Samferdsle

Satsing på samferdsle og god kommunikasjon er naudsynt for å få til god næringsutvikling og for å få fleire til å busetja seg i Sauda.


Sauda Venstre vil:

  • behalda og styrka hurtigbåttilbodet. Betre ruter og ny teknologi kan gjera båten både raskare og meir miljøvenleg
  • arbeida for til-knytning til E134.Dette gir ein større arbeidsmarknad og nye moglegheiter for Sauda
  • arbeida for utbetring og rassikring av Ropeidvegen
  • arbeida for lyntogforbindelse Oslo-Bergen med stasjon i Sauda