Rekruttering av kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Foto: Fotograf Hattrem

Karl M. Buchholdt spør ordfører Robert Svarva spørsmål om rekruttering av kompetanse i omsorgssektoren. Han tar opp saken i formannskapet onsdag 3. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Spørsmålet har denne ordlyd:

Det har foregått og foregår fortsatt omfattende omstillingstiltak innen pleie og omsorg, blant annet er antallet døgnplasser ved den nye institusjonen på Staup redusert med 12 plasser, bofellesskap er foreslått nedlagt, det er gjennomført bemanningsreduksjoner og kommunen har store utlegg for utskrivningsklare pasienter til helseforetaket (cirka en million kroner i januar/februar 2019).

En annen stor utfordring innen pleie- og omsorgssektoren er å beholde og å rekruttere nok fagkompetanse innen pleie- og omsorg. I et svar til undertegnede i kommunestyret 20. mars sier ordføreren: «[…]etter den vedtatte ansettelsesstopp er det store utfordringer med å ha nok fagkompetanse tilgjengelig[…]. Fagpersoner har i løpet av 2018 sluttet/sagt opp både ved Staup og Breidablikktunet, og det har vært og er en utfordring å rekruttere nye».

Både Staup og Bredablikktunet skal ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og her må man ha både sykepleierkompetanse og annen fagkompetanse på plass for å sikre forsvarlige tjenester. 12 nye boliger vil stå klare til bruk ved Breidablikktunet i løpet av mars, men disse må i så fall bemannes opp med fagkompetanse for å være i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Spørsmål til ordføreren

Greier Levanger kommune å rekruttere og beholde nok fagkompetanse innen pleie- og omsorgssektoren, ikke minst sett opp mot forpliktelsene til å ta imot utskrivningsklare pasienter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**