Bergen Venstres program 2019: Skole, barnehage og SFO

Foto: Barnehage.no

Kapittel 1: Utdanning

Utdanning jevner ut sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller. I dag øker forskjellene mellom de sterkeste og de svakeste elevene underveis i utdanningsløpet, og sosial bakgrunn har sterk og vedvarende effekt på elevenes prestasjoner. Vi må sørge for at ungdom kan gå ut i arbeidslivet og samfunnet for øvrig med gode kunnskaper og ferdigheter, men også med en nysgjerrighet og en kreativitet som kan bidra til nyskaping.

Venstre ønsker at metodene som brukes i skole og barnehage skal bestemmes av fagfolkene som er med barna i det daglige. Vi ønsker ikke at lærerne bruker for mye av tiden sin på kontroll og rapportering.

Venstre vil inkludere skolenes og barnehagenes FAU og SU i arbeidet med å styrke lokaldemokratiet, og gjeninnføre et kommunalt FAU.

Barnehage

Barnehagen skal gi barna våre en god start på livet. Det er bedre å bruke nok ressurser på å gi barn den støtten de behøver tidlig, enn å bruke ressurser på å løse problemene senere.

Venstre vil ha et større mangfold av fagfolk i barnehagene for å skape en god oppvekst for flere. I tillegg ønsker vi at det skal gå an å søke om hjelp til barna som gruppe, ikke bare på individnivå. Det er også fremdeles slik at flere av de barna som behøver det mest ikke får gå i barnehage – derfor vil Venstre ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier.

Vi vil at alle skal ha et tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor. Digitale løsninger kan gjøre barnehageopptak enklere for alle.

Én type barnehage passer ikke for alle barn. Venstre vil derfor gjøre det lettere for pedagogisk alternative barnehager å klare seg i et marked som domineres av de store aktørene.

For mange familier er det et stort problem at retten til barnehageplass er knyttet til om barnet er født før eller etter 1. desember. Venstre vil innføre en ordning med automatisk rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år, slik at alle ettåringer i Bergen kan få et tilbud om plass i sitt nærområde. Vi vil ha en tilskuddsordning som gir barnehagene økonomiske insentiver for kontinuerlig opptak.

Venstre vil:

 • gi familier tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor
 • åpne for kveldsåpne barnehager, særlig rundt store arbeidsplasser med turnusordninger og i sentrum
 • øke innsatsen for å rehabilitere og vedlikeholde barnehager
 • gi barnehageformål fritak for eiendomsskatt
 • at pedagoger skal være med fra begynnelsen når man tegner og planlegger bygg og
 • uteområder for barnehage eller skole
 • utvide «Svøm Bergen» ordningen til å inkludere barnehager.
 • øke midlene til spesialpedagogiske og andre tiltak for barn, også på gruppenivå, som behøver ekstra hjelp i barnehagen
 • utrede egne normer for gruppestørrelse og bemanning for barn under to år
 • sette inn ekstra ressurser f.eks. i form av lavterskel foreldreveiledning, styrket grunnbemanning og støtte- og spesialpedagoger til områder hvor det er mange familier med lav inntekt
 • sikre at alle barnehager med høy andel minoritetsspråklige barn skal få tilbud om støtte fra migrasjonspedagoger
 • utvide tilbudet til Åpne Barnehager.
 • bruke åpne barnehager mer i integreringsarbeidet og styrke arbeidet med rekrutteringstiltak som Språkstien
 • bevare naturområder som ligger ved skoler og barnehager, og ellers fremme bruk av naturen i lek og læring
 • tilby familier barnehageplass fra barnet fyller ett år

Skole

Venstre vil ha en god skole tilpasset den enkelte elev. Skolen skal styres av rektor, lærere, foreldre og elever – og minst mulig av politikere og byråkrater. Lærerne underviser best når de har rom til å bruke sin kompetanse og sitt engasjement på sin måte. Derfor ønsker vi å gjøre det enklere å bli forsøksskoler for alternative måter å drive på – for eksempel med varm skolemat, barnehagepedagogikk i småskolen, ekstra satsing på praktiske eller kreative arbeidsmåter, senere start på skoledagen, eller tidligere undervisning i andre fremmedspråk.

Nyutdannede lærere bør få mer veiledning når de trenger det. God og trygg klasse- og skoleledelse motvirker mobbing. Venstre ønsker ikke å innføre flere tester i skolen, eller å knytte insentiver til testresultatene.

Vi vil at prosessen for å sette inn spesialpedagogiske støttetiltak forenkles og avbyråkratiseres, slik at den kan gå mye raskere enn i dag. Venstre vil at seksåringene skal leke mer i skolen. Barn behøver et lekemiljø med mange muligheter og få fasiter.

Venstre vil:

 • tilrettelegge bedre for lek og selvstyrt aktivitet i skolen
 • øke vedlikeholdet og opprustningen av lekeareal ute og inne, og stille større krav til lekbarheten til lekearealene.
 • fortsette arbeidet med å sikre at alle kommunale skoler vedlikeholdes
 • fortsette arbeidet med å redusere sentralstyring, kartlegging og rapportering
 • tilrettelegge for mer kollegaveiledning, spesielt av nyutdannede lærere, for å styrke lærerne som gode og trygge klasseledere
 • gi skoler flere muligheter til å søke kommunen om å bli forsøksskoler for alternative måter å drive på
 • ansette flere helsesykepleiere og skolepsykologer
 • sikre lærere i bergensskolen videreutdanning, slik at de innfrir de nye kompetansekravene
 • tilby et frivillig ekstra år i grunnskoleutdanningen
 • starte med å integrere begge målformer i undervisning fra 3. klasse
 • etablere tydelig merkede “Hjertesoner” rundt alle skoler i Bergen
 • sørge for at norsk tegnspråk kan velges som fremmedspråk og valgfag.
 • legge til rette for at ulike skolematløsninger kan prøves ut på den enkelte skole

Skolefritidsordningen (SFO)

Venstre vil at SFO-dagen skal være tuftet på lek og vennskap. Alle barn må få mulighet til å delta. Derfor vil Venstre at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier. Vi vil videreutvikle SFO og ha et bredere tilbud av aktiviteter innen kunst- og kultur, fysisk aktivitet, måltider og koding. Slike aktiviteter i SFO gir barn mulighet til å oppleve ulike måter å uttrykke seg på og utvikle seg innen flere uttrykksformer.

Venstre vil:

 • fortsette arbeidet med kvalitetsoppfølging av SFO, og samtidig sikre at SFO fremdeles er et sted for barns selvstyrte og selvvalgte aktivitet
 • at SFO inkluderer tilbud innenfor koding, ernæring, fysisk aktivitet, kunst og kultur
 • arbeide for å heve kvaliteten gjennom å øke de ansattes kompetanse i SFO
 • at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier
 • at elever med spesielle behov skal få gratis SFO/STO
 • at familier med betalingsmislighold blir tilbudt veiledning for å løse situasjonen