Moderniserer mediepolitikken, avskaffer NRK-lisensen og styrker lokalavisene

- Det er avgjørende å modernisere mediestøtten for fremtiden. Prinsippet om armlengdes avstand skal styrkes ytterligere gjennom opprettelsen av et mediefond og et uavhengig Mediestøtteråd. Vi vil prioritere lokalavisene, og sørge for en ny og mer rettferdig finansiering av NRK, sier Trine Skei Grande.

Kulturminister og Venstreleder Trine Skei Grande presenterte i regjeringens nye mediepolitikk. Mediestøttemeldingen har fått navnet “Mangfold og armlengdes avstand”.

– Det er avgjørende å modernisere mediestøtten for fremtiden. Prinsippet om armlengdes avstand skal styrkes ytterligere gjennom opprettelsen av et mediefond og et uavhengig Mediestøtteråd. Vi vil prioritere lokalavisene, og sørge for en ny og mer rettferdig finansiering av NRK, sier Trine Skei Grande.

Mediestøtterådet vil få i oppgave å fordele midler mellom de ulike mediene, og fastsette regler for tilskuddsordningene. Stortingets og regjeringens rolle vil begrense seg til å gi overordnede føringer. Samtidig fjernes NRK-lisensen og erstattes med en mer bærekraftig, ubyråkratisk, teknologinøytral og sosial finansieringsordning.

Les mer på regjeringens nettsider

Prioriterer lokalavisene

Regjeringen vil omfordele fra de som mottar mye støtte til små, lokale aviser. Et nytt, supplerende mål for den direkte mediestøtten er at den skal legge til rette for lokale medier i hele landet, og unngå at deler av landet ikke dekkes av lokaljournalistikk.

– Lokalavisene spiller en viktig rolle i demokratiet. Vi trenger medier som kjenner nærmiljøene, og som kan følge lokalpolitikken og det lokale næringslivet tett, sier Trine Skei Grande

– Lokalavisene spiller en viktig rolle i demokratiet. Vi trenger medier som kjenner nærmiljøene, og som kan følge lokalpolitikken og det lokale næringslivet tett. Vi vet at lokalavisene er sentrale i å sørge for at lokaldemokratiet i kommunene fungerer. Det gjør lokalavisene til selve fundamentet i det norske mediemangfoldet, og viktige for gode lokalsamfunn. Derfor er det viktig å beholde et finmasket nett av lokale nyhetsmedier, sier Trine Skei Grande.

Omleggingen av mediestøtten vil starte fra 2020. Dette vil gjøres i dialog med bransjen. Fra 2021 vil Mediestøtterådet videreføre denne omfordelingen.

Avskaffer NRK-lisens

– Det å ha en sterk og uavhengig allmennkringkaster er en styrke for et land, og NRK er en styrke for Norge. Utviklingen i medielandskapet kan imidlertid gjøre det krevende for NRK å beholde den samme posisjonen i befolkningen som kanalen har i dag på lengre sikt. Dagens finansieringsmodell for NRK forvitrer. Derfor trenger vi en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell, sier Trine Skei Grande.

Vi trenger en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell for NRK

Trine Skei Grande

Regjeringen foreslår derfor å fjerne lisensen fra 1. januar 2020, og istedet finansiere NRK over statsbudsjettet. Det er både teknologinøytralt og fremtidsrettet, men det er også avbyråkratiserende og forenklende. Finansieringen over statsbudsjettet skje ved at personfradraget reduseres. Det vil gjøre at enslige og folk med lav inntekt betaler langt mindre for NRKs tilbud.

– Med denne ordningen skjermer vi personer med lav inntekt, og legger til rette for en fremtidsrettet finansiering av NRK. Det vil bli en mer sosial ordning, som varetar NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer, avslutter Grande.

Les Trine Skei Grandes kronikk på medier24.no