Uttalelse: Venstre vil gi flere rett til gratis tannbehandling

Close-up of dentist's hand examining teeth of boy patient in dental clinic using dental tools - probe and mirror. Dentistry, Foto: iStock

Venstre vil utvide og videreutvikle den offentlige tannhelsetjenesten slik at flere får støtte til ordinær tannbehandling og til større inngrep. Rettighetene til sårbare grupper som rusmisbrukere må særlig styrkes. Munnhule og tenner er en del av kroppen og på sikt må tannhelse bli en likeverdig del av folketrygden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Vedtatt av Venstres landsmøte, 10.3.2019, Stjørdal

Tenner som gjør det mulig å møte folk med et smil er svært viktig for selvfølelsen, og dårlig tannhelse kan derfor bidra til dårligere livskvalitet. Dårlige tenner kan være både stigmatiserende og sosialt belastende. Når tannhelsen blir dårlig kan det også bidra til dårlig psykisk helse. God tannhelse er derfor et viktig forebyggende helsetiltak.

Det er behov for en videreutvikling av dagens trygdeordninger der stadig flere grupper innlemmes i ulike støtteordninger.

Ifølge tall fra SSB utsetter mange lavtlønnede tannbehandling av økonomiske grunner, noe som kan medføre at problemene forverres og at det på et senere tidspunkt blir behov for mer omfattende inngrep til en enda høyere pris, og med mulige alvorlige komplikasjoner og følgesykdommer.

Mange rusavhengige har dårligere tannhelse enn den øvrige befolkningen. Dagens støtteordning gjelder for personer i statlig finansiert helseinstitusjon, i kommunal rusomsorg og personer under legemiddelassistert rehabilitering. Ordningen er rettet mot brukere som har en rusavhengighet eller er under behandling, men opphører når man utskrives. For å komme tilbake til samfunnet etter langvarig rusmisbruk må man få muligheten til å møte folk på en ordentlig måte. Venstre mener derfor at ordningen bør utvides til å omfatte hele rehabiliteringsprosessen.

Venstre mener også at det bør innføres en høykostnadsbeskyttelse som innebærer at en staten dekker en prosentvis andel av kostnader til tannbehandling som overstiger 10 000 kroner. Ordningen må innrettes på en slik måte at den treffer de som har størst behov.

Venstre vil:

  • Utvide og videreutvikle den offentlige tannhelsetjenesten der flere grupper innlemmes i den offentlige tannhelsetjenesten, og på sikt gjøre tannhelse til en del av folketrygden
  • Innføre en høykostnadsbeskyttelse
  • Gi rusavhengige en særskilt rett til å få ferdigstilt tannbehandling etter utskriving av institusjon.
  • Videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre.
  • Øke bruken tannpleiere som kan jobbe forebyggende med tann- og munnhygienisk virksomhet ved skoler og barnehager
  • Gjennomføre en kartlegging av oppgavene til de regionale kompetansesentrene for tannhelse og evaluere dem
  • Forbedre og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser som gir utfordringer i munnhulen, eks visse kreftdiagnoser
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**