Det haster!

Anne-Brit Skjetne

Fakta fra Levanger kommunes økonomiplan 2019-2022:

«Fra 2018 til 2030, altså over 12 år:

1. Øker antall eldre over 80 år fra 874 til 1404, tilsv.61%

2. Antall demente antas å øke fra 280 til 439, tilsv 57%

Levanger Kommune ligger under den nasjonale dekningsnormen på 25% av antall eldre 80+ hva gjelder institusjon og bolig med heldøgns omsorg og pleie. I 2018 har Levanger 21 % dekning. I 2030 vil det være 19% dekning. Antall liggedøgn på sykehus for ferdigbehandlede pasienter som Levanger må betale for har økt fra 547 i 2015 til 1108 i 2017.

Sammenligning av effektivitet i pleie og omsorgssektoren viser at:

1. Levanger ligger dårlig an i forhold til 23 kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Sammenligning av netto driftsutgift per innbygger for pleie og omsorg viser at:

2. Levanger kommer dårlig ut i forhold til sammenlignbare kommuner.»

Fra 2014 ble det gjennomført store strukturelle endringer i helse-og omsorgssektoren i Levanger. Tilbud i helse-og omsorgssektoren må nå legges ned for å hindre store budsjettoverskridelser. Venstre har gjentatte ganger tatt opp i formannskap og kommunestyre behovet for at det nå settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene har gitt ønsket resultat. Faktaopplysninger som framkommer i kommunens egen økonomiplan tilsier at en nå må få en grundig upartisk gjennomgang av strukturendringene. Det ble knyttet stor politisk prestisje til endringene fra posisjonen sin side.

Venstre ser det slik at det er en risikabel politikk å bruke ostehøvelen litt her og litt der for kortsiktig å få ned driftskostnadene. Det gir ikke den nødvendige langsiktige effekt, og kan føre til at tjenestene totalt sett blir faglig forringet. I lys av kommende års store behovsøkninger i sektoren, haster det med en grundig faglig analyse.

Levanger Venstre

Anne-Brit Skjetne

Styreleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**