Revidert budsjett 2019

– Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at det går godt i Norge. Arbeidsledigheten faller over hele landet, og økonomien vokser. Det er særlig gledelig at ledigheten har gått ned i de fylkene som ble hardest rammet av oljenedturen etter 2014, og de regionale forskjellene dermed er blitt mindre, sier Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja. (Foto: Liv Aarberg)

Regjeringen legger tirsdag 14. mai frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. Forslaget inneholder blant en forsterket satsning på klima og miljø og bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

– Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at det går godt i Norge. Arbeidsledigheten faller over hele landet, og økonomien vokser. Det er særlig gledelig at ledigheten har gått ned i de fylkene som ble hardest rammet av oljenedturen etter 2014, og de regionale forskjellene dermed er blitt mindre, sier Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja.

Forsterket miljøsatsing

I revidert nasjonalbudsjett forsterker regjeringen satsningen på klima og miljø. Det settes av 150 mill. til fullskala CO2-håndtering, 60 mill. til en ny støtteordning for å få gods over på jernbane og investeringsselskapet Nysnø får 100 mill. i økt egenkapital for investering i klimavennlig teknologi. I tillegg styrkes satsningen på nullutslippsløsninger for nytte- og tungtransport med 50 mill.

– Det er helt avgjørende at vi kutter utslippene våre i alle deler av samfunnet, og regjeringens forslag til revidert budsjett bidrar til den dugnaden. Det bevilges blant annet 25 millioner til null- og lavutslippsløsninger på fylkeskommunale hurtigbåtsamband, som vil bidra til mindre forurensing i norske fjorder, sier Raja.

Les mer: 25 millioner kroner til å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie.

De seneste årene har det vært en formidabel utvikling i retning av nullutslippsferger, bl.a. som resultat av at staten og fylkeskommunene har stilt miljøkrav i offentlige innkjøp. Dette har bidratt til å redusere klimagassutslippene. Regjeringen ønsker at hurtigbåtene følger etter. Hurtigbåter er i dag blant transportsegmentene som har høyest utslipp per passasjerkilometer. Samtidig er ny utslippsfri teknologi under utvikling.

– Å gi alle barn en god skole som gir dem muligheter til å lykkes i livet er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for fremtiden., sier Abid Q. Raja

Bedre skole for alle barn

Høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i skolen. Skal vi nå målene med at elevene skal lære mer og bedre, og ha læremidler som er tilpasset de nye læreplanene, trenger vi å begynne nå. Regjeringen foreslår derfor om lag 74 mill. kroner til å sikre raskere utvikling av læremidler og styrke digitale læremidler. I tillegg foreslår regjeringen å opprette 100 nye studieplasser og setter av 10 mill. til rekruttering til grunnskolelærerutdanningen.

– Å gi alle barn en god skole som gir dem muligheter til å lykkes i livet er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for fremtiden. Derfor er det viktig at vi setter i gang arbeidet med å forberede skolene på de nye læreplanene allerede nå. Vi trenger mange gode lærere i årene som kommer, og den gode utviklingen vi har sett med at flere søker seg til lærerutdanningen må fortsette, sier Raja.

– Venstre heier på de som tar sjansen på å skape noe nytt, sier Terje Breivik

Regjeringen foreslår også å innføre gratis kjernetid i barnehagen til ettåringer i asylmottak, og styrker arbeidet mot vold mot jenter med 44 mill. kroner. I tillegg styrkes bostøtten og tilskuddet til boligetablering for vanskeligstilte familier med til sammen 183 mill. kr.

Flere arbeidsplasser over hele landet

– Venstre heier på de som tar sjansen på å skape noe nytt, og som utvikler ideer til nye arbeidsplasser. Derfor er det et viktig gjennomslag for oss at sykelønnen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 % til 80 %. Det vil gjøre risikoen lavere for de som starter nye bedrifter, og forhåpentlig bidra til at flere tør å satse på helt nye prosjekter, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik.

Les mer: Bedre sykelønn for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen vil også bidra til å utvikle gode lokalmiljøer over hele landet. Derfor settes det av 50 mill. kroner til bredbåndsutbygging, 105 mill. til momskompensasjon for idrettsanlegg og barnevernet styrkes med 250 mill. kroner.

Les mer: 105 mill. til lokale idrettsanlegg

God økonomisk utvikling

De siste årene har det vært god utvikling i norsk økonomi. Regjeringen har holdt igjen i utgiftene på statsbudsjettet, for å legge rette for vekst og nye arbeidsplasser i næringslivet. Samlet sett har finanspolitikken de siste årene virket om lag nøytralt på aktiviteten i økonomien. Det gjelder også for 2018 og 2019 når vi ser de to årene under ett.

– Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur, og vi må ti år tilbake for å finne like sterk investeringsvilje i fastlandsbedriftene som nå. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Bare de siste tre årene er det blitt om lag 95 000 flere sysselsatte. Det siste året er tre av fire jobber blitt skapt i privat sektor, og den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på 10 år. Det lover godt for fremtiden i Norge, sier Abid Q. Raja.

Det er svært gledelig at arbeidsledigheten har gått ned i de fylkene som ble hardest rammet av oljenedturen etter 2014

Abid Q. Raja

10 viktige Venstre-gjennomslag i revidert budsjett:

  • Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Kompensasjonsgraden i sykelønnsordningen økes fra 75% til 80% fra 1. oktober
  • 100 mill. kr i økt egenkapital til Nysnø AS, for investeringer i klimavennlig teknologi og prosjekter som reduserer klimagassutslipp
  • 100 nye studeplasser
  • 50 mill. til nullutslippsløsninger for nytte- og tungtransport via ENOVA
  • 50 mill til bredbåndsutbygging
  • 105 mill. i økt tilskudd til mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
  • Økt bostøtte og økt tilskudd til boligetablering for vanskeligsstilte familier, totalt 183 mill.
  • 150 mill. til fullskala CO2-håndtering
  • Ny tilskuddsordning for å få gods over på jernbane, 60 mill
  • 10 mill. til rekrutteringstiltak til lærerutdanningen

Les mer om “Revidert nasjonalbudsjett 2019” på regjeringen.no

Bli medlem i Venstre

Bli med og skap ei grønnere, rausere og mer sosialliberal framtid.