Presentasjon av Line Markussen

Foto: Stian Tangen

1. Fullstendig navn og alder:

Line Markussen, f, 1972

2. Kommunetilhørighet og geografisk bosted:
Bamble kommune, Langesund

3. Høyeste fullførte utdanning og nåværende yrke/jobb:

Cand. Polit. Tittel: Statsviter

4. Politiske valgte verv i kommune- og fylkespolitikk:

Venstres representant i Teknisk Utvalg i Bamble kommune, og vara i Styret for Langøya og kystkultur

5. Verv i Venstre (partiorganisasjonen) ‘

  • 1. kandidat , Bamble Venstre
  • 6. kandidat Vestfold Telemark Venstre

6. De to eller tre viktigste politiske hovedsakene

  • Sosial innovasjon/ sosialt entreprenørskap, samtidig som opprettholdelse av viktige egenskaper ved den nordiske velferdsmodellen
  • Sosial bærekraft, forstått som sunn balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i en tid hvor det kan være tendens til å vektlegge «kun» økonomiske hensyn på bekostning av naturressursmessige – og sivilisatoriske hensyn.

Vi må tenke i et flergenerasjonsperspektiv. Vi må tenke lavenergi. Saker jeg særlig er opptatt av: Nei til vindturbineutbygging på land, Ja til ny teknologi for å løse klimautfordringer, som CO2-fangstprosjekt, og for å løse utfordringen med omfanget av farlig uorganisk avfall; Lanøya må avvikles og deponering etter denne modellen er ikke aktuelt. Importen må reduseres: Ja til ren Oslofjord. Ja til bevaring av grønn, sammenhengende infrastruktur: Kystskogen er en knapp ressurs, likeså kulturarven vår i Vestfold Telemark Fylke. Bevisst bruk av databanker: Vi må tenke lavenergi og hva som vi strengt tatt skal bruke enorme ressurser på å lagre.