Uttalelse: Kraftproduksjon på lag med klassisk naturvern og samisk kultur!

Foto: Camilla Eilertsen

Norge er i posisjon til å ta en lederrolle i den globale omstillingen fra fossil til grønn energi, og forbli en energistormakt også i et 1,5 graders-scenario. Vi har et godt utgangspunkt som Europas største vannkraftnasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Vannkraftressursene vil også i framtida kunne komme våre lokalsamfunn og vår nasjon til gode. Norsk vannkraft har den fordelen at den er fleksibel og regulerbar, de store vannkraftverkene i Norge har magasiner hvor vannet kan lagres til vi har bruk for det. Gjennom opprusting, redesign og nye teknologiske løsninger kan eksisterende kraftverk bidra til en betydelig økt energiproduksjon. Gjennom en ny-satsing på etablerte vannkraftverk vil man kunne nyttiggjøre allerede utførte naturinngrep i stedet for å iverksette nye med formål å øke kraftproduksjonen. Det må også sikres at revisjonsadgangen for konsesjonsvilkår benyttes effektivt, slik at disse i størst mulig grad oppgraderes til dagens standard også for tidligere gitte konsesjoner. Skatte- og avgiftssystemet må innrettes slik at det stimulerer til oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Norge har også gode forhold for vindkraft. Imidlertid har vindkraftverk på land store konsekvenser for norsk natur. Naturinngrep, miljøødeleggelser, støy, lys, ødeleggelser av naturmangfold og reduserte naturopplevelser er noen sentrale innvendinger. I noen områder er verneverdiene så store at det er uforenlig med utbygging.

Vindkraftutbygging på land kan også stå i konflikt med plikten til å sikre grunnlaget for samisk kultur. Denne konflikten har blitt aktualisert blant annet i Tana, Fosen og på Øyfjellet, hvor det planlegges utbygging i reinbeiteområder. Reindrifta utnytter marginale naturressurser på fjell og vidde og har over tid måttet tåle stadig mer redusert areal på grunn av ulike inngrep. Av hensyn til den samlede effekten av naturinngrep i reindriftsområder bør reindriftas arealer sikres for framtida og skjermes mot omfattende utbygging.

Av hensyn til klassisk naturvern og samiske interesser bør teknologi for havvind utvikles ytterligere. Det grønne skiftet bør i større grad rettes mot olje- og gassnæringen og dra nytte på offshorekompetansen for å få vindmøllene til havs, før vi beslaglegger mer urørt natur og reinbeiteland. Støtteordningene som gjør at en satsing til havs får de insentiver som trengs for å være lønnsom bør videreføres og styrkes.

Venstre vil:

  • Videreutvikle og styrke støtteordningene for utbygging av vindmøller til havs
  • Begrense utbygging av vindkraftanlegg på land.
  • Ha en strategisk satsing på opprusting av vannkraftverk.
  • Prioritere klassisk naturvern høyere i saker om vindkraftutbygging.
  • Skjerme reinbeiteområder mot vindkraftutbygging.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte på Hell, 7. mars 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**