Grønn skipsfart viktig for miljøet og arbeidsplasser langs kysten

Ola Elvestuen på sjøen
Iskanten er ikke en kant. Det er en «iskantsone» og et Eldorado for livet i havet, sier Ola Elvestuen. , Foto: Venstre

I dag lanserer regjeringen handlingsplan for grønn skipsfart. – Viktig for klimapolitikken, og vi bidrar til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sier klimaminister Ola Elvestuen.

Utviklingen av ferger og hurtigbåter med lav- og nullutslippsteknologi går raskt. Norsk maritim industri ligger i front av utviklingen. Over 70 el-ferger er i drift eller i bestilling. Nå vil regjeringen forsterke dette arbeidet ytterligere.

- Over 70 el-ferger er i drift eller i bestilling langs kysten. Nå vil regjeringen forsterke dette arbeidet ytterligere, sier Ola Elvestuen og Erna Solberg.
– Over 70 el-ferger er i drift eller i bestilling langs kysten. Nå vil regjeringen forsterke dette arbeidet ytterligere, sier Ola Elvestuen og Erna Solberg.

Muligheter for vekst

– Grønn skipsfart er en viktig del av regjeringens arbeid for å få grønn omstilling av transportsektoren. Her er det et stort potensiale og store vekstmuligheter. Men det krever stor satsing på innovasjon hvis vi skal nå målet, sier Elvestuen.

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I dag lanserer regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå målet.

– Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Slik bidrar vi til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sier statsminister Erna Sol-berg (H).

Ledende

– Norge er ledende i verden på grønn skipsfart. I handlingsplanen for grønn skipsfart forsterker vi tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshore-fartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Vi må handle mye raskere for å halvere utslippene innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Grønn skipsfart
Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I dag lanserer regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå målet.

Sentrale forslag i den nye handlingsplanen er blant annet:

  • Arbeide videre med økonomiske støtteordninger til fylkeskommuner som stiller krav om lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåtanbud. Det skal også tas hensyn til kostnadsøkninger som følger av at fylkeskommunene har stilt krav om lav- og nullutslippsløsninger ferge- og hurtig-båtsamband i revisjoner av inntektssystemet for fylkeskommunene
  • Stimulere til økt etterspørsel etter grønne transportløsninger på sjøen. Regjeringen vil invitere næringen til å drøfte en mulig intensjonsavtale om miljøvennlig flåtefornyelse for lasteskip.
  • Vurdere krav om null- og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy i oljenæringen og for servicefartøy i havbruksnæringen.
  • Mål om utslippsfrie havner der det ligger til rette for det innen 2030
  • Vurdere å etablere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i norske registre (NIS og NOR)..

Gode støtteordninger for grønn vekst

Det er allerede innført en rekke virkemidler som er relevante på tvers av ulike områder. Enova, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og NOx-fondet støtter utvikling av ny teknologi og utbygging av nødvendig infrastruktur.

Siden 2015 har Enova tildelt over 1,6 mrd. til skipsprosjekter hvorav 1,5 mrd. har omfattet fartøy med batteri og ladeanlegg for lav- eller nullutslippsfartøy som benytter batteriteknologi. Enova har støttet fartøy og prosjekter i de fleste segmenter av maritim transport. I tillegg har Enova bidratt til en konkurransebasert utbygging av landstrøm i norske havner med om lag 500 mill. kroner innenfor den samme perioden.

CO2-avgift, redusert elavgift og miljødifferensierte havnevederlag gjør også de grønne løsningene mer lønnsomme.

– Energinasjonen Norge er med på å bygge framtidens grønne skipsfart. Et stort antall forsyningsfartøyer bruker flytende gass til framdrift og har installert batteripakker. For å styrke denne utviklingen, vurderer vi å innføre krav om om null-og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Mer informasjon:

Mer på regjeringens nettsider: Handlingsplan for grønn skipsfart.