DNT går for naturen i Østfold 12.05.19

DNT går for naturen 12.05.19, Indre Østfold, Foto: Indre Østfold Venstre

DNT markerte i dag med 22 protest-turer over hele landet sin reaksjon på NVEs plan for landbasert vindkraft som berører verdifulle natur- og friluftsområder. Her i Eidsberg gikk disse tur om Helsestien, Sameia og Eidsberg. DNT Indre Østfold hadde 3 turer på dette tema denne søndagen, i Trøgstad, Rømskog og Eidsberg. Dagens turleder for turen i Eidsberg var Grethe Holm.

Indre Østfold Venstre synes det er flott at lag, organisasjoner, enkeltmennesker og alle som er glade i Østfold-naturen engasjerer seg i saken mot vindkraftutbygging. Og heier på DNTs initiativ med protestmarsj i hele landet 12.05.19.

Venstres ordførerkandidat Ingunn Herstad Hensel hilste på turfolket før turstart og fikk holde et lite innlegg om hva NVEs plan vil bety lokalt for Østfold-naturen. Indre Østfold Venstre har tatt et svært tydelig standpunkt om at hele Østfold-sonen bør ut av NVEs plan, med bakgrunn i og hensyn til naturmangfoldet. I tråd med Miljødirektoratets anbefalinger.

Ingunn Herstad Hensel

https://indreostfold.dnt.no/aktiviteter/105684/864807/

DNT mener:

• DNT vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss.
• DNT er ikke imot all vindkraftutbygging, men det må skje på friluftslivets premisser og ikke på bekostning av urørt natur.
• For hvert år blir det mindre natur i Norge. Vindkraft medfører store naturinngrep.
• DNT mener det må satses mer på energieffektivisering og -sparing, opprustning av eksisterende vannkraftverk, solenergi og vindkraft til havs. Utbyggingen av vindkraft på land må skje i allerede utbygde og industrialiserte områder.
• DNT krever at inngrepsfri natur og mye brukte friluftslivsområder ekskluderes som aktuelle vindkraftområder i nasjonal ramme for vindkraft.
• DNT mener konsesjonssystemet må gjennomgås, med mål om at det skal legges mer vekt på natur- og friluftslivshensyn når nye prosjekter skal godkjennes.
• For å ikke å miste de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene i Norge, må vi vite hvor de er. Derfor bør innsatsen for å kartlegge natur- og friluftslivsområder økes kraftig.

DNT har 4 tydelige krav til regjeringen:

  • All urørt og inngrepsfri natur må vernes mot vindkraftutbygging. Slike områder byr på naturopplevelser flest nordmenn er redd for å miste.
  • Flere friluftsområder må ut av nasjonal ramme. Alle byparkering og byfjell, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftsliv må ekskluderes.. Disse områdene er populære utfartsområde og gjør at mange kommer seg ut på tur.
  • Føre var-prinsippet må i større grad legges til grunn. Den nasjonale rammen peker selv på at det er store naturområder vi vet for lite om. Vi kan ikke bygge ut områder vi ikke vet verdien av.
  • Alle søknader som er utenfor de 13 utpekte områdene må avvises.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) la 1. april fram sin innstilling til vindkraftutbygging på land i Norge. Den er nå ute på høring. 43 områder ble redusert til 13. Deler av Østfold fylke ble dessverre et av de 13 områdene.

«Store naturområder kan gå tapt til vindkraft. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur. La oss sikre våre barn og barnebarn muligheten til naturopplevelser for livet» Denne dagen bli det arrangert støttemarsjer rundt om i hele landet for å markere at ivaretakelse av norsk natur er viktig for fremtidige generasjoner.

DNT foreningene i Østfold står sammen i kampen mot ytterligere vindkraft på land i Østfold. Mange steder i Norge arrangerer DNT sine lokalforeninger støttemarsjer mot vindkraftutbygging på land, søndag 12. mai. I Østfold gjennomfører lokalforeningene alle sine nærturer på mange ulike steder i fylket denne dagen.

«Med nær ni ganger så mange innbyggere som landsgjennomsnittet pr km2, er friluftsområdene i Østfold viktig for mange. Likevel vurderer NVE et 213 km2 stort område i fylket som godt egnet for vindkraft, og at det potensielt er et lavere konfliktnivå her enn andre steder i landet. Østfold er et lite fylke, med mange mennesker og forholdsmessig lite urørt natur. Vi må derfor ta vare på det vi har. Vi oppfordrer flest mulig til å GÅ FOR NATUREN i hele Østfold denne dagen, og vise at vi trenger den urørte naturen. Det blir ordinære DNT nærturer alle steder, og ALLE er velkomne!

Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer DNT best, ved å gå, sier Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening.

Her er lenke til oppropet mot NVEs plan for landbasert vindkraft.

https://www.opprop.net/bevar_kyst_og_fjell

Og her er en lenke til NVEs plan for landbasert vindkraft.

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**