Skole – kunnskap

«Alt starter i skolen,» sier Eli Taugbøl og Venstre

Venstre vil styrke den offentlige fellesskolen ved å satse sterkere på læreren. Venstre ønsker en skole der man samarbeider med lokalsamfunnet og næringslivet slik at elevene kommer tettere på arbeidslivet som en del av læringen. Elevene skal gis frihet og hver elev mulighet til å nå sitt fulle potensiale.


En skole i samarbeid

– samarbeide med private videregående skoler som kompletterer fylkeskommunen sitt tilbud
– stimulere skolene til å styrke samarbeidet med lokalsamfunn, arbeidsliv og akademia
– samarbeide med landbruksnæringen om en lærlingeordning for agronomer og gartnere
– videreutvikle kurs i entreprenørskap, foretaksomhet i de yrkesfaglige studieretningene i samarbeid med næringsliv
– øke samarbeidet mellom universitetet, de videregående skolene og grunnskolene aktivt informere om krav og rettigheter for internasjonal skoleutveksling og god oppfølging når elevene kommer tilbake til ordinære studie (utvikle forum, kunnskapsutvikling, mentorskap)

 

Læringsarena
– gjøre den yrkesrettede opplæringen mer praktisk relevant. Det må bli lettere å kombinere teori og praksis
– styrke samarbeidet med næringslivet slik at tidsmessig og innovativt utstyr utvikles og introduseres i skolen
– videreutvikle skoler med sterke fagmiljøer innenfor ulike studieretninger. På den måten skal elevene få en enda bedre mulighet til å fordype seg i sitt fagområde
– alle videregående skoler som har idrettsfag i dag i Telemark skal inkludere E-sport som et valgfag
– oppfordre Toppidrettsgymnaset og TTU til å inkludere e-sport i sin undervisningsplan.

 

En skole for alle
– prioritere oppfølging og testing av elever som sliter med dysleksi og dyskalkuli gjennom styrket rådgivnings- og oppfølgingstjenesten
– styrke skolehelsetjenesten med miljøterapeuter i den videregående skolen, blant annet ved etablering av tverrfaglige team med miljøterapeuter
– styrke undervisningen i psykisk helse, kroppspress, kroppsfokus, seksualitet
– utvikle elevdemokratiet på hver enkelt skole. Det skal innføres fast dialog mellom elevrådet, skoleledelse og folkevalgte i fylkeskommunen
– aktiv brukermedvirkning må benyttes i mye større grad ved universell utforming av fylkeskommunens bygg og tjenester
– en skole for alle. Sterkere fokus på skolehverdagen for ATH-elever (arbeidsliv og hverdagstrening) slik at nødvendig tilrettelegging sikrer et likeverdig innhold i skolen.
– videreutvikle lærekandidatordningen for å sikre at flest mulig går ut av videregående opplæring med dokumentasjon på sin kompetanse
– gjøre det mulig å ta opp fag fra ungdomsskolen og tilby intensivkurs for de som henger etter ved overgangen til videregående skole

 

En skole for lokalsamfunnet
– opprette lærling- og praksisplasser i fylkeskommunen og samarbeid med kommunene og fylkesmann statlig arbeidsplasser om å øke sitt lærlingstall
– elever som går ut i en lærlingperiode må få en tettere oppfølging fra fylkeskommunen enn tilfellet er i dag. Dette må skje fram til fagbrev og da i samarbeid med de ulike opplæringskontorene

 

Skolens viktigste resurs
– lærere gis løpende kompetanseutvikling
– tilby stipend for de som tar videreutdanning til faglærer der hvor det er særlig vanskelig å rekruttere
– øke omfanget av etter- og videreutdanning for lærere i videregående opplæring

 

Kamp mot frafallet i den videregående skolen
– Venstre ser det som svært alvorlig at mange unge mennesker ikke fullfører videregående opplæring.
– Venstre vil videreføre kampen mot frafallet i videregående skole.
– Dagens fraværsgrense tar ikke høyde for elever i flere typer livssituasjoner. Venstre vil evaluere fraværsgrensen i en helhet.