Å grave ned problemene er ikke løsningen

Foto: Norcem

Kåre Pettersen og Trine Jørgensen Dahll som er Venstres 1. og 2. kandidat til fylkestingsvalget for Vestfold og Telemark har sammen med fylkesleder Karin S. Frøyd i Vestfold Venstre uttalt seg om planlagt deponi for miljøfarlig avfall i Brevik. Saken har også vært presentert i media denne uken, både i Vestfold og Telemark.

I mer enn 5 år har folk i Grenland kjempet imot å legge et av Europas største deponi for farlig avfall i gruvegangene under Brevik, Heistad og Eidangerfjorden.

Venstre har lenge slåss mot dette gigantiske anlegget. Vi ser på det som teknologisk avleggs og en reversering av den miljøpolitikken vi selv har hatt de siste 50 år. Nemlig å sette Folk først!

Karin S. Frøyd og Kåre Pettersen

Ikke alle partier i våre to fylker har vært like tydelige på hvordan de stiller seg i denne betente deponisaken. Dette er den største miljøsaken i Grenland siden 1980-tallet. Debatten koker om mulige løsninger for å unngå dette deponiet. Men ennå har ikke alle partier lokalt og regionalt klart å ta et standpunkt i saken. Hvorfor?

Det er ikke vanskelig å løse dette, men det krever politisk handling. Her har regjeringen en unik mulighet til å komme med løsningen og som representanter for Venstre er vi optimistiske med tanke på å finne framtidsrettede løsninger.

Sats på det grønne skiftet, skap konkurranse i avfallsbransjen og la alle aktører i markedet behandles likt. På teknologi, pris og tillit.

Trine Jørgensen Dahll

Se bare hva som skjer knyttet til OiW Process pilotprosjekt på Herøya som miljøstatsråd Ola Elvestuen offisielt åpnet i oktober i fjor. Av avfallet som skal deponeres utgjør ca. 40 prosent flyveaske. I pilotprosjektet blir flyveasken renset og ca. 60 prosent av den rensede andelen kan da gå tilbake til bygningsindustrien. Prosjektet søker nå om EU-midler for å bli en fullskala løsning. Da snakker vi om sirkulær økonomi og teknologi-optimisme!

Flere organisasjoner og grupperinger har alle fokusert på å finne langt bedre løsninger på utfordringene og har kommet med sine tydelige advarsler mot avfallslagring.

Vi er flere som er enige i at Brevik-alternativet er for nær tett bosetting. I 2019 legger man rett og slett ikke lenger deponier i tett befolkede områder. Å grave ned problemene sine er ikke løsningen!

Ved å velge å benytte gruvene vil det kunne være lekkasjemuligheter for gass som utvikles i gruvene og denne gassen vil kunne strømme opp i dagen der det bor og ferdes mennesker. Gruvene som skal fungere som deponi ligger dessuten i et mulig jordskjelvområde med de katastrofale følgene det kan få for omgivelsene.

Ser vi til EU, kreves også best anvendelige teknologi i behandling av farlig avfall. Det å gjenvinne avfall til nye råstoffer er en vekstindustri i hele den industrialiserte verden. Vi mener Norge har alle forutsetninger til å hevde seg i denne kampen og skape helt nye arbeidsplasser.

Midler til forskning og rensing må også komme fra den industrien som ønsker å kvitte seg med problemavfallet. Vi må leve etter prinsippet om at forurenser betaler. Det må ikke være slik at vi her i Norge skal være importør av store mengder problemavfall, uten at det pålegger importøren selv å sørge for en bearbeiding av avfallet slik at miljøet ikke blir unødvendig skadelidende.

Vi håper at regjeringspartiene, men også representanter for alle partier i vårt nye fylke, går sammen i en tettere dialog med lokale og regionale krefter for å finne en langt bedre løsning enn et deponi i Brevik.

Så Venstres oppfordring til våre regjeringspartnere og andre partier er: Bli en del av løsningen – ikke problemet. Som lokale representanter for Venstre ønsker vi å være optimistiske!

Karin Synnøve Frøyd
Fylkesleder Vestfold Venstre

Kåre Pettersen
Venstres 1. kandidat i Vestfold og Telemark

Trine Jørgensen Dahll
Venstres 2. kandidat i Vestfold og Telemark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**