Arvid Hammernes’ innlegg om vindkraftsaka 8.4.2019

Det er håp om at Frøya kan slippe vindkraftutbygging

Situasjonen for vindkraftutbyggingen på Frøya er kommet i en helt ny situasjon etter brevet fra Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet av 29.03.19 om at 3-årsfristen for dispensasjoner etter plan- og bygningsloven også gjelder i slike saker som dette.

Kommunens advokat og advokaten til vindkraftmotstanderne har hatt noe forskjellig syn på dette, men det var altså vindkraftmotstandernes advokat som fikk rett.

Etter denne uttalelsen fra departementet ser jeg det slik at vi kan ha et håp om å slippe vindkraftutbygging på Frøya.

Klage på selve konsesjonen ser ikke ut til å være noen vei å gå etter uttalelsen som nylig har kommet fra olje- og energiministeren.

Kommunestyret vedtok 28.02.19 følgende: «Dersom det er slik at dispensasjonsvedtaket faller bort etter 3 år, og tiltakshaver ikke har startet utbyggingen innen fristen, må ny sak fremmes politisk.

Det er der vi er nå. Departementet har avklart at 3-årsfristen gjelder. Det er kjent at 3-årsfristen gikk ut søndag 07.04.19 kl. 14.33. Klokkeslettet har man kommet fram til fra e-posten da tiltakshaver ble varslet om gitt dispensasjon for 3 år siden.

Juridiske betraktninger viser at det kreves en god del for at et tiltak kan sies å være igangsatt. Det holder ikke å sette spaden i jorda.

En vindkraftutbygging hos oss vil nå være i strid med arealformålet i kommuneplanens arealdel, som er landbruks-, natur- og friluftsområde. Det er ene og alene kommunen som avgjør om det skal foretas en planendring eller gis en ny dispensasjon.

Jeg ser for meg at det vil sitte svært langt inne å være med på en planendring eller en ny dispensasjon. Resultatet av folkeavstemningen med et klart nei-flertall på 78,7 prosent må hensynstas og få betydning for videre behandling av saken.

Arvid Hammernes,
kommunestyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**