Uttalelse: 20 Fontenehus i 2020

Ukjent

Venstre har vært pådriver for fontenehus i mange år, og det fjortende fontenehuset åpnet nylig i Trondheim. I budsjettet for i år sikret Venstre midler til ytterligere to fontenehus. Fra 2012 er de statlige tilskuddene til fontenehus økt fra 5 millioner til nærmer 40 millioner i året. Venstres mål er fortsatt vekst i antall fontenehus, godt spredd i hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Psykisk uhelse er et stadig økende samfunnsproblem, og er i dag den viktigste årsaken til sykemeldinger og uførhet i Norge. Ca. 6 av 10 uføretrygdede under 40 år mottar støtte på grunn av psykiske lidelser. Psykiske lidelser er den sykdommen som forkorter et menneskes liv mest og som har høyest samfunnskostnader. Dette mener Venstre vi ikke kan være bekjent av.

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap der medlemmer og ansatte er kolleger og sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud. Fontenehus er et viktig supplement til kommunale helsetjenester. Medlemmene av fontenehusene rapporterer om bedre helse, mindre behov for helsetjenester, reduserte akuttinnleggelser i psykiatrien, økt selvtillit og styrket tro på det å bidra i arbeidslivet. Fontenehus har forhindret at mange unge uføretrygdes unødvendig, og flere uføretrygdede har kommet seg tilbake til skole og arbeidsliv.

Fontenehusemedlemmer får støtte av andre medlemmer og ansatte til livsmestring. Dette er også likemannsarbeid i praksis. Fontenehusenes helhetlige tilnærming, hvor arbeid, sosialt fellesskap, relasjoner og likeverd smelter sammen, gjør at et fontenehus både utfyller og avlaster den kommunale helsetjenesten og gir enkeltmennesket økt livskvalitet. For mange er et fontenehus et hjem i lang tid etter de har etablert seg i en vanlig arbeidssituasjon.
Fontenehus er en god måte å hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer, tiltaket er mye mer enn arbeidsrettet rehabilitering, det er et viktig tiltak for å lykkes med å skape et arbeidsliv der det er plass til alle.

Venstre vil:

• Styrke det arbeidsrettede rehabiliteringstilbudet innenfor rus og psykiatri.
• Etablere det 20. fontenehus i 2020 – og senere sette oss nye og større mål.
• At fontenehus skal tas i bruk av NAV som en arbeidsinkluderingsaktør.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte på Hell 7. mars 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**