Bergen Venstres program 2019: Bærekraftig byutvikling

Venstre

Kapittel 5: Byutvikling

Venstre ønsker en mer urban og bærekraftig byplanlegging, som legger til rette for gange, sykling og kollektivreiser i dagliglivet. For lenge har byutvikling og arealplanlegging i Bergen skjedd på privatbilismens premisser. Det har ført til en by som har vokst stort i omfang. Det bor færre mennesker i Bergen sentrum i dag enn det gjorde for 40 år siden. Utviklingen har sikret gode boliger for mange, men har samtidig ført til større avstander mellom hjem, arbeidsplasser, skole og fritidstilbud.

Denne utviklingen gjør det vanskeligere å sikre gode bomiljø, og er ikke bærekraftig. FNs bærekraftsmål for 2030 slår klart fast at man må oppnå en sosial, inkluderende og bærekraftig urbanisering. At mange er avhengig av bilen for å fullføre daglige gjøremål, bidrar også til en usunn og mindre trygg by. Nye prosjekter bør følge klare overordnede prinsipper om gåbyen og balanserte bydeler, og bygges rundt eksisterende og kommende kollektivknutepunkter. Bygging av Bybanen er det viktigste enkeltgrepet som bidrar til denne utviklingen, og Venstre vil være garantisten for kontinuerlig utbygging av Bybanen til alle bydeler.

Fortetting og planlegging

Private utbyggere er en viktig drivkraft i Bergen. Derfor må kommunen og bystyret fremme tydelige krav til kvalitet, fortetting og bærekraftige løsninger i overordnede kommuneplaner – og i konkrete reguleringsplaner. Bydelene skal balansere arbeidsplasser og boliger. Det kreves også tettere samarbeid med nabokommuner, og regionale og statlige myndigheter, for å sikre en fremtidsrettet utvikling av transportløsninger og bærekraftig boligbygging.

Venstre ønsker å styre etter et overordnet og langsiktig mål om arealnøytralitet, på samme måte som vi også ønsker å oppnå et klimanøytralt samfunn. Endringer i arealbruk er i dag den største trusselen mot naturmangfoldet, og byene kan ikke fortsette å vokse for alltid. Arealer bør ses som en begrenset, ikke-fornybar ressurs. Bedre utnytting av allerede bebygde områder, vil bidra til å verne mer sårbar natur.

Venstre har allerede fremmet forslag om å utrede et arealregnskap for Bergen kommune. Å opprette et arealregnskap kan bidra til å synliggjøre hvor godt vi oppnår målet om fortetting, om vi kan utnytte områder bedre, og behovet for bevaring eller restaurering av ulike naturområder.

Rivningstomter, større parkeringsplasser, nedlagte næringsarealer og godsområder kan brukes mer effektivt, for å forhindre tap av natur og matjord andre steder. Noen steder kan også høyhus være aktuelle, om de samtidig klarer å ta hensyn til nærmiljøet.

Bilbaserte kjøpesenter og boligprosjekter, og nedbygging av kulturlandskap og matjord bør stanses allerede før de kommer til reguleringsfasen. Venstre vil forby utleie av parkeringsplasser på alle brann- og rivningstomter – for å stimulere til nybygging.

Byarkitekten skal være en viktig premissleverandør i det offentlige ordskiftet. Den skal bidra med innspill til konkrete reguleringsplaner tidlig, slik at ikke utbyggere og kommune bruker unødvendige ressurser på å komme frem til gode planer. Naboer og nabolag må sikres gode og reelle anledninger til å bli hørt underveis i reguleringsarbeidet.

Venstre ønsker også å arbeide for at det brukes mer miljøvennlige byggematerialer, redusere krav til parkeringsplasser, og at det tilrettelegges for tryggere sykkelparkering.

Venstre vil:

 • sørge for forutsigbarhet for utbyggere gjennom å ha tydelige krav til kvalitet, fortetting og bærekraftige løsninger i overordnede kommuneplaner, og konkrete reguleringsplaner
 • sikre rask saksbehandling når utbygginger planlegges i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA)
 • ha lokal medvirkning i byggesaker
 • opprette et arealregnskap som synliggjør arealbehov, utviklingen for sårbare naturtyper og byens samlede fotavtrykk
 • følge prinsippet om å unngå, avbøte, restaurere, eller kompensere for tap av naturmangfold i rekkefølgebestemmelser
 • tillate høyhus der det passer inn i bybildet, kombinert med prinsipp om air rights for å sikre mangfold
 • ha boligbygging på rivningstomter, parkeringsareal, nedlagt næringsareal og godsområder
 • si klart nei til nye bilbaserte kjøpesenter og boligprosjekter
 • forby parkering på rivningstomter i sentrale deler av byen for å stimulere til utbygging av disse tomtene
 • sikre at Byarkitekten får en markant rolle som fremmer arkitektur med kvalitet
 • at flere av kommunens egne byggeprosjekter gjennomføres med tre som materiale
 • sette et overordnet, langsiktig mål om arealnøytralitet
 • flomsikre sårbare områder i kommunen

Bolig for alle

Kostnadsnivået er en stor utfordring for mange av dem som skal kjøpe sin første bolig eller en bolig med plass til nystiftet familie. Venstre mener alle skal få muligheten til å leve gode og urbane liv, med nærhet til arbeidsplassen og de tilbudene man trenger eller ønsker å bruke. Vi vil gjennom politiske føringer og reguleringsplaner å tilrettelegge for at det bygges flere gode familieleiligheter, med trygge uteområder og levende nabolag, i de urbane fortettingsområdene.

Mange trenger av ulike årsaker også hjelp til å sikre seg en bolig. I for lang tid har kommunen satset på sosialboliger i de samme områdene. Dette har bidratt til å skape vanskeligere levekår for alle de som lever der. Venstre har allerede klart å snu sosialboligpolitikken, slik at sosialboliger ikke legges i de mest belastede områdene. Denne retningen ønsker vi å sikre også fremover, når vi fullfører målet om 250 nye sosiale boliger i Bergen. Kommunen bør arbeide målrettet for å sikre strategiske tomter for disse.

Venstre vil:

 • sikre flere urbane boliger for barnefamilier
 • at nye kommunale boliger som hovedsak ikke skal legges i belastede områder
 • gjennomføre vedtatt utbygging av 250 sosialboliger

Tilgang til grøntområder og natur

Turmuligheter er viktig for folkehelsen. Byfjellsgrensen må ligge fast, og prosjekter som Løvstien må fullføres. Samtidig bør turmuligheter i kupert terreng og urørt natur fremdeles være en naturlig del av friluftslivet.

Parklivet i Bergen er noe av det som gjør byen til et attraktivt sted å bo. Vi ønsker å sikre flere sitteplasser, trygge grillområder og bosspann i disse. Nye bydeler og byggeprosjekter må ivareta behovet for grønne uteområder.

Tilgang til vann, elver, badeplasser og sjøfronten må sikres. Vi ønsker å fullføre prosjektet med badestrand langs Storelungeren og sikre en tilgjengelig sjøpromenade langs byfjorden.

Venstre vil:

 • bevare, og utvikle nye grønne lunger i urbane strøk
 • bygge mer turvei for å sikre flere god tilgang til naturen og knytte sammen turstiene i bydelene
 • bevare byfjellsgrensen og utvide byfjellsområdene i Åsane og i Fana
 • sikre at byfjellene ikke gror igjen og mister sitt fjellpreg, for eksempel gjennom å ha flere geiter på byfjellene
 • bygge rasteplasser under tak, toaletter og bosspann i samarbeid med private
 • gjennomføre en ny, stor bystrand ved store lungegårdsvann
 • sikre tilgjengelighet til byfjorden
 • videreutvikle Sydnes sjøbad og Nøstetorget
 • gjøre parkene lettere tilgjengelig ved å sette opp flere sitteplasser og grillplasser
 • arbeide for at nasjonal lovgivning skal gjøre det tillatt å drikke alkohol i utvalgte grønne områder
 • Bygge dagsturhytter etter inspirasjon fra Sogn og Fjordane

En levende by

For å skape attraktive og levende nærmiljø er det viktig å legge til rette for et variert og balansert nærings- og kulturtilbud i alle nabolag. Ved å legge til rette for næringsaktivitet og kultursteder i førsteetasjen og boliger i etasjene over, skaper man liv i gatene.

For hver parkeringsplass man fjerner, blir det flere fotgjengere, og mer trivsel og handel. Venstre mener urbane strøk i fremtiden må bli fri for gjennomgangstrafikk, og erstattes med gågater, grøntområder, lekeplasser og gatetun. Venstre mener Bergen bør ha mål om et bilfritt sentrum.

Venstre mener at tilstanden på dagens tilfluktsrom må kartlegges. Aktiv bruk er den beste måten å sikre nødvendig kvalitet. Venstre ønsker derfor å utrede om disse kan brukes til beboerparkering eller andre formål, samtidig som tilfluktsromfunksjonen er tilfredsstillende.

Venstre vil:

 • arbeide for bydeler og nabolag med balansert tilbud av nærbutikker, møteplasser, idrettsanlegg og kulturtilbud
 • tilrettelegge for parsellhager, food-trucks, pop-up-kafeer o.l.
 • legge til rette for flere gågater, gatetun og grøntområder i nærmiljøene
 • tilrettelegge for flere lekeplasser i byen og stille krav til lekbarheten til disse
 • at det gjennomføres forsøk med «byggelekeplasser» etter modell fra Danmark.
 • opprette bilfrie soner i bymessige strøk, som på Nygårdshøyden, Nordnes eller i Sandviken
 • fjerne gateparkeringsplasser