Grønnere og mer urbant sentrum

Haugesund Venstre

Parkeringsplassene under Risøybroa skal nå bli park. Denne utviklingen støtter vi i Haugesund Venstre, fordi vi ønsker å utvikle Haugesund til å bli en grønn, bærekraftig og urban by, hvor mennesker prioriteres foran biler. Grønne områder til rekreasjon og fysisk aktivitet har stor verdi.

Redusere klimautslipp

I Haugesund har vi vedtatt at sentrum skal fortettes. Målet er at flere skal bo og arbeide i byen. Dette vil gi mindre behov for biltransport, som vil bidra til en reduksjon av klimagassutslipp i Haugesund. Haugesund Venstres mål er en reduksjon på minst 50 prosent innen 2030. Men skal vi få flere til å bo i sentrum, må sentrum gjøres attraktivt.

Fortetningen av sentrum vil føre til at mange ikke har egen hage, derfor vil parker og grøntområder bli deres hager. Slike sosiale møteplasser har stor betydning for god bo- og livskvalitet. Befolkingen er sammensatt og vi ser at mange kan bli isolerte og ensomme der de bor. Lavere terskel for å gå ut og møte andre skaper trygghet og trivsel i byer.

Attraktivt sentrum

Et mangfold av ulike typer grøntareal og byrom vil skape et variert tilbud til byens befolkning som kan bidra til å øke sentrums attraktivitet og tiltrekningskraft. For eksempel er det nå bare to butikklokaler i gågaten som ikke er tatt i bruk. Det sies at det blåser en optimistisk vind gjennom Haraldsgata.

Vi kommer fortsatt til å ha behov for parkeringsplasser, men de vil vi ha under bakken. Når en by fortettes kan ikke arealer over bakken brukes til parkering, men til bolig og fellesarealer for de som bor der. Vårt mål er at all trafikkvekst i Haugesund skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Bred folkelig deltakelse

I utviklingen av sentrum er det viktig med en bred folkelig deltakelse i planprosesser. Vi ønsker å skape frigater der beboerne får lov til å tilpasse gater og områder etter lokale behov og ønsker. Det kan være flere trær, plass til fellesaktiviteter og trafikkbegrensning for å nevne noe. Venstre ønsker å legge beslutningene nærmere innbyggerne.

Vi i Haugesund Venstre vil arbeide for å gjøre sentrum til en attraktiv plass å bo. Da må vi ha flere parker og grøntområder som er tilgjengelige for hele byens befolkning. Da vil vi få en grønn, mer bærekraftig og urban by

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**