Hvor skal vi gå når det ikke finnes busstilbud?

Foto: Lars Døvle Larssen, TB

Ja, hvordan skal vi komme oss ned til flyplassen når det ikke finnes busstilbud? Slik spør mange reisende som ankommer bussknutepunktet på Fokserød vel 3 kilometer vest for Sandefjord lufthavn på Torp. Samme problemstilling er når flyreisende skal videre fra flyplassen. Gang- og sykkelvei er heller ikke anlagt på strekningen. Det er utrygt å ferdes langs veien. Derfor er det nå på tide å foreta seg noe. Kåre Pettersen (V), som er fylkesvaraordfører og gruppeleder tok fatt i saken.

“Nasjonalt ønsker vi at flere skal gå, sykle eller benytte kollektivtrafikken. Men hva gjør vi for at folk skal kunne få denne muligheten”, spurte Kåre Pettersen i Vestfold fylkesutvalg forleden.

Bakgrunn for saken er at på Fokserød i Sandefjord er det et kollektivknutepunkt. Her stopper både lokale bussruter og ekspressruter, som bl.a. Nettbuss (eid av NSB). En av langdistanserutene kjører også ned til Torp, men uten mulighet for å ta på passasjerer på Fokserød.

Veistrekningen fra Fokserød til Torp Sandefjord lufthavn er ca. 3 km lang og er definert som en del av E18-løsningen. Det er staten som er veieier. Strekningen har noen hundre meter med gang- og sykkelvei, men på størstedelen av strekningen er myke trafikanter overlatt til bilenes kjørebane.

På Torp har NSB i samarbeid med fylkeskommunen og lufthavnen etablert et veldig godt og populært shuttlebusstilbud mellom Råstad (Torp stasjon) og flyplassen. Et tilbud som drøye 170.000 reisende benyttet seg av i 2018. I dag står de to bussene parkert når de ikke frakter reisende mellom flyplass og stasjon.

Trafikken over Torp passerte i fjor 2 millioner reisende og er økende.

Det har tidligere vært gjort forsøk på å få NSBs shuttlebuss til å kjøre via kollektivknutepunktet på Fokserød. Noe av begrunnelsen for ikke å kjøre er at NSB ikke vil prioritere å bruke ressurser på konkurrerende kollektivtransport som buss.

Men er det ikke den samme staten som eier strekningen uten gang og sykkelvei og NSB? Er det ikke den samme staten som ønsker vi skal benytte gange, sykkel og kollektiv? Er det ikke den samme staten som sammen med fylket og kommunen ønsker en nullvisjon for trafikkulykker?

Når vi i tillegg vet at fylkeskommunen og Sandefjord kommune eier mer enn 85 % av Sandefjord lufthavn AS, blir det svært vanskelig å forstå at det i 2019 ennå ikke har kommet på plass et godt tilbud for myke trafikanter på strekningen Fokserød – Torp. Vi kan ikke forvente at våre innbyggere skal forstå dette, når vi folkevalgte heller ikke kan forstå at dette finner sin løsning.

Med bakgrunn i den problemstillingen fremmet fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V) et forslag i siste fylkesutvalgsmøte om tilbringertjenesten til flyplassen;

“Fylkesrådmannen bes gå i dialog med dagens avtalepartnere i tillegg til andre aktuelle parter som for eksempel Statens Vegvesen, næringsliv og reiseliv med formål å få til et utvidet rutetilbud på strekningen mellom Torp og Fokserød”.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Denne gangen får vi virkelig håpe at vi kan finne fram til en permanent løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**