Bergen Venstres program 2019: Transport uten forurensing

Foto: Med tillatelse fra Bybanen Utbygging

Kapittel 7: Transport

Transport står for en stor andel av klimagassutslippene i Bergen, og skaper også en vesentlig del av luftproblematikken i byen vår. Venstre ønsker en by som tilrettelegger mer for gange, sykkel og kollektiv i hverdagen – der bilen ikke lenger utgjør den viktigste transportformen for folk flest. Dette krever langsiktig tenkning i byplanleggingen – men også tiltak på kortere sikt kan bidra til å skape disse transportløsningene i byen Venstre ønsker.

Venstre mener Bergen kommune i større grad bør få kontroll over kollektivtilbudet i byen. At kommunen står for arealforvaltning mens fylkeskommunen styrer kollektivtilbudet, skaper utfordringer når det gjelder det å skape en helhetlig, klimavennlig byutvikling.

Gange

Venstre vil legge til rette for “Gåbyen Bergen”, som innebærer at offentlige rom og veier er godt tilrettelagt for fotgjengere – og at avstanden til nærbutikken, arbeidsplassen og andre daglige gjøremål som hovedregel ikke er lenger at man kan gå dit. Universell utforming er viktig å ivareta også langs gater og i offentlige byrom. Venstre ønsker at det skal være trygt og enkelt å ta føttene fatt i byen vår.

Venstre vil:

 • legge til rette for flere gågater
 • ha flere “barne-” og “eldretråkk”-prosjekter, for å kartlegge ferdselen til de som er mest avhengige av trygge gangveier
 • eksperimentere mer med felles byrom (“shared spaces”), der bilenes ferdsel skjer på de myke trafikantenes premisser
 • sørge for gode gangårer i områder som idag er utformet på bilistenes premisser, som ved Danmarksplass og Fjøsangerveien i sentrum
 • bygge støy- og vindskjerming på begge sider av Puddefjordsbroen
 • sørge for universell utforming også langs gater og i offentlige byrom
 • tilrettelegge for flere snarveier

Sykkel

Sykkel et miljøvennlig og helsefremmende alternativ til bil og kollektivtransport. Vi ønsker å gjøre sykkelen til et mer lettvint alternativ for flere. Venstre er veldig fornøyde med å ha sikret en permanent bysykkelordning i Bergen sentrum, som vi også ønsker å utvide til andre bydeler.

Vi ønsker å sikre raskere utbygging av gang- og sykkelveier i kommunen, spesielt i sentrumsnære strøk. Kommunen bør også tilrettelegge for trygg sykkelparkering, for eksempel ved kollektivknutepunkt og gjennom krav i reguleringsplaner.

Venstre vil:

 • at syklister konsekvent prioriteres foran biltrafikken i trafikkplanleggingen
 • ha gjennomgående sykkelveier i sentrum og bydelssentre
 • at hovedsykkelrutene som binder sammen bydelene skal som hovedregel utformes uten plankrysninger av kjørende, samt unngås å ledes gjennom felles byrom (“shared spaces”) der fotgjengere begrenser fremkommeligheten
 • bygge sykkelveier parallelt med utbyggingen av bybanen
 • at det i størst mulig grad skal bygges separate gangstier og sykkelveier
 • sikre flere tørre og tyverisikre sykkelparkeringsplasser
 • sørge for en tydeligere skilting av sykkelveier, spesielt hvor disse skiller seg fra bilvei.

Bybanen

Bybanen skal være ryggraden i det bergenske kollektivsystemet. Venstre skal være garantisten for Bybanen til alle bydeler. Bybanen er et effektivt kollektivmiddel, og bidrar samtidig på en unik måte til bærekraftig fortetting rundt kollektivknutepunktene.

Venstre ønsker å sikre kontinuerlig utbygging av Bybanen. Vi vil at Bybanen bygges til Spelhaugen i Fyllingsdalen, og mot Åsane så raskt det lar seg gjøre. Venstre mener Bybane i dagen er noe av det som bidrar til dens suksess, og kommer ikke til å godta omkamper om vedtatte bybanetraseer.

Venstre ønsker å bedre kapasiteten til bybanen i rushtiden, vil jobbe for større vognkapasitet og hyppigere avganger i denne perioden. Venstre vil også sikre at man i planarbeidet for kommende byggetrinn av bybanen legger til rette for lengre plattformer, slik at nødvendig fremtidig kapasitet blir sikret uten større inngrep i fortettingsområdene rundt kollektivknutepunktene.

Det statlige bidraget til byggekostnadene for Bybanen må økes. Dersom biltrafikken går ned i tråd med vedtatte målsetninger, vil ikke dagens finansieringsmetode være bærekraftig.

En av bybanen største suksesskriterier er at den transformerer et område med mer enn bare skinner. For å sikre denne kvaliteten i den videre bybaneutbyggingen mener Venstre at det bør åpnes for bruk av lokale investeringsmidler som supplement til bompenger og statlig finansiering. Det bør også vurderes å bruke lokaleierbidrag fra tomteeiere i finansiering etter modell fra samferdselsutbygginger i Oslo.

Venstre vil:

 • bevare og utvikle Bybanen som ryggraden i kollektivtrafikken i Bergen
 • konsentrere vekst og utbygging langs bybanetraseene og kollektivknutepunktene
 • bygge Bybanen helt frem til Spelhaugen i Fyllingsdalen
 • sikre kontinuerlig utbygging av bybanen til Åsane etter vedtatt trasé
 • jobbe for høyest mulig statlig finansiering av Bybanen
 • åpne for å bruke lokale finansieringsmidler til å bygge Bybanen, i tillegg til bompenger og statlige midler
 • legge stor vekt på dekningsgrad i de nye bytransformasjonsområdene ved Dokken, Sydnes og Laksevåg i planleggingen av bybanen mot vest

Buss

Venstre ønsker å sikre gode busstilbud, og særlig ekspressbussruter på tvers av bydelene. Gjennom anbudskrav vil Venstre sørge for at bussflåten i Bergen i størst mulig grad blir utslippsfri, enten det er trolleybusser, batteridrevne busser eller hydrogenbusser. Venstre ønsker fortsatt å tilrettelegge for god bussfremkommelighet.

Venstre vil:

 • ha hyppigere avganger, billigere reiser, flere utslippsfrie busser og flere tverrforbindelser
 • komplettere bybanen med ekspressbusser fra sentrale knutepunkt i bydelene
 • sikre at bussflåten i størst mulig grad blir utslippsfri gjennom anbudskrav
 • sikre bedre fremkommelighet for bussene
 • etablere en utslippsfri servicelinje i sentrum

Båt og alternative kollektivtransportformer

Venstre ønsker å se på nye kollektivløsninger for fremtiden. Hurtigbåttilbudet til Kleppestø og Knarvik avlaster veinettet og andre kollektivtilbud. Nullutslippspassasjerbåter kan være aktuelt noen steder, for eksempel langs byfjorden. Andre steder i verden benyttes eksempelvis gondolbaner som kollektivmiddel, der det er større høydeforskjeller. Venstre ønsker en mulighetsstudie som ser på potensialet for alternative, kollektive transportformer i Bergen.

Venstre vil:

 • utrede alternative, miljøvennlige kollektivtransportløsninger for Bergen
 • styrke hurtigbåttilbudet til Kleppestø og Knarvik, og sørge for at hurtigbåtene blir drevet med nullutslippsteknologi
 • utrede muligheten for andre utslippsfrie kollektivbåtruter
 • være pådriver for at ruteproduksjon som settes på anbud i mindre grad fokuseres mot en gitt transportform og mer mot høyest mulig mobilitet og frekvens og lavest mulig utslipp. Eksempelvis stille krav om antall reiser innenfor et anbudsområde heller enn å eksempelvis definere et gitt antall buss- og taxireiser
 • sikre en sømløs overgang mellom ulike kollektivtransportformer i ruteplanleggingen

Bil

Venstre ønsker å stimulere til at bilparken blir mer miljøvennlig, blant annet ved miljødifferensierte bompenger, og å tilrettelegge for flere ladepunkter og hydrogenstasjoner. Særlig nyttetrafikken bør ha gode insentivordninger for å velge mer miljøvennlige biler og transportformer.

Samtidig løses ikke de store utfordringene ved høy privatbilisme kun ved å velge miljøvennlige biler. Venstre ønsker å redusere den totale biltrafikken. Bergen har et mål om 20 prosent reduksjon innen 2030 og det må arbeides videre for å nå dette målet.

Venstre ønsker færre privatbiler i Bergen, og vil tilrettelegge særlig for bildeleringer. Ved å sette krav i reguleringsplaner kan Bergen sette av sentrale parkeringsarealer for bildeleringene, for eksempel i nye borettslag og beboerparkeringsanlegg.

Venstre vil:

 • ha flere ladepunkt for elbiler
 • ha en 35 % reduksjon i biltrafikken innen 2025, sammenlignet med 2013
 • sikre at nullutslippsbiler har vesentlige fordeler fremfor fossilbiler i bomringen
 • bidra til å fornye bilparken til nyttetrafikken
 • tilrettelegge for bildeleringer
 • redusere den samlede biltrafikken i kommunen
 • jobbe for et bilfritt sentrum

Veiprosjekter

Venstre ønsker primært ikke flere store veiprosjekter i kommunen. Forskning viser at økt veikapasitet også fører til økt biltrafikk, og for å bygge nye prosjekter etter lovlig standard, krever disse etter hvert mer og mer plass. Dette går ut over både livskvaliteten og naturen mange steder. Likevel er det utfordringer knyttet særlig til at E39 går i Bergensdalen, spesielt med tanke på luftkvalitet. Venstre ønsker å gjennomføre Ringvei Øst, som vil bidra til å løse noen av de trafikale utfordringene i sentrum. Denne bør gå sør for Fjøsanger. Venstre ønsker ikke at den såkalte bymiljøtunnelen bygges.

Venstre vil:

 • plassere ringvei øst til Arna sør for Fjøsanger
 • si nei til en egen veitunnel under Bergen sentrum