Program for Grünerløkka Venstre 2019-2023

Grünerløkka Venstre har vedtatt programmet vi skal gå til valg på 9. september 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Bydelsprogram for 2019-2023 Grünerløkka Venstre

Perioden 2019 – 2023

Et godt sted å vokse opp

Venstre ønsker at Grünerløkka skal være et trygt og godt sted å vokse opp. Stadig flere barnefamilier velger å bo i bydelen. Vi må legge bedre til rette for et godt liv for barnefamiliene, og skape en bydel familier kan bo i, lenge.

Grünerløkka mangler møteplasser for unge. Venstre vil sikre et allsidig fritidstilbud, og gjøre bydelens fritidstilbud tilgjengelig for flere. Derfor ønsker Venstre å utnytte bedre eksisterende bygningsmasse, og utvikle nye arenaer ungdom kan møtes på.

For de yngste vil Venstre:

 • Sørge for flere barnehageplasser til de yngste barna
 • Tillate at både offentlige, private og ideelle aktører sammen dekker bydelens behov for barnehageplasser
 • Åpne flere barnehager i området Sinsen, Løren, Hasle
 • Øke andelen pedagoger i bydelens barnehager
 • Ruste opp bydelens barnehager og uteområder, samt sørge for bedre utstyr til barna
 • Sørge for flere, samt ruste opp eksisterende lekeplasser, særlig i området rundt Sinsen
 • Sørge for tilstrekkelig med vikarer i barnehagene
 • Tilby helsekontroll i flere av bydelens barnehager

For ungdommen vil Venstre:

 • Tilby flere fritidstilbud til barn og unge i bydelen
 • Støtte frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom
 • Etablere fritidsklubb i Løren-området
 • Sikre større utearealer til eksisterende og nye skoler
 • Sikre trygg skolevei
 • Sørge for at alle barn, uavhengig av familiens inntekt, har mulighet til å delta i en fritidsaktivitet
 • Prioritere politiressurser til oppsøkende og forebyggende arbeid
 • Pusse opp og bevare gamle skolebygg, og prioritere dem i saksbehandling hos byantikvaren
 • Ruste opp og utvide skolegården tilhørende Grünerløkka skole
 • Etablere flere anlegg for idrett og kultur
 • Gi tilskudd til reduserte egenandeler til idrettslag i bydelen
 • Sikre minimum en helsesykepleier per skole i bydelen
 • Etablere lavterskel psykisk helseteam for barn og unge i alle bydeler
 • Tilby lokale utlånsordninger for utstyr
 • Støtte opp om både uorganisert og organisert idrett
 • At alle mellom 12 og 18 år skal få et ungdomskort som kan brukes til å dekke kostnader for kulturopplevelser eller deltakelse i fritidsaktiviteter på inntil 5000 kroner i året
 • Undersøke mulighetene for å anlegge skøytebane på plassen utenfor Westerdahls på vinteren
 • Etablere en aktivtetsbussordning slik at barna lettere kan delta i ulike fritidstilbud utenfor bydelen
 • At bydelen skal tilby og gi støtte til ungdom som ønsker sommer- og deltidsjobber
 • Bygge flerbrukshall på Dælenenga, slik at bydelens barn og unge får et bedre fritidstilbud
 • Bygge flerbrukshall på Løren og Hasle
 • Oppgradere Vulkan flerbrukshall
 • Legge kunstgress på fotballbanen i Grünerhagen
 • Utvikle tiltak i samarbeid med skolene for å redusere samarbeidet frafall i videregående skole.

Byutvikling

Grünerløkka er en bydel med en sterk identitet i Oslo, som er viktig å foredle godt. Det skal være rom for utvikling i bydelen, men Grünerløkka Venstre vil jobbe for at endringer styrker bydelens kvaliteter innen arkitektur, miljø og byutvikling. Venstre ønsker en moderne og miljøvennlig politikk der kvalitet og gode boområder er i fokus. Det skal være enkelt å leve miljøvennlig og leve det gode liv.

Venstre vil:

 • Oppgradere bydelens gater som ikke har vært prioritert tidligere, blant annet:
  • Ruste opp Markveien som gang- og sykkelprioritert gate
  • Ruste opp Sofienberggata så det blir en helhetlig, trygg og opplyst rute fra Botanisk hage til Vulkan
  • Ruste opp fortau og belysning bl.a. i Nordre gate
  • Ruste opp nedre del av Københavngata fra Sofienbergparken og opp til Schleppegrellsgate.
 • Bedre belysning i gater og parker
 • Bedre tilrettelegging for gående, syklende og redusere gjennomkjøring i området Hasle, Frydenberg og Lille Tøyen.
 • Bygge studentboliger ved Blå
 • Være restriktive til bygging av høyhus
 • Verne om parker og friområder, men tilrettelegge for uorganisert aktivitet.
 • Kreve at bydelen får behandle alle rivingssaker der bygningene står på Byantikvarens gule liste eller av andre grunner kan antas å ha bevaringsverdi
 • Kreve at bevaringsverdige bygninger sikres og holdes ved like
 • Bevare bydelens småhusbebyggelse, som Rodeløkka og Hasle.

For å sikre en effektiv byutvikling vil Venstre:

 • Sørge for bedre koordinering mellom gateopprustningsprosjekter og nødvendig gravearbeid, slik at vi sikrer nødvendig oppgradering uten unødig ekstraarbeid
 • Synkronisere Bymiljøetatens arbeid med Vann- og avløpsetatens arbeid
 • Stille krav om bedre varsling av gravearbeider i bydelen

Kultur og næring

Grünerløkka er kjent for et blomstrende kulturliv som tiltrekker seg mennesker fra hele byen. De små og uavhengige butikkene gir Grunerløkka sin unike karakter.

Venstre vil jobbe for at bydelen fortsetter å blomstre med en variasjon av ulike butikker, restauranter, utesteder og bryggerier. Venstre vil legge til rette for lokalt gründerskap og er opptatte av at også utelivsbransjen er entreprenører.

For et levende næringsliv vil Venstre:

 • Legge til rette for mer uteservering for kafeer og restauranter, for eksempel områder rundt plasser eller strøksgater som Dælenenggata
 • La bydelen ha ansvaret for skjenkepolitikken
 • Utvide skjenketider såfremt det ikke sjenerer beboerne i området
 • La butikker holde oppe så lenge de vil, også på søndager
 • Kreve publikumsrettede næringslokaler på gateplan i nybygg
 • Være restriktive til bruksendringer som gjør næringsarealer til boliger på gateplan
 • Gjøre det mer attraktivt å ha butikklokaler også i sidegatene på sentrale Grunerløkka
 • Legge til rette for næringslivet under opprustning av Thorvald Meyers gate
 • Øke fremkommeligheten ved å bygge flere stativer for bysykler, transportsykler og vanlige sykler
 • Gi lokalt næringsliv forutsigbare rammer
 • Sørge for effektiv og pragmatisk saksbehandling for å øke forutsigbarhet i drift og investeringer
 • Innføre vareleveringslommer i gater der det er behov, og ha et pragmatisk forhold til plasseringen. Vareleveringslommer skal ikke ta opp uteareal som ellers kunne blitt brukt til uteservering.

For et yrende kulturliv vil Venstre:

 • Styrke midlene som legger til rette for frivillig aktivitet i bydel Grünerløkka
 • Stille kommunale bygg og plasser til rådighet for kulturarrangementer
 • Styrke bibliotektilbudet ved å forlenge åpningstidene og sørge for søndagsåpne bibliotek.
 • At kommunale bygg som står midlertidig tomme, skal tilbys kulturaktører på midlertidig leie
 • Etablere kulturhus i Hasle-området
 • Legge til rette for flere lovlige graffitivegger
 • Oppmuntre til gatekunst i offentlige rom
 • Støtte opp om bydelens festivaler og musikkscener
 • Tillate øl og vin i parkene
 • Støtte opp om arrangementer uten alkoholservering eller der arrangørene benytter alkoholfrie soner.

Miljø og samferdsel

Naturen er dyrebar, også den vi har i byen. Bydelens parker opplever tidvis stort press om utbygging, samtidig som de representerer en stor verdi for bydelens beboere. Venstre vil kjempe mot nedbygging av grønne bydelsområder, og sikre at vi beholder parkene våre.

Det å bo i en sentrumsbydel byr på noen særskilte utfordringer, som tidvis dårlig luftkvalitet. Venstre vil derfor legge til rette for tiltak som kan bedre luften i bydelen, slik at Grünerløkka kan fortsette å være et godt sted å bo og leve. Deriblant vil det være viktig å følge opp en gradvis innfasing av elektrisitetsdrevet buss, taxi og varetransport.

Hensyn til miljø og nærmiljø tilsier at biltrafikken i bydelen må begrenses ytterligere. Likevel skal ikke bilkjøring forbys. Venstre vil gi unntak til grupper som har særskilte behov, som bevegelseshemmede og håndverkere, slik at også dem som er avhengig av bil skal kunne ferdes i bydelen.

For nærmiljøet vil Venstre:

 • Videreføre ordningen med beboerparkering
 • Ha flere gågater, blant annet en sammenhengende gågate fra Grünerløkka til Kvadraturen.
 • Fremme gateutforming som prioriterer gående og syklende, samt sikrer varelevering og nyttetransport.
 • Sikre fremkommelighet for bevegelseshemmede
 • Sørge for rydding og flere søppelkasser i bydelens parker og gater
 • Sørge for å bedre responstiden til Taggefri slik at bydelens unike bygg får skinne
 • Legge til rette for urbant jordbruk, inkludert legge til rette for urban birøkting
 • Bedre åpningstidene på resirkuleringsstasjoner og gjenvinningsbusser
 • Legge til rette for utleie av lastesykler
 • Sørge for godt vedlikehold og belysning av bydelens gang- og sykkelveier
 • Prioritere brøyting og strøing av fortau, gangveier, gågater og sykkelveier
 • Etablere flere egne områder i eller nær bydelen tilpasset lufting av hund
 • Vurdere å lage en badeplass i Hovinbekken
 • Bedre oppkjøring og utvidelse av skiløype i området Tøyenparken, Hasle og Hovin
 • Gjerde inn hundelufteparken på Ola Narr for å trygge omgivelser for hundene.
 • Legge til rette for bybondegård i Hallénparken
 • Skape flere trivelige gangruter, deriblant en grønn rute fra øvre til nedre Grünerløkka for å knytte områdene tettere sammen
 • Etablere trikk langs ring 2 fra Carl Berner til Majorstuen
 • Begrense privatbilisme i bydelen, men sikre god fremkommelighet for nyttetransport
 • Innføre maksimal fartsgrense på 30 km/t innen bydelens grenser og vurdere virkemidler som fotobokser i særskilt utsatt områder som ved skoler ol.
 • Sikre god fremkommelighet for gående, syklister og mennesker med funksjonsnedsettelse ved byggearbeider

For naturen vil Venstre:

 • Stille krav om miljøsertifisering av bydelens tjenester
 • Ha mulighet for kildesortering i alle søppelkasser i byen
 • Bygge ut fjernvarmenettet og bidra til andre miljøvennlige oppvarmingsløsninger der fjernvarme ikke er tilgjengelig
 • Plante bie- og humlevennlige planter i grøntområder
 • Bevare store trær og plante nye trær
 • Støtte borettslag til å implementere gode miljøtiltak som solcellepanel på tak og å dra nytte av overvann fra tak

For syklistene vil Venstre:

 • Sørge for bedre tverrgående trafikk for kollektiv og sykkel
 • Sørge for at gående og syklister prioriteres i fremtidige gatebruksplaner
 • Bygge flere sykkelstativ på hensiktsmessige plasseringer rundt om i bydelen, deriblant i Markveien, og også stativer med plass til eltransportsykler
 • Sørge for tryggere sykkelveier og tydelig merking av beste sykkelrute gjennom ny skiltordning
 • Flere sykkelforbindelser i områdene Sinsen, Hasle og Løren
 • Sørge for sykkelskilt i hele byen som viser byens hovedsykkelruter

For bilbrukerne vil Venstre:

 • Utvide beboerparkering til å gjelde i hele bydelen
 • Sørge for flere ladestasjoner for elbil i bydelen
 • Innføre håndverkertillatelse mellom kl 0700 og 1700 til dem som trenger bil for å jobbe i bydelen
 • Forenkle bilbruk i bydelen for grupper med særskilte behov, som bevegelseshemmede og håndverkere, slik at også de som er avhengig av bil skal kunne ferdes i bydelen.
 • Etablere flere HC-plasser i byen og utstede midlertidige HC-kort til personer med midlertidige bevegelsesutfordringer.

Helse

Grünerløkka Venstre ønsker at alle skal få leve gode og frie liv så lenge som mulig. Trenger man hjelp skal man få det, og hjelpen skal komme fra både ideelle, offentlige og private aktører. Helsetjenesten skal utformes for brukerne og deres hverdag, ikke på de ansattes premisser. Grünerløkka Venstre ønsker å ta i bruk ny teknologi for å løse fremtidens helseutfordringer.

Folkehelsen må bedres på et bredt grunnlag, og ikke bare konsentreres om organisert idrett. Derfor vil Grünerløkka Venstre tilrettelegge for lavterskel aktivitet i bydelen der alle kan delta.

Stadig flere opplever å føle seg ensomme eller slite psykisk. Derfor vil Grünerløkka Venstre sikre flere ansatte i skolehelsetjenesten, samt sørge for møteplasser til dem som sliter eller kjenner seg ensomme.

For god fysisk og psykisk helse blant bydelens beboere vil Venstre:

 • Utvide bydelenes tilbud om helsestasjon for ungdom
 • Ruste opp Sophies Minde på Carl Berners plass med plass til barnehage, helsestasjon, barnevern, bydelsadministrasjonen etc.
 • Sikre god svangerskapsomsorg, ammeveiledning og hjemmebesøk etter fødsel ved å tilby god bemanning av jordmødre
 • Etablere lavterskel psykisk helseteam for barn og unge
 • Utvide informasjonstilbudet om kvinnehelse ved bydelenes helsestasjoner og frisklivs- og mestringstilbud, samt tilrettelegge tilbudet for minoritetskvinner
 • Øke kapasiteten til LHBT+ helsestasjonstilbudet i OsloFolkehelse
 • Opprette aktivitetsgrupper i samarbeid med frivillige og andre, for både unge og eldre som sliter for å strukturere hverdagen for de som trenger det
 • Bygge treningsapparater i bydelens parker og friarealer
 • Etablere en frivillighetssentral, slik at bydelen får flere møteplasser, frivillige aktiviteter og et godt frivillig miljø
 • Innføre en forsøksordning med popup-konsept med kommunale tjenester, der bydelens beboere kan snakke med lokalpolitikere, lege, psykolog og helsepsykolog

For bydelens eldre vil Venstre:

 • Videreføre støtte til bydelens eldresenter
 • Benytte både private, ideelle og offentlige sykehjem og eldrehjem for å dekke bydelens behov, og styrke tilsynet ved alle institusjoner for eldre.
 • Satse på helseteknologi som muliggjør at folk bor hjemme lenger
 • Oppmuntre til innovasjon i sykehjem, demenshjem og eldresenter
 • Sikre kvalitetskrav til eldre- og sykehjem som setter brukeren i fokus
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**