opprinnelig foreslått av Sande og Holmestrand Venstre, v/leder Henning Nilssen. På fylkesårsmøtet ble det vedtatt at teksten måtte bearbeides av redaksjonskomitéen og Kåre Pettersen. Fylkesstyret behandlet og vedtok teksten slik den nå foreligger, på sitt styremøte 7. februar 2019.

Et kollektivtilbud for hele Vestfold

I Vestfold bor ca. 90 prosent av innbyggerne på østsiden av E-18 gjennom fylket. Dette gir også noen utfordringer med å tilrettelegge for gode og effektive busstilbud i indre deler av fylket.

Et eksempel på dette er områdene i nye Holmestrand kommune. Her vil en ny kommune se dagens lys 1. januar 2020, bestående av de tidligere kommunene Hof, Holmestrand og Sande. Hver av disse tidligere kommunene har sine egne sentre hvor kollektivtransport kan være en viktig del av samfunnsstrukturen for å koble den nye kommunen sammen.

Henning Nilssen var forslagsstiller

Vestfold Venstre mener en slik tilrettelegging vil kunne knytte sentrene i de tre områdene bedre sammen, styrke vekstpotensialet i kommunen som helhet, redusere bilbruken innad i kommunen og tilrettelegge for et bedre interkommunalt arbeidsmarked. Et godt kollektivtilbud i distriktene vil være viktig med tanke på utvikling av nye boligområder som styrker grunnlaget for eksisterende lokalsamfunn.

Ordinære bussavganger i rute vil mange ganger være lite effektive og også ha en betydelig høyere driftskostnad pr. avgang delvis på grunn av et mindre publikumsområde.

Vestfold Venstre ber derfor fylkeskommunen i samarbeid med Vestfold Kollektivtransport AS (VKT) om å vurdere nye og bedre tilpassede kollektivløsninger i de mer spredt bebygde deler av fylket.

Bestillingsruter i kombinasjon med enkelte faste ruter tilknyttet start og slutt av arbeidsdagen kan være en mulig løsning. Det innebærer at kunden selv bestiller henting til avtalte tidspunkt. Dette forsøket igangsettes i år i Re og Horten kommuner og må – etter en evaluering – også innføres i andre deler av Vestfold hvor ordinære bussruter alene ikke er en tilfredsstillende løsning.

Vestfold Venstre vil i tillegg peke på at bruk av førerløse busser/minibusser vil kunne benyttes i utviklingen av et konsept med bestillingsruter. Vestfold har gode forutsetninger for å kunne benytte de muligheter som førerløse busser representerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**