Grünerløkka Venstre – for en grønn og levende bydel

Programmet 2023-2025

Et godt sted å vokse opp

Venstre ønsker at Grünerløkka skal være et trygt og godt sted å vokse opp. Stadig flere barnefamilier velger å bli boende i bydelen. Vi må legge bedre til rette for et godt liv for barnefamiliene, og skape en bydel familier kan bo i lenge.

Grünerløkka mangler møteplasser for unge. Venstre vil sikre et allsidig fritidstilbud og de tilgjengelige for flere. Derfor ønsker Venstre å utnytte eksisterende bygningsmasse bedre og utvikle nye arenaer ungdom kan møtes på.

For de yngste vil Venstre:

 • Sørge for flere barnehageplasser til de yngste barna
 • Tillate at både offentlige, private og ideelle aktører sammen dekker bydelens behov for barnehageplasser
 • Åpne flere barnehager i området Sinsen, Løren, Hasle
 • Øke andelen pedagoger i bydelens barnehager
 • Ruste opp bydelens barnehager og uteområder, samt sørge for bedre utstyr til barna
 • Flere barnehager serverer varmmat
 • Sørge for flere, samt ruste opp eksisterende lekeplasser, særlig i området rundt Sinsen
 • Sørge for tilstrekkelig med vikarer i barnehagene
 • Tilby helsekontroll i flere av bydelens barnehager
 • Ruste opp lekeplassen i Sofienbergparken

For skolebarn og ungdom vil Venstre:

 • Jobbe for flere fritidstilbud til barn og unge i bydelen
 • Støtte frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom
 • Styrke fritidsklubbtilbud i Løren-området
 • Utvide utearealer på Sofienberg og Grünerløkka skole
 • Sikre flere trygge skoleveier
 • Jobbe for flere politiressurser til oppsøkende og forebyggende arbeid
 • Jobbe for opprustning og bevaring av gamle skolebygg
 • Gi tilskudd til reduserte egenandeler for idrettslag i bydelen
 • Støtte opp om både uorganisert og organisert idrett
 • Tilby et ungdomskort til alle mellom 12 og 18 år, som kan brukes til å dekke kostnader for kulturopplevelser eller deltakelse i fritidsaktiviteter på inntil 5000 kroner i året
 • Etablere en aktivtetsbussordning, slik at barna lettere kan delta i ulike fritidstilbud utenfor bydelen (slalom, ski, riding etc)
 • At bydelen skal tilby og gi støtte til ungdom som ønsker sommer- og deltidsjobber
 • Fullføre bygging av flerbrukshall på Dælenenga, Løren og Tøyen, slik at bydelens barn og unge får et bedre fritidstilbud
 • Videreutvikle tiltak i samarbeid med skolene for å redusere frafall i videregående skole
 • Sikre bygging av flere ungdomsskoler for områdene Løren og Hasle

Byutvikling

Grünerløkka er en bydel med en sterk identitet og et eget særpreg det er viktig å ta vare på. Det skal være rom for utvikling i bydelen, men Grünerløkka Venstre vil jobbe for at endringer styrker bydelens kvaliteter og egenart innen arkitektur, miljø og byutvikling. Venstre ønsker en moderne og miljøvennlig politikk der kvalitet og gode boområder er i fokus. Det skal være enkelt å leve et miljøvennlig og godt liv på Grünerløkka.

Innen byutvikling vil Venstre:

 • Oppgradere bydelens gater, blant annet:
  • Ruste opp Markveien, Ankerbrua og Søndre gate som gang- og sykkelprioritert gate
  • Ruste opp Sofienberggata så det blir en helhetlig, trygg og opplyst rute fra Botanisk hage til Vulkan
  • Ruste opp fortau og belysning bl.a. i Nordre gate
  • Ruste opp nedre del av Københavngata fra Sofienbergparken og opp til Schleppegrellsgate
 • Bedre belysningen i gater og parker
 • Bedre tilrettelegge for gående og syklende, samt redusere unødvendig gjennomkjøring i boligområdet Hasle og Frydenberg
 • Være restriktive til bygging av høyhus
 • Verne om og ruste opp parker og friområder, samt tilrettelegge for uorganisert aktivitet som f.eks. treningsapparater, bordtennisbord etc. i disse
 • Jobbe for at flere bevaringsverdige bygninger sikres og holdes ved like
 • Bevare småhusbebyggelsen på Rodeløkka og Hasle

For å sikre en effektiv byutvikling vil Venstre:

 • Sørge for bedre koordinering mellom gateopprustningsprosjekter og annet nødvendig gravearbeid
 • Stille krav om bedre varsling av gravearbeider og annet anleggsarbeid i bydelen

Kultur og næring

Grünerløkka er kjent for et yrende kulturliv som tiltrekker seg mennesker fra hele byen. De små og uavhengige butikkene gir Grunerløkka sitt helt unike særpreg.

Venstre vil jobbe for at bydelen bevarer sine uavhengige nisjebutikker, restauranter, utesteder og bryggerier. Venstre vil legge til rette for lokalt gründerskap og er opptatt av at også utelivsbransjen er entreprenører.

For et levende næringsliv vil Venstre:

 • Legge til rette for mer uteservering for kaféer og restauranter
 • La bydelen ha ansvaret for skjenkepolitikken
 • Utvide skjenketider, så lenge det ikke sjenerer beboerne i området
 • La butikker holde åpent så lenge de ønsker, også på søndager
 • Ivareta næringslivet i forbindelse med oppgraderingen av Markveien
 • Kreve strøksgater med publikumsrettede næringslokaler på gateplan i nybygg
 • Være restriktive til bruksendringer som gjør næringsarealer til boliger på gateplan
 • Gjøre det mer attraktiv å ha butikklokaler også i sidegatene på sentrale Grünerløkka
 • Øke fremkommeligheten og tilgjengeligheten ved å bygge flere stativer for bysykler, transportsykler og vanlige sykler der folk handler
 • Innføre vareleveringslommer i gater der det er behov, og ha et pragmatisk forhold til plasseringen. Vareleveringslommer skal ikke ta opp uteareal som ellers kunne blitt brukt til uteservering.
 • Gjøre Olaf Ryes plass mer tilgjengelig som park og næringslokasjon

For et yrende kulturliv vil Venstre:

 • Styrke midlene som legger til rette for frivillig aktivitet i bydel Grünerløkka
 • Stille kommunale bygg og plasser til rådighet for kulturarrangementer
 • At kommunale bygg som står midlertidig tomme, kan leies av kulturaktører
 • Legge til rette for flere lovlige graffitivegger
 • Oppmuntre til gatekunst i offentlige rom
 • Støtte opp om bydelens musikkscener
 • At omfanget av festivaler i bydelens parker må ta hensyn til bydelens boområder og lokalt næringsliv. Det skal være nøye vurdering av hvert arrangement, men samtidig sikre forutsigbarhet for arrangørene.

Miljø og samferdsel

Naturen er dyrebar, også den vi har i byen. Bydelens parker opplever tidvis stort press pga utbygging, samtidig som de representerer en stor verdi for bydelens beboere. Venstre vil kjempe mot nedbygging av grønne bydelsområder, og sikre at vi beholder og ruster opp parkene våre.

Det å bo i en sentrumsbydel byr på noen særskilte utfordringer, som tidvis dårlig luftkvalitet. Venstre vil derfor legge til rette for tiltak som kan bedre luften i bydelen, slik at Grünerløkka kan fortsette å være et godt sted å bo og leve.

Hensyn til miljø og nærmiljø tilsier at biltrafikken i bydelen må begrenses ytterligere. Likevel skal ikke bilkjøring forbys. Venstre vil gi unntak til grupper som har særskilte behov, som bevegelseshemmede og håndverkere, slik at også dem som er avhengig av bil skal kunne ferdes i bydelen.

For nærmiljøet vil Venstre:

 • Videreføre ordningen med beboerparkering
 • Ha flere gågater, blant annet en sammenhengende gågate fra Grünerløkka til Kvadraturen.
 • Fremme gateutforming som prioriterer gående og syklende, samt sikrer varelevering og nyttetransport.
 • Sikre fremkommelighet for bevegelseshemmede
 • Sørge for rydding og flere søppelkasser i bydelens parker og gater
 • Legge til rette for urbant jordbruk
 • Bedre åpningstider og tilbud på å levere avfall til gjenvinning
 • Sørge for godt vedlikehold og belysning av bydelens gang- og sykkelveier
 • Prioritere brøyting og strøing av fortau, gangveier, gågater og sykkelveier
 • Etablere flere egne områder i eller nær bydelen tilpasset lufting av hund
 • Bedre oppkjøring og utvidelse av skiløype i området Tøyenparken, Hasle og Hovin
 • Legge til rette for bybondegård i Hallénparken
 • Begrense privatbilisme i bydelen, men sikre god fremkommelighet for nyttetransport.
 • Innføre maksimal fartsgrense på 30 km/t i bo-områdene, for å sikre gode leveområder for dem som bor her

For naturen og miljøet vil Venstre:

 • Videreføre krav om miljøsertifisering av bydelens tjenester
 • Ha mulighet for kildesortering i offentlige søppelkasser i bydelen
 • Sørge for flere ladestasjoner for elbil i bydelen
 • Bygge ut fjernvarmenettet og bidra til andre miljøvennlige oppvarmingsløsninger der fjernvarme ikke er tilgjengelig
 • Plante bie- og humlevennlige planter i grøntområder
 • Bevare store trær og plante nye trær
 • Støtte borettslag til å implementere gode miljøtiltak som solcellepanel på tak og å dra nytte av overvann fra tak

For syklistene vil Venstre:

 • Jobbe for bedre tverrgående trafikk for kollektiv og sykkel
 • Sørge for at gående og syklister prioriteres i fremtidige gatebruksplaner
 • Bygge flere el-sykkelstativ på hensiktsmessige plasseringer rundt om i bydelen
 • Bygge sykkelvei i Grenseveien, Sannergata, Økernveien og Sarsgate, samt mer helhetlige traséer over Sinsen og Løren

For bilbrukerne vil Venstre:

 • Forenkle bilbruk i bydelen for grupper med særskilte behov, som bevegelseshemmede og håndverkere, slik at også de som er avhengig av bil skal kunne ferdes i bydelen.
 • Etablere flere HC-plasser i byen og utstede midlertidige HC-kort til personer med midlertidige bevegelsesutfordringer

Helse

Grünerløkka Venstre ønsker at alle skal få leve gode og frie liv i bydelen så lenge som mulig. Trenger man hjelp skal man få det, og hjelpen skal komme fra både ideelle, offentlige og private aktører. Helsetjenesten skal utformes for brukerne og deres hverdag. Grünerløkka Venstre ønsker å ta i bruk ny teknologi for å bidra til og løse fremtidens helseutfordringer.

Folkehelsen må bedres på et bredt grunnlag, og ikke kun konsentreres om organisert idrett. Derfor vil Grünerløkka Venstre tilrettelegge for lavterskel aktivitet i bydelen der alle kan delta.

Stadig flere opplever å føle seg ensomme eller slite psykisk. Derfor vil Grünerløkka Venstre sikre flere ansatte i skolehelsetjenesten, samt sørge for møteplasser til dem som sliter eller kjenner seg ensomme.

For god fysisk og psykisk helse blant bydelens beboere vil Venstre

 • Utvide bydelenes tilbud om helsestasjon for ungdom
 • Styrke og utvide tilbudet om foreldreveiledning på helsestasjonen for å sikre tryggere foreldre og barn, blant annet med kurstilbud på kveldstid
 • Ruste opp Sophies Minde på Carl Berners plass med plass til barnehage, helsestasjon, barnevern, bydelsadministrasjonen etc.
 • Sikre god svangerskapsomsorg, ammeveiledning og hjemmebesøk etter fødsel ved å tilby god bemanning av jordmødre
 • Etablere lavterskel psykisk helseteam for barn og unge
 • Sikre minimum én helsesykepleier per 250 elev på skolene i bydelen
 • Utvide informasjonstilbudet om kvinnehelse ved bydelenes helsestasjon og frisklivs- og mestringstilbud, samt tilrettelegge tilbudet for minoritetskvinner
 • Styrke og sikre Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS) til et nasjonalt kompetansesenter.
 • Sette opp treningsapparater i bydelens parker og friarealer

For bydelens eldre vil Venstre:

 • Utvikle tilbud for seniorer i Hasle-Løren-området
 • Benytte både private, ideelle og offentlige sykehjem og eldrehjem for å dekke bydelens behov
 • Styrke tilsynet ved alle institusjoner for eldre
 • Satse på helseteknologi som muliggjør at folk bor hjemme lenger
 • Oppmuntre til innovasjon i sykehjem, demenshjem og eldresenter