På lag med framtida

Myre sentrum

Bedre er alltid mulig.

Øksnes Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. 
Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid.
Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi sammen skal vi skape nye arbeidsplasser. 
Øksnes trenger et parti som fører en grønnere, rausere og mer liberal politikk, og som setter folk først.
Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i satsingen på forskning og på kunnskap. Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med bevilgningene til jernbane og infrastruktur. Det er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom nødvendige reformer i offentlig sektor. Venstre har hatt en hånd på rattet i alle disse prosessene.
Venstres lærerløft som ble lansert i 2012, er langt på vei realisert.
Vi har vernet Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene mot oljeutbygging.
De siste årene har vi tatt de første stegene i retning av det grønne skatteskiftet som Venstre har etterlyst i mange år. Venstres politikk for å gjøre det enklere å starte en bedrift og for å sikre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende gjennomføres skritt for skritt.
Venstre har vært pådriver for satsingen på å redusere fattigdom i barnefamilier, som inkluderer gradert foreldrebetaling i barnehager og SFO, gratis kjernetid, og styrking av skolehelsetjeneste, psykisk helsetilbud og kommunalt barnevern. Men bedre er alltid mulig.

Øksnes Venstre satser på kunnskap

– fordi barna fortjener en god skole

Myre skole

Venstre i regjering fører en politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle.

Venstre vil ha en sterk offentlig skole og et utdanningssystem i verdensklasse.

Vi vil skape en friere skole der både elever og lærere har valgmuligheter og rom for tilpassing.

En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og vi har ambisjoner for hver eneste elev. Økt satsing på kunnskap og forskning vil legge grunnlaget for fremtidens velferdssamfunn, og er Venstres førsteprioritet.

Nina Haugerud er på lag med framtida

Venstre i regjering fører en politikk som sikrer gode oppvekstmuligheter for alle barn. Venstre vil ha reformer på plass som sikrer alle barn tilgang på barnehage og SFO uavhengig av familiens inntekt, og som hever kvaliteten på tilbudet.

En liberal oppvekstpolitikk legger til grunn at ingen velger sin barndom og sine foreldre.

Venstre vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida

Øksnes Venstre vil ta vare på miljøet

– fordi miljøet handler om framtida

En liberal miljøpolitikk legger til grunn at naturen skal forvaltes slik at den også kommer framtidige generasjoner til gode.

Venstre i regjering fører en politikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og som medfører at vi når klimamålene og Paris-avtalen.

Venstre vil forsterke det grønne skatteskiftet slik at det lønner seg å velge grønne og miljøvennlige løsninger, slik at skatt og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres og slik at skatt og avgifter på utslipp og bruk av naturressurser øker.

En liberal klimapolitikk bruker markedet for å skape nye, grønne løsninger.

Venstre i regjering fører en politikk som fører til renere hav og som sikrer et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og andre sårbare hav- og gyteområder.

Venstre vil ta vare på natur og livsmiljø og stoppe naturødeleggelsene som truer både land og hav. Naturen er grunnlaget for både maten vi spiser og den velstandsveksten Norge har opplevd de siste 100 årene. Men bruken av naturressursene må være bærekraftig.

En liberal miljøpolitikk legger til grunn at naturen skal forvaltes slik at den også kommer framtidige generasjoner til gode.

Øksnes Venstre satser på gründere

– fordi sammen skaper vi nye arbeidsplasser

Alsvåg havn

Venstre vil ha et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid skal lønne seg å jobbe.

Venstre vil bidra til omstilling og fremvekst av nye arbeidsplasser. Vi vil fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottakere.

Særlig viktig er det å legge til rette for flere kvinnelige gründere og gründerskap i tradisjonelt kvinnedominerte sektorer.

En liberal næringspolitikk sikrer gode vilkår for dem som tør å satse tid og penger for å skape en arbeidsplass for seg selv og noen flere.

Venstre i regjering sørger for et fleksibelt arbeidsliv, der vi legger til rette for selvstendig næringsdrivende og for delingsøkonomien. Venstre vil ha et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid skal lønne seg å jobbe.

Vi vil legge til rette for at veien inn i arbeidslivet er kort for dem som står utenfor, enten veien går via redusert arbeidstid eller oppstart av egne arbeidsplasser.

En liberal arbeidslivspolitikk sikrer et trygt arbeidsliv og gode rettigheter for den enkelte arbeidstaker, og legger til grunn at sterke, uavhengige organisasjoner i arbeidslivet er avgjørende for dette.

Øksnes Venstre vil bygge gode fellesskap

– fordi tillit og trygghet skaper gode samfunn

Trygghet skal ikke gå på bekostning av verdighet, og alle skal møtes med et fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov.

Venstre er i regjering for å bygge gode fellesskapsløsninger i helse- og sosialpolitikken gjennom nødvendige reformer av offentlig sektor, og vi vil bygge videre på de reformer som er iverksatt.

Et solid helse- og omsorgstilbud for alle innbyggere forutsetter kompetente fagmiljøer og ofte spesialkompetanse på stadig mer komplekse fagfelt.

Framtidens Helsesenter

Flere og bedre digitale og teknologiske verktøy gjør at mulighetene er store både for medvirkning, effektivisering og kvalitet.

En liberal helse- og omsorgspolitikk setter pasienten i sentrum.

Distrikts-optimisme

Venstre i regjering fører en politikk for å desentralisere makt og ressurser, der vi legger til rette for utvikling i både bygd og by.

Staten har en viktig rolle i å sikre at landbruk, havbruk og fiskeri bidrar til gode nærmiljø og bærekraftig næringsutvikling over hele landet.

Fiskehjeller

En liberal distriktspolitikk flytter beslutningene nærmere folk, gir borgerne økt innflytelse over egen hverdag og bygger sterke og nyskapende regioner. Den gjør det mulig å leve i og å utvikle små og store lokalsamfunn over hele landet.

Venstre i regjering fører en politikk som verdsetter kultur, bygger oppunder frivilligheten og bidrar til å fremme dannelse i samfunnet. Norge skal ha et fritt, sterkt og selvstendig kulturliv. Kunst og kultur har egenverdi.

Rune Mikkelborg er på lag med framtida

Venstre satser både på talentene og bredden innen alle felt, om det er billedkunst, musikk, dans eller andre kulturuttrykk. Alle skal ha muligheter for gode kulturopplevelser, uavhengig av økonomi og bakgrunn.

En liberal asyl- og utenrikspolitikk legger til grunn menneskerettigheter og rettssikkerhet, selv der det er krevende.

Venstre i regjering står for en politikk som respekterer og aktivt overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl-, forsvars- og utenrikspolitikken. Det er en menneskerettighet å søke asyl.

Venstre i regjering står for en politikk for mer, og ikke mindre, internasjonalt og europeisk samarbeid for å løse felles utfordringer. Når økonomien, kriminaliteten og kompetansen blir internasjonal, må politikken flytte seg etter.

En liberal europapolitikk legger til grunn at bevegelse over grenser, av varer, tjenester, arbeidskraft, mennesker og kjærlighet, bygger fred, trygghet og stabilitet.

Venstre i regjering står for en politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.

Vi går i rette med de som utfordrer det liberale samfunnet med autoritære ideer i ulik politisk og religiøs forkledning, eller i form av generalisering og fordomsfulle fiendebilder.

Venstre jobber for et liberalt Norge med rom for mangfold og annerledestenkende. Det skaper samhold, fellesskap og trygghet.